Sök
Stäng denna sökruta.

Funktionell analfabetism i svenska skolor

 

Ett nytt ord i alla fall för mig – funktionell analfabet. När skolan misslyckats så kapitalt att en person som slutat grundskolan ändå definieras som en i samhället fungerande analfabet. 

Begreppet dök upp i en tidning som lärarfacket ger ut i en artikel från 2020 om pojkars misslyckande i skolan. 

Både förfärad och nyfiken bestämde jag mig för att undersöka det här lite närmare och kontaktade Skolverket. 

Betydelsen av funktionell analfabet är följande:

Enligt PISA är det de elever som presterar på nivå under 2 på lästesterna, det vill säga 1a, 1b och 1c men i Sverige har man slagit ihop dessa till ”under nivå 2. Värt att notera att Skolverket själva säger ett de inte använder termen och vem som sagt det i artikeln är oklart, kanske är det tidningen Läraren som valt att använda det begreppet. 

För att klassas som en funktionell analfabet handlar det kort och gott att läsa och förstå text på en nivå som en mellanstadieelev, när man slutat grundskolan och ska fylla 16 år. Man kan alltså klara sig på en vardaglig nivå men inte förstå en vanlig dagstidning. 

 

 

Nästan var femte elev som gjorde PISA 2018 hamnade på den här nivån. 18 %. Det är häpnadsväckande och än mer är det faktum att vi inte har någon debatt om det här trots att det gått fyra år. 

Vi tar det igen – var femte elev i grundskolan kan läsa så dåligt att de när de slutar ligger på en 11-årings nivå. Och dessa personer ska som bäst gå vidare till gymnasiet, som sämst slutar de skolan här och lär sig därefter mycket lite. 

Läser man i Skolverkets rapport om PISA 2018 tecknas en bild över läget i svensk grundskola, vilka förutsättningar som finns. 

Jämfört med PISA 2009 har gruppen elever med utländsk bakgrund ökat med 9 procentenheter, nästan en tiondel till har antingen fötts utomlands eller har två föräldrar som gjort det. Ökningen är tre gånger som för OECD som helhet, en enorm demografisk förändring på bara 10 år. 

Här kan ni se en tabell på den mycket snabba ökningen. 

Det stora ökningen av elever med utländsk bakgrund skapar olika problem för skolan. Som att grupperna i genomsnitt i hela OECD presterar sämre än infödda elever med infödda föräldrar. Problemet med Sverige är att vi återigen sticker ut negativt – skillnaden just i Sverige (och Finland) är mycket högre än OECD-snittet. Elever med utländsk bakgrund presterar betydligt sämre här jämfört med elever som är svenska. 

Inte minst märks detta vad gäller läsförståelse. Skillnaden mellan gruppen svenska elever och elever födda utomlands är hisnande 115 poäng, medan skillnaden mellan svenskar och infödda till utländska föräldrar ”bara” är 54. 

 

Vad säger då PISA och Skolverket är skälet till att det är så stor skillnad just i Sverige?

För att vi jämfört med andra länder har så ofattbart många invandare som har låg utvecklingsnivå, från Syrien, Irak, Somalia, Eritrea och Afghanistan framför allt.

Och de som invandrar till Sverige är dessutom sällan den mindre grupp som har högre utbildning, de har valt andra länder. Utan den absolut största majoriteten av invandrarna från dessa stora invandrargrupper har genomgående kommit hit med låg eller mycket låg utbildning. 

 

Det säger sig själv att deras barn, födda här eller utomlands, både kommer med genetiskt sämre förutsättningar då man ärver intelligens och läshuvud men också att de elever som är motiverade och presterar har mycket sämre förutsättningar att få hjälp och studera hemma. I princip samtliga elever som idag går i grundskolan med svenska föräldrar har föräldrar som minst har gymnasieexamen, för så ser utbildningsnivån ut i Sverige. I snitt har nästan 100 % av de svenska föräldrarna grundskola 9 år och minst 25 % har högskoleutbildning, ytterligare en stor andel har någon annan form av eftergymnasial utbildning. 

Medan gruppen utländsk bakgrund kan ha så lite som ett par års Koranskola eller till och med vara analfabeter. Vi vet tyvärr mycket lite om de invandrares egentliga utbildningsnivå eftersom ingen politiker varit intresserad av att utreda det här och någon officiell statistik verkar vi heller inte samla in. 

Nedan ser ni PISA-tabellen som illustrerar exat hur Sverige sticker ut, men även Tyskland som tagit emot enorma mängder invandrare under 2000-talet ligger dåligt till som synes. 

 

 

Här ser man också tydligt att medan svenska elevers läsförståelse ökat, tack vare insatser Alliansen gjorde i skolan, så har både född utomlands och född i Sverige till utländska föräldrar presterat ännu sämre och skillnaderna ökat. Ni kan se att år 2000 var skillnaderna betydligt mindre mellan gruppen född i Sverige till utländska föräldrar och svenskar än den är idag. 

Skolans sviktande resultat genom 2000-talet, även om det blivit bättre, drivs alltså helt och hållet av de elever som utländsk bakgrund och är inget generellt problem. 

Riktigt dåligt var det 2009-2012 men den utvecklingen har vänt tyvärr och nu går kurvorna neråt igen, på grund av den fortsatt stora migrationen och den som kom 2015. 

Sedan har vi ju problemet med att PISA inte visar riktigt hur illa det är ställt eftersom skolor i stor skala valde att göra felaktiga urval och helt sonika plocka bort de sämsta eleverna ur gruppen utländsk bakgrund. 

Expressen avslöjade dessutom att Skolverket, och i förlängningen dåvarande skolminister Anna Ekström, för att frissera siffrorna styrt urvalen. Regeringen ville ha bättre resultat och skolorna plockade bort de sämsta helt enkelt. 

 

En annan sak från 2018 är att samtidigt som var femte elev inte ens når upp till basnivån har PISA heller aldrig visat så många högpresterande elever, vilket är en ljusning. 

Vänsterns generalförklaring till varför det bland annat är stor skillnad mellan elever beroende på bakgrund är att socioekonomiskt utsatta elever inte får några resurser. Men det är som vi vet helt fel, det finns inga elever som får så mycket som just dessa. Vilket också PISA konstaterar, att lärartätheten är större och klasstorlekarna mindre i dessa skolor. 

Skolvalet är som bekant också en fiende och stor skuld till det här enligt vänstern men PISA konstaterar istället att det framför allt är lärarna som avgör resultaten i skolan och lärarna i de sämsta skolorna i de sämsta områdena har bristfälliga eller otillräckliga kvalifikationer, kommer mindre väl förberedda till lektioner och har också högre frånvaro. 

Hur man ska lösa detta med att förbjuda elever från att välja skolor svarar vänstern aldrig på, för att de vet att vi aldrig kommer ha ett läge när staten eller kommuner tvingar lärare att jobba på de här skolorna för att höja kvaliteten. Lärare är nämligen inte livegna och får precis som alla andra välja arbetsgivare och de duktiga lärarna vill inte jobba i de här skolorna. 

Det var inte helt lätt att hitta statistiken på vilka elever det är som är funktionella analfabeter men efter en del mailande med Skolverket fick jag den här tabellen. 

Här kan man se att andel med svenskt ursprung sjunkit från 88 % till 80 % medan andelen med utländsk bakgrund bara växer och växer i gruppen som ligger under 2 på läsförståelse. Från början var gruppen född utomlands större men som ni ser har tyvärr gruppen födda i Sverige till utländska föräldrar nu kommit ikapp dem och det är 11 % mot 10 % av de som får 1 på läsförståelse som är födda här. 

Ungdomar som föds i svenska utsatta förorter blir sämre och sämre på svenska och är idag sämre än eleverna som fötts utomlands. 

Detta tycker vissa forskare att vi ska lösa genom att inte lösa det. Genom att helt enkelt ge upp och istället låta utländska barn få undervisning rakt igenom på föräldrarnas språk. En vansinnig idé tycker jag. 

Ett deprimerande skäl till detta radikala förslag är att Malmö idag har en minoritet av svenskar boende där. Svenskarna i Malmö är en av alla minoriteter, en utveckling som hela Sverige kan se på sikt om vi inte får stopp på den stora invandringen som fortsätter. Det har kallats konspirationsteori och högerextrem myt men nu är det verklighet. 

 

Så vad ska vi göra åt att elever med utländsk bakgrund blir sämre och sämre på svenska?

Vi ska ta bort rätten till tolk så att alla som bor i Sverige sedan längre än 2 år tillbaka får betala all slags tolkhjälp själv, förutom i domstolar och i akut sjukvård. I all annan vård där läget inte är eller inte längre är akut ska tolk läggas på patientavgiften när man checkar ut. 

Vi måste också kraftigt begränsa modersmålsundervisningen utan den får föräldrarna själva ombesörja om de tycker att det är viktigt och de inte själva klarar att lära sina barn sina egna språk. 

Om föräldrarna blir bättre på svenska kommer även deras barn bli det. Detta uppnås också genom ett absolut krav på förskolor och skolor men även omsorgsarbeten och andra kommunala arbeten att man ska kunna svenska. 

Den svenska förmenta snällismen när Socialdemokraternas syn på invandrare som lite mindre vetande vildar som behöver hjälp med precis allt och att de är så sköra personer att de inte klarar av några krav fått råda i svensk offentlighet i tre-fyra decennier har gett oss det här. När barn födda på svenska sjukhus som växer upp som svenska medborgare i svenska städer är sämre på svenska än barn som kommer hit från andra länder. 

Det är ett svek mot dem och mot deras föräldrar att svenska staten inte ställt några som helst krav på dem från att de kom hit. Det är därför deras barn nu inte kan svenska. 

För att vända utvecklingen ska vi tvärtom inte alls nedvärdera svenskan ännu mer, vi ska uppgradera den i varje aspekt av samhället och ställa höga krav på alla som kommit hit oavsett när de kom. Vi måste stoppa utvecklingen om vi inte ska se ännu fler funktionella analfabeter sluta grundskolan. 

Men de elever som är svenska och har svenska föräldrar hjälper inga sådana saker. Eller för de elever som redan går i grundskolan nu. Dessa måste fångas upp redan på mellanstadiet och tidigt i högstadiet och sättas i särskilda insatser för att öka deras svensk-kunskaper, för utan svenskan får alla det svårt att klara ett vuxet liv. Det krävs på jobb, det krävs i vardagen och det krävs i framtida studier. 

Vi kan inte fortsätta släppa ut folk i grundskolan som kan kallas funktionella analfabeter, det är inte värdigt en kunskapsnation som Sverige 2022. 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!
Become a patron at Patreon!