Överklagan

Överklagande Sekretessbeslut

 Diarienummer beslut: 2014-05985
Utlämnandeärende: 2015-06670
Begäran utlämnande: Rebecca Weidmo Uvell

 
Härmed överklagar jag Vinnovas beslut att sekretessbelägga ärendet med diarienummer 2015-06670.

 Begäran gällde delrapportering av det anslag på 2 913 714 kronor av skattebetalarnas pengar som Rättviseförmedlingen fick beviljat 2015 för projektet Rättviseräknaren.

 Offentlighetsprincipen finns till för att medborgarna ska kunna se hur de pengar de betalat in används. Hela Vinnovas budget utgörs av just skatt och därför är det synnerligen angeläget att myndigheter som Vinnova är så transparenta det över huvud taget är möjligt.

Istället har de satt i system att sekretessbelägga så mycket information de kan när vanliga medborgare begär ut handlingar.

I våras fick jag ta del av den första delrapporteringen Rättviseförmedlingen gjorde i april, som begärts ut av en annan medborgare. Där hade Vinnova också sekretessbelagt de mest relevanta delarna – ekonomin.

För jag ville uttryckligen se hur pengarna används. Då mörklade Vinnova samtliga budgetposter med svart penna. Inte en enda post syns, eller totalbelopp. Hela syftet med min begäran förfelades därmed.

I min första begäran när de censurerade handlingarna bifogades hänvisade myndigheten ej heller till ett sekretessbeslut eller bifogade ens de paragrafer i Sekretesslagen de använt sig av.

 I mina tidigare kontakter med myndigheter har samtliga alltid bifogat en laghänvisning direkt i mailet. Istället tvingar Vinnova samtliga medborgare som vill se handlingar och där de beslutat om sekretess att i ett ytterligare mail efterfråga just beslut och hänvisning till den lagtext de stödjer sitt beslut på.

Jag kan inte se någon annan anledning än att myndigheten Vinnova vill försvåra för vanliga medborgare att använda sig av Tryckfrihetsförordningen kap 2. Jag begär regelbundet ut handlingar och vet vad jag kan kräva men de allra flesta medborgarna vet inte detta och det utnyttjar Vinnova. De vet att de flesta inte vet vad de har rätt till och genom att ge ett absolut minimum av service räknar de med att de flesta ger upp.

 Vinnova hänvisar till kap 30 i Sekretesslagen

–       Skydd för enskild verksamhet i fråga om näringslivet

 Rättviseförmedlingen är dock ingen privat näringsverksamhet utan en ideell förening utan vinstsyfte. Bidraget de sökte fick de just för att de inte är vinstdrivande, annars hade de kunnat utveckla den på egen hand och sälja tjänsterna eller söka annan privat finansiering.

Syftet med projektet Rättviseräknaren är inte kommersiellt utan hela Rättviseförmedlingens syfte är att ändra den obalans de upplever finns mellan kön och mellan etnisk bakgrund på positioner i samhället. De är en ren opinionsbildande verksamhet utan vinstintresse. Rättviseförmedlingen betonar själva i all sin kommunikation att de inte är kommersiella.

Vinnova hänvisar vidare till §23.

Där står ”sekretess gäller…….stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt”.

1.     För uppgift om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinning eller forskningsresultat om det kan antas att en enskilde lider skada om uppgiften röjs och

2.     För uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för det som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med en som är föremål för myndighetens verksamhet

 Däremot utvecklar inte enhetschef Peter Lindelöf eller jurist Björn Skarp med en mening ens vilken skada Rättviseförmedlingen skulle antas kunna lida om handlingarna inte sekretessbelagts.

Den stödverksamhet det gäller, Rättviseförmedlingen, håller varken på med produktion, handel eller transportverksamhet eller är en del av näringslivet i övrigt. De är en ideell förening som sagt, och som sysslar med opinionsbildning utan kommersiellt syfte.

Det som Vinnova bedömt är så känsligt att sekretess måste fattas är alltså kostnadsredovisningen, som i sin helhet censurerats.

Eftersom Vinnova inte utvecklat närmare exakt vad de åsyftar får jag tolka att de hävdar att kostnadsredovisningen ska tolkas som ”enskilds driftsförhållande”. För begäran handlar enbart om Rättviseförmedlingen och inte de eventuella affärsrelationer de har.

Följande uppgifter är mörklagda: upparbetade kostnader, ackumulerade kostnader, budget och återstår jämfört med budget.

Följande kostnadsslag är mörklagda: personalkostnader, utrustning/mark/byggnader, konsultkostnader/licenser mm, övriga direkta kostnader inkl resor, indirekta kostnader och totala kostnader. Fördelat på kolumnerna ovan.

Jag som medborgare ska alltså inte få se en enda siffra hur de pengar bidraget på 3 miljoner kronor använts, är Vinnovas bedömning.

Skälet?

För att en icke vinstdrivande verksamhet, en ideell förening som ej heller kan anses forska eller ha utvecklat en uppfinning anses lida skada om jag får veta hur mycket pengar projektet kostat hittills.

Vilket skada? Hur kan en ideell förening utan vinstsyfte lida skada av det?

Kostnadsredovisningen specificerar nämligen bara kronor och ören. Inte vilka leverantörer som använts, till exempel. Om jag hade velat få den informationen hade jag fått begära ut den separat, vilket jag ännu inte gjort.

Jag anser att det står utom allt rimligt tvivel att enhetschef Lindelöf och jurist Skarp inte har stöd i lagtexten för sitt beslut.

Sekretesslagens syfte är inte att ge myndigheter godtycklig makt över vad medborgarna ska få se och inte se utefter vad de som myndighet känner för att vara transparenta med.

Sekretesslagen finns till just för att skydda tredje part, viktiga forskningsresultat, kommersiell verksamhet att lida skada etc.

Sekretesslagens syfte är inte att skydda myndigheters förehavanden utan enskilda individer, företag, forskare etc så att de de facto inte lider någon skada

Tryckfrihetsförordningen är en av våra grundlagar, vilket befäster dess vikt i samhället. Det är också skälet varför lagen om offentlig handling regleras just i den.

Det är en av de lagar som befäster demokratin – att medborgarna ska få veta hur deras pengar används och att myndigheter och all offentlig verksamhet måste vara transparenta. Skatt är medborgarnas pengar och den rättigheten lagen ger dem att långtgående kontrollera att de används korrekt måste värnas. Det är också skälet till varför man inte bara har rätt att få ut offentlig handling, utan dessutom har lagstiftaren beslutat att det ska ”ske skyndsamt”.

Men i detta fallet är det mycket tydligt att myndigheten Vinnova felaktigt fattat ett sekretessbeslut som det inte finns stöd för i lagen enligt de paragrafer de hänvisar till.

Vidare kan det för rättens kännedom varar relevant att när Rättviseförmedlingen fick veta att Vinnova censurerat min begäran skickade de direkt sina handlingar till mig via email. Ocensurerade. Och de beklagar att myndigheten Vinnova fattat i även deras tycke ett mycket märkligt sekretessbeslut.

Slutligen vill jag säga att jag anser att allt missbruk av myndigheter av sekretess för att undkomma lagen om offentlig handling måste markeras emot kraftfullt. Får myndigheter fortsätta obemärkt med sådant urholkas till slut hela det demokratiska fundament lagen om offentlig handling vilar på, och vår 250 år gamla Tryckfrihetsförordning.  

Jag hemställer därför att Kammarrätten dömer i enlighet med min överklagan.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!