Bloggen har ett borgerligt perspektiv och drivs av Rebecca Weidmo Uvell. Jag är inte journalist utan opinionsbildare. 

Det är en av landets största opinionsbloggar och har i genomsnitt 70 000 – 100 000 unika besökare varje månad.

Detta är en privat blogg, inte en tidning. Det finns ingen replikrätt. Allt material är gratis.

Sänkta krav

När jag började läsa lite om demografi i Arbetsförmedlingens prognos så såg jag plötsligt några intressanta diagram.

Ju större befolkning, desto större välfärd krävs, när man har en generell skattefinansierad välfärd. Och så länge en invandrare inte försörjer sig på ett heltidsjobb får någon annan betala alla deras och deras familjs kostnader i välfärden (egentligen måste en invandrare och tjäna över 20 000 kronor för att bli nettobetalare men det är ett annat inlägg).

Alla dessa barn och ungdomar ska till exempel gå i förskola och skola. Och äldre ska ha äldrevård.

Hur har då välfärden löst det stora problem som finns med att bara på några år så ökar efterfrågan enormt på välfärdstjänster men utan att man hinner, eller ens kan, bygga ut med personal framför allt?

De sänker kraven.

Från 2014, när Socialdemokraterna tog över, har andelen i vård, skola och omsorg som sänkt kraven på yrkeserfarenhet ökat markant.

I omsorgen har andelen ökat från 15 % år 2014 till 35 % 2018. Inom vården ökade det från 10 % till 30 % och i skolan från 40 % till 55 %.

Tyvärr är det likadant gällande det mest grundläggande för att kunna ett jobb, och kunna utföra det rättsäkert – utbildning.

Inom omsorgen har andelen som sänkt kraven gått från 15 % till 35 %, inom vården från 12 % till 20 % och inom skolan från 40 % till 55 %.

Samtidigt har skatterna höjts tillbaka till gänget med världens högsta.

För det får vi inte bara allt mindre saker utan vi får dessutom vård, skola och omsorg som bemannas till högre och högre grad av människor utan vare sig utbildning eller yrkeserfarenhet, eller som saknar minst en av dem.

När allt färre ska försörja allt fler drabbas vi av det här. För givetvis är det också ett sätt att försöka få in folk på arbetsmarknaden – att de offentliga arbetsgivarna tummar på kraven för att kanske med subventionerade jobb betalda av staten få in fler i verksamheterna.

Statistiken över hur många som jobbar i välfärden som är utlandsfödda idag kontra 2010 får jag återkomma till om jag hittar den.

Jag har skrivit om det förut. Men välfärdens kärna kan inte tjäna som vare sig ett integrationsprojekt eller arbetsmarknadsåtärd. Det är ingen som drabbas av att diskare eller städare inte kan svenska eller förstår kulturen.

Men en person som inte kan svenska eller förstår kulturen kan aldrig göra ett bra jobb när det handlar om barn i skola, som själva inte kan perfekt svenska ännu, gamla utsatta människor i sina sista år eller sjuka.

Det är lockande för politiker att försöka lösa två problem på en gång – välfärdens skrik på personal och en stor grupp utlandsfödda utan jobb. Men det är fel väg att gå.

Men att sänka kvaliteten på välfärden är inte vägen framåt. Att det finns en del sorters tjänster inom vård, skola och omsorg som inte kräver samma utbildning är bra. De avlastar kärnpersonalen, de som är kvalificerade. Men nivåerna vi har idag är alarmerande tycker jag.

Alla som har rätt utbildning och kan språket ska givetvis kunna jobba i välfärden och det finns många invandrare som redan idag gör fint jobb i välfärden.

Men kurvorna mot att allt färre som jobbar i verksamheterna har rätt utbildning och erfarenhet är alarmerande.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Ett olösligt problem

Det finns ett särskilt område som gör mig otroligt bekymrad men som ingen talar klarspråk om. Jobb. Jag vet att det låter som en anomali då politiker knappt gör annat än pratar just om jobb.

Tyvärr ägnas all denna tid inte åt att prata om det som pudelns kärna – hur ska alla invandrare försörja sig?

För just detta är ett specifikt problem för just utlandsfödda. Jämfört med inrikes födda jobbar de otroligt mycket mindre i riktiga jobb. Och politikens generallösning hitte-på-jobb via subventioner för att snygga till siffrorna är inte riktiga jobb. De är ett sätt att skyffla undan arbetslöshetssiffror. Som ni kan se har antalet personer i låtsas-jobb legat mellan 120 000 och 140 000 sedan 2011.

Dessa personer räknas aldrig in i arbetslöshetsstatistiken, utan räknas som “sysselsatta”. Vilket också personer som går AMS-kurser och utbildningar gör.

Tyvärr är detta något mitt eget parti ägnade sig åt under regeringsställning under 8 år. Och jag har hittills inte sett något parti på allvar adressera den här frågan faktiskt.

Vad ska folk jobba med?

Vi är en kunskapsnation. Ingen person får i princip jobb utan en gymnasieexamen. En godkänd. Detta är minimum på svensk arbetsmarknad och det finns ett skäl till det – LO. Under 1980-talet bestämde de sig för att helt enkelt få bort de enkla jobben från Sverige. Medvetet. De ville uppgradera medlemmarnas betydelse på svensk arbetsmarknad och höja lönerna. Alltså skulle de enkla jobben bort. Sedan dess har de motarbetat vartenda förslag som lagts om enkla jobb, dvs okvalificerade jobb. För att de hotar dem.

För att klara en svensk gymnasieexamen måste du kunna svenska till hög grad. Men de som kommer hit är till mycket stor del outbildade.

SCB borde uppdatera sin rapport för övrigt, den senaste är från 2014. Det ser mycket värre ut nu för sedan dess har de kommit hundratusentals just från de länder som har lägst utbildningsnivå.


Notera också att de flesta som invandrar är relativt unga, upp till 44 år. En vanlig invändning mot påståendet om outbildade invandrare är att de ändå matchar svenskars utbildningsnivå.

Men detta bygger ofta på att man tar hela den inrikes födda befolkningens utbildningsnivå. Och det blir fel, för vi har gjort ett stort hopp i nivå bara sedan 70-talet. Bland dagens medelålders finns mycket få utan gymnasieutbildning och ju yngre du är desto högre andel högskoleutbildning. Idag pluggar över 50 % på högskola, och ytterligare fler pluggar på annan eftergymnasial utbildning, som IHM, KY etc. Jämför man åldersgrupperna 24-44 år mellan inrikes och utrikes födda ser man

Över 40 % av syrierna och över hälften av somalierna har inte enbart förgymnasial utbildning,vilket är allt från 1 år till 9 år i grundskola. Koranskola räknas.

De är till mycket stor andel under 50 år och jämfört med inrikes födda i samma åldersgrupp är det mycket stor skillnad i utbildningsnivå.

Trots att Arbetsförmedlingen tyvärr gör sitt bästa för att trumpeta ut sossarnas “lyckade” arbetsmarknadspolitik så kan man läsa i deras egna prognoser hur läget är.

Idag är 37 % arbetslösa bland personer födda utanför Europa utan gymnasieutbildning. Och det är därifrån invandrarna kommer även kommande år. Motsvarande bland inrikes födda är bara 4,5 %.

I oktober 2018 fanns 122 000 personer inskrivna med enbart förgymnasial utbildning. Av dessa hade 65 000 kortare än 9-årig utbildning. Hela 52 000 av dem var födda utanför Europa.

Så fort en nyanländ lämnar etableringsfasen och SFI ska de skrivas in på Arbetsförmedlingen så vi kan bara stå och se på när denna siffra ökar.

Även bland de med utbildning är skillnaden i arbetslöshet stor. Tre gånger så hög arbetslöshet bland folk födda utanför Europa än inrikes födda trots eftergymnasial utbildning.

Som ni kan se i diagrammet från Arbetsförmedlingens senaste prognos ökar andelen av de lågutbildade som inte ens har 9 årig utbildning exponentiellt – från 35 % av de lågutbildade till 55 % på bara 8 år. Under migrationskrisen.

Detta visar klart och tydligt att vi de senaste åren tagit emot ett stort antal personer som inte har gymnasiexamen, varav många inte ens har 9-årig grundskola.

Problemet här är att det går inte att utbilda bort det. Människor från helt andra kulturer och språk utan grundläggande kunskaper kan inte förväntas ta en svensk gymnasieexamen på mycket länge, om ens någonsin. För först måste man kolla vad folk kan. Och de måste lära sig svenska så att de kan gå i skolan. För en infödd svensk tar det tre års heltidsstudier för att få en gymnasieexamen.

Dessa personers enda sätt att försörja sig själva är börja jobba med jobb som inte kräver utbildning. Det vi kallar enkla jobb.

Men vi har ju nästan inga enkla jobb. Så vad ska personerna jobba med? Subventionerade hitte-på-jobb kostar bara pengar, de ska ses som istället för försörjningsstöd. Mycket få av någon som får ett sådant går vidare in till riktiga heltidsjobb.

Inrikes föddas, som bara till några procent utgör arbetslöshetsstatistiken, andel fortsätter att minska av den totala befolkningen.

Detta innebär att utvecklingen på svensk arbetsmarknad under prognosperioden till stor del beror på hur väl utrikes födda etablerar sig på arbetsmarknaden”

En stor varningslampa bara där.

Och det ser tyvärr inte ljust ut. Kollar man SCB:s befolkningsprognos blir man ännu mer bekymrad.

För även folk som är arbetslösa kostar pengar i välfärden. De har också barn som ska gå i skolan till exempel. Antalet barn i grundskolan har på grund av invandring ökat från 1 miljon 2010, då migrationskrisen egentligen började, till 1,2 miljoner idag. Och på bara 11 år fram till 2030 förväntas gruppen öka till 1,3 miljoner.

Alla dessa ska ha exakt samma välfärdsförmåner som alla andra barn. Skola, musikskola, idrott, tandläkare, vård och glasögon. Och om Vänsterpartiet får bestämma – avgiftsfritt busskort.

Men den största gruppen som påverkats av migrationen är inte grundskolebarnen utan åldrarna 16-18 år. Gymnasiet.

Andelen utlandsfödda har ökat från 11 % till 19 % på bara 5 år. Men ännu mer alarmerande och något jag skrivit om i många år är könsdifferensen, som är värst i den yngre grupperna av invandrare.

I gruppen 16-18 år är det idag 111 pojkar på 100 flickor. Det har ökat från 105 mot 100 sedan 2010.

I den yrkesarbetande gruppen 25-64 år kan man läsa att bland inrikes födda har gruppen varit ca 4 miljoner länge och kommer inte vara 4,5 miljoner förrän 2070. Återigen är det som förändrats antalet utlandsfödda.

1970 fanns det 350 000 utrikes födda, varav majoriteten var från Finland. Idag är det en miljon fler och idag är den absoluta majoriteten från Mellanöstern.

Men även i den här gruppen ökar könsobalansen. 1970 var det 102 män på 100 kvinnor. Idag har differenssiffran dubblerats, till 104 män per 100 kvinnor.

Utvecklingen kan ni se i diagrammet.

Vi klarar varken pensionerna eller äldrevården om vi inte har invandring, är en vanlig invändning.

Men det antagandet bygger dels på att folk jobbar när de kommer, vilket många inte gör. Och jobbar i riktiga jobb där de blir nettobetalande. Det bygger också på att vi inte fyller på med en massa gamla utlandsfödda.

“Antalet utrikes födda förväntas öka från dagens dryga 60 000 till 340 000 år 2070”

Men som ni kan se kommer andelen över 80 år som är utlandsfödda stiga markant från några procent till 10 % redan om 11 år, år 2030.

Många utlandsfödda jobbar inte. De har dessutom till stor andel inte utbildning som efterfrågas här, många gånger betydligt lägre. Men vi har inga enkla jobb. Samtidigt ökar antalet skolbarn, antalet gymansiebarn och arbetsför befolkning. Dessutom ökar antalet äldre.

För varje år som går fyller vi på med människor som inte har gymansieexamen, grundkravet för att få jobb i Sverige, och många har inte ens grundskola. De kan inte språket. De kan inte kulturen. Men de börjar omedelbart konsumera välfärdstjänster.

Det säger sig självt att detta är just den sortens systemkollaps Margot Wallström pratade om.

Jag är djupt orolig över det här. För jag ser ingen lösning. Inte ens Moderaterna har idag en bra lösning på det här problemet ännu. Fler subventionerade är totalt motsatt riktning. Vi kommer inte kunna utbilda bort det här problemet. Det är omöjligt.

Folk måste jobba som kommer hit.

Men hur?

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

JÖK-en och kommunisterna

Det har varit fascinerande att se. Hur Centern och Folkpartiet, som ju ägnade året innan valet att med ljusröd färg måla in sig i varsitt hörn för att Löfvens partiapparat lyckats spinna att valet inte alls stod mellan socialism och liberalism.

Utan mellan evigt maktinnehav för S och SD.

Och sedan, när man trodde att de fått nog av att stå i ett hörn, direkt efter valet började måla igen. Denna gång genom att prata om att V och SD är samma skrot och korn. Extremister. Populister. Inga ska få inflytande. Nu är i och för sig beskrivningen av Vänsterpartiet helt korrekt och ingen mer än jag är gladare över att de äntligen beskrivs så. Men om jag vore i färd med att spräcka Alliansen och sälja ut mina polare skulle jag valt en annan väg, av strategi. Tvärtom faktiskt lyfta fram positiva saker. För att möjliggöra svek nummer två – sätta sig i samma båt som kommunister.

Men icke. För att först bädda en omöjlig bädd och sedan försöka lägga sig i den verkar vara både Folkpartiets och Centerns strategiska politiska snillens melodi.

Så efter de beskrivit V som ett ytterkantsparti man absolut inte kan samarbeta med och tvingat in den så kallade “förnedringsklausulen” (hör när 1000 ledsna så kallade före detta kommunister fäller en tår) kräver de ändå att de ska släppa fram både regeringen och överenskommelsen.

Nu är i och för sig V duktiga på att måla in sig i hörn själva och har ju sagt att de kommer rösta nej till även en Löfven-regering om de inte får inflytande men vad betyder inflytande? Ordet som dominerade valrörelsens medieutfrågningar men som aldrig avkrävdes en definition. Och bara som en raspig skiva handlade om SD och inte om något annat parti i riksdagen .

Den stora frågan nu är givetvis – kommer Vänsterpartiet acceptera det som ligger på bordet? Eller kommer de rösta nej?

Det är denna skrivning som är förnedringsklausulen men den är också mycket central för svaret på frågan.

Det innebär också att de ingående partierna (red.anm S, MP, C och Fp) i de sakfrågor som dokumentet omfattar inte ensidigt samverkar med andra partier i riksdagen

Inte ensidigt. Det är alltså okej att C och Fp sitter med i förhandlingar med fd kommunister, men S och MP får inte sitta själva. Det är vad som står. Det står inte alls att V är isolerat, som de påstår i meningen efter.

Det står också “i de sakfrågor dokumentet omfattar”.

Detta är en friskrivningsklausul. För dokumentet omfattar en pyttedel av en statsbudget, vilket innebär att i alla andra frågor är S och MP fria att förhandla helt själva med kommunisterna.

Detta är skälet varför det dröjt med svar från Sjöstedt. För att Löfven redan gett honom ett sockrat bud på en massa annat, som inte finns på den där papperslappen. Eller servetten, för att använda en populär liknelse.

Det V diskuterat i helgen är om det sockrade budget kommer räcka för att inte trycka rött trots att man är förödmjukad och sur över att inte längre vara enda samarbetspartnern till regeringen och därmed få domdera.

Så vad är det då Lööf och Björklund tycker är okej i Vänsterpartiets politik som gör att de tänker släppa in riksdagens mest extrema parti in i sin påstått liberala famn, utan att de tror att politiken därmed kommer domineras inte av deras politik utan av socialism?

För som det står ordagrant i Vänsterpartiets aktuella partiprogram:

Den väpnade kampen ska inte romantiseras. Den är alltid sista utvägen

Det står också:

Införandet av socialismen kräver kapitalismens avskaffande

Två helt oanständiga och odemokratiska delar i ett riksdagspartis partiprogram givetvis. Ändå kommer Fp och C att acceptera inte bara detta utan att sitta i förhandlingar med dem. Om ekonomisk politik.

Men de är i sin sakpolitik mer av ett “koka grodan”-parti. Man ska införa socialismen långsamt, så att man inte märker vad som händer.

Det avgörande är att föra en politik som faktiskt förändrar de rådande maktförhållandena i en demokratisk riktning och därmed lägger grunden till en socialistisk samhällsomvandling

Det är så man ska se dem. Allt de gör syftar till detta. Vilket torde göra dem omöjliga som ens samtalspart till partier som har ett uns liberalism i sig.

Men landets två socialliberala partier (ännu, vid nästa val lär det vara ett kvar) säljer alltså sin själ för att deras enda existensberättigande är att isolera SD. De har idag inget annat. Det är det som erbjuds.

Jag brukar alltid säga att människor utan självkänsla är de värsta att jobba med, för de lever på andras uppskattning och det gör dem osäkra revirbesatta kappvändare.

Samma sak med partier tydligen. När man tappat sin självkänsla, som Centern och Folkpartiet uppenbarligen har, blir man farlig.

För då kan man lätt gå i vilken riktning som helst, bara man får en klapp på huvudet av uppskattning. Även om uppskattningen kommer från de som nyss doppade ens huvud i skolans toalett.

Det är Centern som fått mest skit i media men jag tycker Folkpartiet är värre. För Björklund har gått ännu längre än Lööf i sin retorik emot oss i högern. Han beter sig verkligen som ett förvirrat mobboffer som plötsligt blivit bjuden på kalas hos den populära killen. Han verkar kunna säga och göra vad som helst just nu. Ingen riktning, ingen självkänsla, bara ett slags rus att äntligen få vara med. Kosta vad det kosta vill.

C och Fp accepterar alltså visst Vänsterns inflytande, det står svart på vitt.

Så vad kan då Löfven tänkas ha erbjudit Sjöstedt då?

Han får inte förbjuda vinst i välfärden men det vet han redan eftersom proppen föll i våras så det är ett icke-löfte från Löfven till C och Fp. Men han kan till exempel ändra regler för tillstånd och etablering så att det i praktiken blir olönsamt för nya bolag att starta. Eller införa en extra skatt på just privata välfärdsföretag för att på så sätt avveckla verksamheterna inifrån.

Frågan är viktig för V, så åtminstone jag räknar med att något i det sockrade budet som nu V har tagit ställning för eller emot innehåller något om vinst i välfärden.

En annan sak som är viktigt i V:s projekt att göra Sverige till en socialistisk diktatur är makten om kapitalet. Och ekonomisk demokrati, dvs löntagarfonder 2.0, har de gemensamt med Stockholms arbetarekommun (S i Stockholm där Ygeman är ordförande).

Förslag i den här riktningen kan också vara tänkbara delar.

Vänsterpartiet ingår inte i pensionsgruppen för att de helt enkelt inte är tillräckligt seriösa. Men det innebär inte att de inte har radikala förslag på pensionsområdet, till exempel att använda AP-fondernas investeringsmakt för att driva politik. Detta gillar för övrigt även MP.

Statlig upphandling ingick som ett av många områden inte i servettöverenskommelsen Jöken.

Men som alla socialister älskar de offentlig upphandling för att det ger makt över företag. Detta har de gemensamt med sossar och miljöpartister. Och är lågt hängande frukt i ett bud.

Att styra offentliga upphandlingen mot företag med kollektivavtal (nu när det inte gick att kräva det), kräva sociala krav, kräva miljömärkningar av Bra miljöval (Naturskyddsföreningens kommersiella märkning), Fairtrade (ägs av LO) eller ekologisk, som inte fungerar etc är reella politiska förslag även S och MP gillar.

Vården är en kärnfråga för V. Inklusive sjukförsäkringen. De vill till exempel avskaffa karensdagen samt införa straffavgifter till företag “som inte rehabiliterar”.

Bara höja miljöskatter kommer inte räcka för att få med sig kommunisterna, vars hela ekonomiska politik går ut på att motarbeta flit och ambition istället för att motverka fattigdom. De drivs av avundsjuka, precis som sossarna.

Skattehöjningar är att vänta, bara frågan om på vad. Höjd kapitalskatt kanske? En högre bankskatt?

Centern sa i höstas att arbetsrätten är ett ultimatum. Detta ultimatum blev, som alltid, en utredning och inte ens en förändring av LAS. Utan en utredning om utökning om undantag i turordningsreglerna för uppsägning. Idag får man undanta två personer.

Detta urvattnade låtsasförslag öppnar givetvis för S att slänga ett köttben till både LO, sig själva och V på kuppen genom att göra andra delar tuffare. Som att begränsa bemanningsföretag, som LO krävt länge. Eller heltid som norm, som de själva driver men aldrig inför. Stärka fackens inflytande behöver liksom inte V vrida sossarnas arm för att göra.

Räkna med att summan av förhandlingarna blir mer makt till LO och hårdare arbetsrätt, inte rimligare.

Besattheten av “rika människor” som de delar med sossarna kan också lätt leda till att någon eller några saker på denna lista införs.

Flumskolan är ju vänsterns signum, de vill helst inte ha betyg och inga prov. Alltså kräver V att fler högskolor ska frångå betyg som antagningsmetod för “alternativa vägar”. Detta kan S utan problem bevilja.

Och en rad kaffepengar, som ju Vänsterpartiet till perfektion utvecklat att marknadsföra som stora reformer. 50 miljoner kronor hit, 150 dit. När alla som kan läsa en budget ser att allt under 2-3 miljarder är felräkningspengar i budgeten.

Så “ytterligare 59 miljoner till XYZ och 75 miljoner till bludderibludd” kommer utropas till ett halleluja-moment av ett V som inte vill tappa ansiktet.

Ingenting i utrikespolitik eller bistånd fanns med i JÖKen, eller något om forskning, utbildning, kultur eller sjukförsäkring. Och en massa andra områden. Fältet var och är därför fritt för Löfven att ge V lite vad som helst här. Jag har bara tagit ett antal exempel.

Nu kan allt hända i svensk politik så det är inte över förrän det är över. Men V:s sits som vänsterextrema förändras inte med valresultat. De står där de står. De har inga andra partners att få än sossar. Oavsett om de röstar nej nu.

Röstar de nej är min spaning att Löfven ändå tvingas ut på banan för att processen måste vidare. Vid omgång fyra får Löfven frågan igen och då sockras buden igen. Att V skulle driva det hela vägen till extra val känns osannolikt. De har inget val även efter ett extra val än att foga sig till sossar. Eller sitta isolerade utanför en högerregering.

Jag tror att V säger ja. Nu eller så röstar de nej för att köpa sig ännu bättre avtal i omgång fyra.

Men hur mycket jag än själv i detta läge ser ett extra val har jag svårt att se att detta kommer ske. Man ska dock aldrig säga aldrig….. Den politiska hösten 2018 visade att all bets are off.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Uppgörelsen

Jag har läst det finstilta i vänsteruppgörelsen mellan landets vänsterliberaler och sossar och miljöpartister.

Men jag är nästan mer intresserad av det som inte står, och det kommer jag återkomma till.

Grattis liberala Sverige!

Ni har fått 34 nya utredningar!

Ni har också fått en kommission, regionala servicekontor och regionala skolmyndighetskontor samt ny myndigheten för psykotiskt försvar!

Utredningar:

 • tredubbling av RUT. Utredning klar 2019. Inget datum för införande.
 • förenkling av beskattning för företagare och sänkta skatter. Utredning klar 2020, införande 2021
 • bättre 3:12. Utredning klar 2021, införande 2022 (valåret)
 • etableringsjobb för nyanlända “ambitionen vara på plats 1 juli 2020”
 • utredning om arbetsrätten inkl LAS. Inget slutdatum…..LAS-ändringar i turordning ska genomföras 2021.
 • kompetensvisum. Utredning 2019, införande våren 2021.
 • strandskydd. Utredning tillsätts sommaren 2019, propp 2021, införande 2020 (valåret).
 • slopat bygglov för kafé på gårdar. Utredning 2020.
 • gårdsförsäljning av alkohol. Ny utredning 2020
 • minskad antibiotikaanvändning. Utredning 2020.
 • utredningar om stärkt äganderätt samt nya skydds – och ersättningsformer för skyddad mark,
 • se över artskyddsförordningen. Utredning 2019-2020. Ny förordning 2021.
 • miljöstyrande system för infrastruktur. Utredning 2019.
 • enhetlig kollektivbiljettsystem. Utredning 2020. Införa 1 jan 2022 valåret.
 • klimatpolitiska ramverket får genomslag. Utredning 2019.
 • årtal för när fossila bränslen ska “fasats ut”, dvs förbjudas. Utredning 2019
 • förbud mot försäljning av bensin- och dieselbilar 2030. Utredning 2019 (samma som ovan). Regeringen ska driva förbudet i EU.
 • förbud mot prospektering av gas, olja och kol. Utredning 2019-2020. Införs 2021.
 • förbud mot onödiga plastartiklar. Utredning 2019, införande 2022.
 • produktpass för alla produkter om vad den innehåller, hur den ska återvinnas och var den kommer ifrån. Utredning 2021.
 • integrationsår. Utreds 2019.
 • brott med hedersmotiv. Utredning 2019-2020.
 • fri hyressättning vid nyproduktion. Utredning 2019. Lag 1 juli 2021.
 • läge viktigare vid hyror. Kommission tillsätts 2019.
 • kriminalisera svartkontrakt. Utredning 2020-2021. Lag 1 juli 2022, valåret.
 • Skolinspektionen ska stänga fler skolor .Utredning 2019-2020.
 • högre kvalitetskrav i skolan. Utredning 2020-2022.
 • digitalisera nationella prov och centralisera rättning. Utredning 2019.
 • lag om tillgång till elevhälsa. Utredning 2020-2021. Införs 2022, valåret.
 • förändra betygssystemet så att dåliga resultat på ett delmoment kompenseras . Utredning 2019-2020. Införs 2021.
 • assistansutredning 2019.
 • utredning av huvudmannaskapet för LSS
 • växande cirkulär bioekonomi. Utredning 2019.
 • utredning av begränsning av konfessionella skolor

Det viktigaste Center-kravet var förändring av LAS och turordningsreglerna.

Detta kommer inte ske, det är bara att läsa vad som står.

LAS-utredningen är INTE en utredning om turordningsreglerna utan en utredning om fler undantag. En viktigt men distinkt skillnad. Turordningsreglerna blir kvar.

Andra intressanta saker är:

 • pant på batterier, mobiler, elektronik
 • krav på inblandning av fossilfria flygbränslen
 • tvinga flygbolagen att klimatredovisa varje flygresa för resenärer från 1 jan 2021.
 • införande av höghastighetståg
 • de meningslösa extratjänsterna blir trots omfattande kritik kvar

Bomberna, förutom LAS, i uppgörelsen måste vara följande:

 • förbud mot nyförsäljning av bensin- och diseselbilar om 11 år, år 2030.
 • datum ska sättas (genom utredning) om “utfasning” av fossila bränslen, som alltså totalförbuds då. Även till uppvärmning av hus utgår jag ifrån

En annan interssant sak är att de vill göra det lättare att utvisa kriminella, men bara de som begår hedersrelaterat våld. Alltså inte för alla grova våld- och sexualbrott. Varför inte då?

Vad står inte i pappret?

Otroligt många saker såklart. Inte en rad om kulturen, om yttrandefriheten, om brottsligheten mer än att antal poliser ska till, om miljömärkningar, fackens makt, utredningsväsendet och så vidare och så vidare.

Men jag har identifierat de största svarta hålen.

Höja många miljöskatter står det, men utan specifikation om vilka eller när eller hur mycket. Men minst 15 miljarder.

Och det ska “växlas” mot skatt på arbete men beräknar man t ex avskaffad värnskatt som negativ belastning (när den i själva verket kommer bli noll-noll, ökar ju möjligheten för regeringen att höja skatterna på miljö. Vanskligt, det blir ett frikort för höjd skatt bara. Ju högre “kostnad” för att sänka en skatt på arbete och företag beräknas desto mer kan man ju höja de “gröna” skatterna.

Familjeveckan införs, med start 3 dagar av fem möjliga. Ingen kostnadsberäkning. Hela veckan beräknades av Svenskt Näringsliv att kosta 32 miljarder. Magdalena Andersson räknade med drygt en tiondel av den kostnaden.

Fortsatt fokus på meningslösa ekologisk mat. Men hur mycket? Samma som idag?

Bred skattereform, utan specifikation om vad, ska alla partier vara med, ska det utredas, tidsintervall etc.

Klimatlag på EU, det vill säga Centern driver på för ökad federalism. Är det andra saker de vill tvinga hela EU att lagstifta om?

Men vissa skatter har de specificerat, som nya skatter på “farliga kemikalier i kläder och skor”. Nu finns det inga farliga kemikalier idag i kläder och skor eftersom alla håller sig till hårt tillsatta gränsvärden av EU men det låter ju fint från podiet att man vill “bekämpa” något de flesta tycker låter fint.

Skatt på förbränning av avfall ska in. Vet inte vad de menar för i Sverige eldas sopor upp för att göra fjärrvärme och skatt på fjärrvärme finns redan. Det vet alla som får elräkningar och har fjärrvärme. Det är liksom inte skattebefriad.

Lööf tackade Miljöpartiet särskilt och det förstår jag – de delar bilhatet. Märkligt nog försöker C förena detta med en vurm för folk som är helt bilberoende, på landsbygden. Motarbeta bilen och främja cykeln i städer – skatteregler ska underlätta cyklande till jobb (vilket kan innebära straffskatter på pendling med bil….)

Skatt på plastengångsartiklar och plastkassar, de är också nya skatter i landet med världens högsta skatter. Verkligen angeläget att beskatta sugrör i landet som har vinter 6 månader per år och internationellt sett har otroligt lite problem med nedskräpning men återigen, detta har de gemensamt med nya BFF:erna i MP – plakat och symboler.

Bostadsfrågan är en het potatis. Och den har man löst genom fluff. Som att “förenkla bostadsbyggande” men utan några specifikationer om tid, inte ens en utredning. Och inte en rad om exproprieringshotet som rådet, där Vänsterpartiets åsikt att stjäla företag och privatpersoners mark i städer för att bygga bostäder kan bli verklighet inom kort.

Ska man tolka detta som att C är för exproprieringen?

EBO “ska förändras”…..står det men fiffigt nog står det inget mer än att “kommuner bör få begränsa”. Men bara kommuner som redan har hög inflyttning av invandrare.

Ta bort flyttskatten man tvingas betala tack vare Anders Borg och som låser in en redan inlåst bostadsmarknad men inget datum satt. Och ingen uträkning på kostnad.

Det som inte står alls är oftast intressanta saker. Jag har identifierat ett gäng saker som inte stod överhuvud taget.

 • vilka skatter ska höjas och hur mycket?
 • statliga företag och myndigheter, ska det vara status quo eller? Alla nya myndigheter socialisterna hittat på ska vara kvar?
 • bidrag till elcyklar och elmotorer som Moderaterna och KD nu tagit bort, ska de räknas som miljösatsningar och införas igen?
 • gymnasielagen?
 • andra amnestier?
 • kärnkraft?
 • miljözoner?
 • expropriering av mark i kommuner enligt SOU 2017:67?
 • bistånd till Palestina inkl Hamas?
 • jobbskatteavdragen och brytpunkten för statlig skatt?
 • grundlagsändring för att begränsa yttrandefriheten, hur blir det med den?
 • avdragsrätt för fackföreningsavgift?
 • jämställdhetsmyndigheten?
 • flyttskatten som S tvingades avstå ifrån, kommer de få införa den?

Detta var det första inlägget på att granska C och Fp egentligen sedan bloggen startades i september 2014.

En sak till: tipslådan för att granska Folkpartiet och Centern är nu öppen fram till 2022.

Den har varit stängd sedan 2006 pga lojalitet med Alliansen, som nu är död.

Så från och med nu kommer stödhjulen också granskas. Kommer bli kul!

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

Sultan Kayhan – ännu en sosseskandal

Hur länge ska vi tvingas acceptera att Socialdemokraterna tror att alla regler gäller alla andra men inte dem? Att de har något av Gud sänt frikort att få göra precis som de vill utan att ta ansvar?

Listan än nu oändlig. På skandaler inom S som bara fått passera. Utan ens en liten kommentar från ledningen ens. Alla har fått sitta kvar. Sultan Kayhan är bara en i raden.

Som alla vet vid det här laget gav sig S i slang med islamister för länge sedan, redan på 90-talet byggdes grunden för att byta röster från muslimer mot förtroendeuppdrag i S. Trots att Omar Mustafa lämnat S fortsätter detta som om ingenting har hänt. För att allt som räknas för S är makt, moral är en bagatell.

Sultan Kayhan fuskade i valet. Hon åkte till Kulu i Turkiet, och kampanjade. För alla de turkar med svenska medborgarskap som flyttat hem igen men ändå får rösta i svenska val. Är du medborgare får du rösta i riksdagsval oavsett var du bor. Hon reste ihop med Grå Vargarna-knutna Michael Ÿksel, som petades innan valet av Centern från förstaplatsen i Göteborg.

Trots att man tydligt ser henne på filmen förnekar hör och häpna hon och hennes pressmänniska helt och hållet att det är hon på filmen. Jag baxnar nästan faktiskt. Hur kan detta passera och hon ändå får ställa upp i valet?

Inte nog med att hon hänger med Grå Vargarna, hon fuskar dessutom tydligt på filmen när hon hjälper en kvinna att kryssa förmodligen hennes namn på valsedeln. Helt förbjudet enligt svenskt lag.

Redan den 13 juni avslöjades att hon ätit middag med Grå vargarna så filmen från Kulu var inte ens första gången hon beblandade sig med folk därifrån.

Just Mevlan-moskén har täta band med Erdogan och AKP.

Redan när Sultan Kayhan var ordförande för Turkiska ungdomsförbundet ordnade ett anti-kurdiskt möte ihop med just Grå vargarna. hade hon associationer med Grå vargarna så inget av det här är nytt och jag förstår faktiskt inte hur hon kan fortsätta att få förtroende när hon så uppenbart bara ljuger då hon konfronteras om och om igen med sina kopplingar till fascisterna Grå vargarna.

Hon var också tillsammans med Hasan Dölek, ordförande för Turkiska förbundet och också socialdemokrat, på en demonstration där kurderna kallades terrorister.

Här kan ni läsa ett utdrag i texten från hans tal som Kayhan applåderade.

Dölek förnekade dock alla kopplingar till Grå vargarna, tills bildbevis dök upp.

Igår avslöjades att Sultan Kayhan anonymt skrivit på Flashback för att “få ut” en kvinna från Sverige genom utvisning.

Men hon kände först inte igen sitt Flashbackkonto, konstigt nog.

Kontonamnet har hon bevisligen använt på flera andra sidor, som till exempel Sysidan.

I ett annat inlägg, från 2009, förnekar hon att kurdistans ens finns i Turkiet, eller över huvudtaget utanför Irak. En vanlig ståndpunkt bland turkiska nationalister, vilket Grå Vargarna är. De avskyr kurder. Men det finns ett kurdistan i Turkiet, kallat norra Kurdistan.

Det finns bara ETT område som skulle kunna kallas kurdistan och det är autonoma området i norra Irak. Det finns inget som heter kurdistan i varken Syrien, Iran eller Turkiet.

Ett tips är att aldrig säga att du ska till “Kurdistan” om du åker igenom andra länder först. För det första existerar det ju inte riktigt i länder ovan och dessutom finns många som skulle reagera starkt på det. “

Trots att Socialdemokraterna, som hon sitter i riksdagen för, officiellt anser att det finns kurdistan i Turkiet. Även Olof Palme Center anser detta.

Sossar gjorde……ingenting. Såklart.

För som sagt, samma regler gäller tydligen inte dem. Bryta mot lagar i val är dessutom något S satt i system och val efter val sysslar med hemma i svenska förorter. Röstskolor, förkryssade lappar, “hjälpa” folk att rösta och så vidare. Varje val kommer nya skandaler. Demokrati spelar ingen roll när S ska ta makten.

Mehmet Kaplan fick gå när han åt middag med Grå vargarna. Men trots att Sultan Kayhan avslöjades innan valet vi två tillfällen associeras med dem, varav en var just en middag, fick hon fortsätta kandidera.

Men Sultan Kayhan får fortsätta vara statsrådsersättare för Annika Strandhäll som ingenting har hänt. De kommenterar inte ens skandalerna. Vilket är en skandal i sig.

När ska Socialdemokraterna börja leva efter samma regler alla andra gör?

Fascism i de egna leden är tydligen okej så länge personen är rättrogen Socialdemokrat, och dessutom kan komma med attraktiva röster från utlandsfödda.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244

En text om tillväxt

I bakvattnet av klimathysterin finns något allvarligare, och som oftast får stå helt oemotsagt. Skickligt har de gamla vanliga socialisterna gömt sig i en ny förpackning, dolt sina verkliga skäl i nytt sällskap.

Tillväxtkritik.

Lika gammal som kommunismen självt. För det är bara ett nytt ord för att hata kapitalism och marknadsekonomi. Det “andra” man pratar om syftar alltid till begränsa eller till och med avveckla just marknadsekonomin.

Skickligt manövrerat må jag säga. Nu har socialister alltid hittat meningsfullt sällskap hos extrema miljökämpar. Terrorklassade autonoma vänstern AFA (Antifa) skapades av personer som inlett sin aktivism i den militanta miljörörelsen, som brände vägmaskiner och kedjade fast sig vid motorvägsbyggen.

Vi måste konsumera mindre. Vi kan inte ha evig tillväxt. Då går planeten under.

Men inga synar korten. För det låter ju så fint. Köp mindre. Gör något gott. I själva verket är det en allvarlig attack på det moderna samhället. Men också mot de allra fattigaste.

När jag var liten och växte upp på 80-talet pratade man om en annan annalkande miljökatastrof – den nya istiden. Det var också helt legitimt att skicka ut barn på “operation dagsverke” vilket innebar att elever fick tigga pengar på gator till något av fröken utvalt projekt. I mitt fall: pengar till den kommunistiska diktaturen i Nicaragua.

Under den här tiden pratade man också om anti-konsumtion – hur vore det om alla indier och kineser också kommer ha kylskåp och köra bil? Då går världen under.

Det ligger något väldigt ofräscht i det påståendet. Att vissa människor ska hållas som gisslan i miljöns namn, fastkedjade i fattigdomens bojor. För om de får det bättre “går världen under”. Det är samma sak nu. De som vill få ett bättre liv är miljöbovar. Vill döda planeten.

Om alla rika västerlänningar bara köper varor av sig själva, “närproducerat” eller av grannländerna – vem köper då av de fattigaste länderna i Asien, Afrika och Sydamerika?

Att avskaffa fattigdomen har alltid varit det gemensamma mellanmänskliga stora projektet, tills klimatet kom hack i häl och började ta marknadsandelar. Nu pratar man högt om klimaktdiktaturer, om begränsning av antal barn och att det ändå vore bra om fler dog. Vi är för många.

Tillväxt är ett måste för att kunna hjälpa de som har de allra sämst.

Men som Isabella Lövin cyniskt säger: “det finns inga jobb på en död planet”. Om detta inte är ett avhumaniserande sätt att se på världen och de som fortfarande har det sämst så vet jag inte vad som är.

Miljörörelsen har, tyvärr, lyckats mystifiera tillväxt och belägga det med ett antal nästan ondskefulla variabler.

Att tillväxt handlar om något onödigt, något girigt. Egoism.

Tillväxt är helt enkelt bara att ekonomin växer.

Att företag överlever och tjänar pengar. Gör vinst. Fler företag startas. Man handlar mer mellan länder.

Negativ tillväxt, det är det länder som Venezuela och Zimbabwe som har. Men nolltillväxt är inte heller bra. Går man plus minus noll i ett land har man inte ett enda öre att sätta undan till åren när man går back. Tills något oförutsett händer.

Det bygger också på att allt är exakt som förra året. Inte en enda till person att försörja. Inget väder som stormen Alfrida som ställer till det. Ingen invandring. Om man inte drastiskt omfördelar så klart. Men man har inte en enda krona mer än året innan.

Vad tror ni händer om alla människor bestämmer sig för att bara byta saker med varandra på Blocket? Köpa second hand?

Innan jag svarar måste jag bara påpeka att varor som säljs i kretslopp, det vill säga begagnat, med undantaget för antikviteter, konst etc som har bestående eller ökande värden, tappar värde för varje gång de säljs. Tills man måste byta eller ge bort gratis. Värdekedjan är så att säga negativ. Ingen förädling sker. Om man inte förändrar varan på något sätt. De enda som tjänar på detta är om man köper begagnat av en butik som drivs som företag som tjänar pengar på det och därmed betalar skatt som går in i systemet. Ideella är skattebefriade.

Om alla köper begagnat och ingen nytt så kommer inga nya pengar in i systemet eftersom ingen skapat något nytt värde i värdekedjan.

Gammalt värde cirkulerar och blir mindre och mindre värt för varje gång det cirkulerar. Ingen som köpt något bruksföremål har fått mer betalt för det när de säljer det än när de köpte det nytt.

De jobb folk har, som tillverkar alla nya varor och tjänster eller förädlar dem, kommer därför försvinna. För om ingen köper varor man gör och betalar för kostnaden av förädling, kommer inga intäkter. Inga pengar in finns inga jobb kvar och bolagen läggs ner.

Offentlig sektor är var socialists svar på alla sådana här frågor.

Men ingenting, absolut ingenting, i offentlig sektor som inte verkar på en marknad skapar någonsin nya pengar. Observera undantaget. Säljer offentlig verksamhet något kommer nya pengar in. Ett sjukhus eller en myndighet kostar bara pengar. De genererar inte nya pengar. Pengarna de kostar kommer i sin tur in från människor som jobbar i privata företag och från dessa företag, i form av moms, tull, vinstskatt.

Ja, men även personer i offentlig sektor har ju lön och betalar skatt, säger socialisten. Och de köper saker av privata företag. Där har du nya pengar.

Nej. Inte nya pengar. Pengar, absolut. En del av pengarna offentlig verksamhet får av andras inbetalade pengar via skatt går tillbaka till skatt. Men det är fortfarande inga nya pengar utan skattepengar som blir skattepengar igen.

När man är emot tillväxt och konsumtion är man för en attack på kapitalismen och marknadsekonomin, även om man inte är så extrem att man förespråkar total avveckling som en kommunist gör. Men all påverkan på marknadsekonomin får just de här effekterna.

Minskar man tillväxten får någon betala.

Köper man bara inhemskt köper man inget från de fattigaste. Konsumerar man inget bidrar man heller inget till att jobben också kommer finnas i Sverige i framtiden.

All form av tillväxtkritik måste bekämpas.

Att konsumera är att vara solidarisk, hur mycket vänstern än skriker.

Det är så. Genom att köpa varor eller delar tillverkade i fattigare länder bidrar din konsumtion till att de får ett bättre liv och deras länder kan lyfta sig ur fattigdom. Genom att köpa varor av företag som finns i Sverige, även om de säljer något utlandsproducerat, bidrar du genom just värdekedjan att även svenska företag kan stanna kvar och de som jobbar där kan behålla jobben.

Hur tror ni folk kan få löneförhöjningar om inte intäkterna höjs varje år?

De åren intäkterna går ner får visserligen folk även dessa år högre löner men vissa får i gengäld sparken. Så funkar det alltid.

Klimatet löser vi inte genom att förstöra världsekonomin, länders ekonomier eller företags ekonomier. Alla jordens problem har alltid lösts av ny kunskap, av innovationer som utvecklar den och av driftiga människor i företag som sprider dem.

Även klimatproblemen kommer lösas av ny teknik, fler företag, högre tillväxt, frihandel och liberaliserade ekonomier.

Det egoistiska är att inte köpa saker. Att behålla pengarna på hög istället för att med handel bidra till att andra människor kan försörja sig, här och i andra länder.

Kritik mot kapitalism har och kommer alltid föras av socialister. Nu har de förklätt den i miljöengagemang. Men bara för att förpackningen är aptitlig måste man inte köpa produkten om innehållet är kass.

Vi ska inte köpa tillväxtkritik och dessutom gå med i någon rörelse att detta är något bra. Vi måste som alltid stå upp för och försvara den enda lösningen på även detta världsproblem. Mer tillväxt är lösningen, inte mindre.

Konsumera mera. Och rädda världen.

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244