Myndigheterna som måste läggas ner

Idag har vi följande myndigheter, en del av svensk offentlig förvaltning som tyvärr sväller varje gång en regering tillträtt. Sorgligt nog minskade inte antalet ens med Alliansen. 2022 har vi 334 myndigheter, tre nya bara i år. 


Att skapa nya myndigheter är dock en socialdemokraritisk favoritsport, ju fler nya myndigheter desto bättre. Varför? För att de ökar möjligheten till att tillsätta de lukrativa GD-posterna med partilojal och den personen anställer i sin tur en massa underhuggare som också är sossar. Man måste ju ta hand om alla partister och försäkra sig om att de har höga löner och fina jobb. 

Jag är förbluffad över hur ointresserad förra borgerliga regeringen var av det här faktiskt, det finns mycket pengar att spara på att lägga ner och slå ihop myndigheter. Inte minst för att antalet generaldirektörer minskas rejält, och de sitter på 5-årskontrakt med skyhöga löner och pensionsavtal. De kan inte heller få sparken egentligen. 

Det är inte helt lätt att hitta en uppdaterad myndighetslista så jag har fått komplettera det jag hittade i statens egen årsredovisning med information jag hittat online:

De fetmarkerade är det jag senare i texten kommer att återkomma till. Listan innefattar inte 334 namn då även statliga stiftelser räknas som myndighet. Jag har koncentrerat mig på de viktigaste myndigheterna. 

A

Affärsverket svenska kraftnät
Allmänna reklamationsnämnden
Arbetsdomstolen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Arbetsmiljöverket
Arvfondsdelegationen

B

Barnombudsmannen
Blekinge tekniska högskola
Bokföringsnämnden
Bolagsverket
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten

C

Centrala studiestödsnämnden

D

Delegationen mot segregation
Diskrimineringsombudsmannen
Domarnämnden
Domstolsverket

E

E-hälsomyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Etikprövningsmyndigheten
Exportkreditnämnden

F

Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Finanspolitiska rådet
Folke Bernadotteakademin
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Fortifikationsverket
Forum för levande historia
Föreningen Svensk Form
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt 
Försvarshögskolan 
Försvarsmakten 
Försvarsunderrättelsedomstolen 
Försäkringskassan

G

Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet

H

Havs- och vattenmyndigheten
Högskolan Dalarna Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst

I

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för strategiska produkter
Inspektionen för vård och omsorg
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Institutet för rymdfysik
Institutet för språk och folkminnen
Institutet för mänskliga rättigheter
Integritetsskyddsmyndigheten

J

Justitiekanslern
Jämställdhetsmyndigheten

K

Kammarkollegiet
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Kemikalieinspektionen
Klimatpolitiska rådet
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konstfack
Konstnärsnämnden
Konsumentverket
Kriminalvården
Krigsförsäkringsnämnden
Kronofogdemyndigheten
Kungl. Biblioteket
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Kungl.
Tekniska högskolan
Kungliga slottsstaten
Kustbevakningen
Kärnavfallsfonden

L

Lantmäteriet
Linköpings universitet Linnéuniversitetet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket, affärsverk
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län

M

Malmöuniversitet
Medlingsinstitutet
Migrationsverket
Mittuniversitetet
Moderna museet
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för familjerätt och förärdraskapsstöd
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för press, radio och TV
Myndigheten för psykologiskt försvar
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Myndigheten för vård och omsorgsanalys
Myndigheten för yrkeshögskolan
Mälardalens högskola (myndigheten bytte namn den 1 januari 2022 till Mälardalens universitet)

N

Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Nordiska Afrikainstitutet
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Nämnden mot diskriminering

O

Oljekrisnämnden

P

Patent- och registreringsverket
Patentombudsnämnden (fr.o.m. den 1 januari 2022 ingår den ekonomiska redovisningen för Patentombudsnämndens verksamhet i Bolagsverkets redovisning)
Pensionsmyndigheten
Polarforskningssekretariatet
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen

R

Regeringskansliet
Revisorsinspektionen
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksbankens grundfond
Riksdagens ombudsmän
JO Riksdagsförvaltningen
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Rymdstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Rättsmedicinalverket

S

Sameskolstyrelsen
Sametinget
Sjöfartsverket
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Skolforskningsinstitutet
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Spelinspektionen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statens centrum för arkitektur och design
Statens energimyndighet
Statens fastighetsverk
Statens försvarshistoriska museer
Statens geotekniska institut
Statens haverikommission
Statens historiska museer
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Statens institutionsstyrelse
Statens jordbruksverk
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens maritima och transporthistoriska museer
Statens musikverk
Statens medieråd

Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Statens servicecenter
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms universitet
Strålsäkerhetsmyndigheten
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Svenska institutet
Svenska institutet för europapolitiska studier
Sveriges författarfond
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Svenska FAO kommittén
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Säkerhetspolisen (redovisas i begränsad omfattning)
Södertörns högskola

T

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tillväxtverket
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket

U

Umeå universitet
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Upphandlingsmyndigheten
Uppsala universitet

V

Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet

Å

Åklagarmyndigheten

Ö

Örebro universitet
Överklagandenämnden för etikprövning
Överklagandenämnden för studiestöd

……………….

Som ni ser är listan diger på myndigheter som vi skattebetalare betalar för. Vissa är givetvis jättebra, andra är totalt slöseri. Jag kommer i några inlägg framöver kika mer på de jag skulle vilja att nya högerstyret lägger ner helt eller slår ihop. Det finns nämligen stora vinster med att slå ihop myndigheter. En enda generaldirektör till exempel, och det finns ett självändamål att minimera dessa. För alla chefer vill vara mäktiga och att just deras myndighet får mest uppmärksamhet och resurser. Därför finns det tyvärr inbyggt i systemet att varje GD kommer försöka att höja anslagen, anställa mer och mer folk och få just sin lilla del av statsapparaten att svälla. 

Detta är det främsta skälet varför en uttalad målsättning för regeringen borde vara att vi ska ha färre generaldirektörer. Det andra skälet är givetvis att varje GD inom sina 5-årskontrakt är omöjliga att sparka. De kan tas ifrån sina arbetsuppgifter men de feta lönerna, de får vi skattebetalare ändå betala tills kontraktet löper ut. 

Följande myndigheter anser jag antingen kan slås ihop med andra eller avskaffas helt. Båda sätten leder till en generaldirektör mindre, och en mindre person som kommer sträva efter att vi skattebetalare ska betala mer och mer just för hans eller hennes myndighet. Min lista innehåller 34 myndigheter, alla har dock inte en egen generaldirektör. Men alla ingår i utnämningsmakten och den är också viktig att begränsa. Ju färre styrelser att utnämna folk till desto bättre. 

 • Arvfondsdelegationen
 • Delegationen mot segregation
 • Forum för levande historia
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
 • Inspektionen för socialförsäkringen
 • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 • Institutet för mänskliga rättigheter
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Konstnärsnämnden
 • Klimatpolitiska rådet
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 • Myndigheten för delaktighet
 • Myndigheten för digital förvaltning
 • Myndigheten för familjerätt och förärdraskapsstöd
 • Myndigheten för kulturanalys
 • Myndigheten för psykologiskt försvar 
 • Myndigheten för stöd till trossamfund
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
 • Myndigheten för vård och omsorgsanalys
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Nämnden för hemslöjdsfrågor
 • Skolforskningsinstitutet 
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Statens konstråd
 • Statens kulturråd
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • Tillväxtverket
 • Trafikanalys
 • Upphandlingsmyndigheten

Arvsfondsdelegationen
– göras om

Fonden leds av en styrelse som utses av regeringen. Ordförande Gunilla Malmborg har jobbat som departementsråd åt Hallengren och är utsedd 2022, så det är lätt att anta att hon är sosselojal. 

Ni som följt mig länge vet att jag har granskat dem lika länge som bloggen funnits. De förvaltar kort och gott döda människors pengar. När en person dör utan arvingar tillfaller all egendom staten. Tyvärr stannar det inte där. Staten processar idag mot släktingar som dyker upp och eftersom staten har obegränsat med andra människors pengar vinner deras stora advokatteam oftast. Idag omfattar kapitalet mer än 7 miljarder och med en årlig avkastning p ca 10 % så delar man ut 600-700 miljoner kronor i bidrag. På praktiskt taget bara skit, är min uppfattning. 

Jag vill lägga ner Arvsfondsdelegationen helt vad gäller syftet – att ge bidrag till kreti och pleti som söker. Och därför förvandlat fonden till kanske landets största sockerbit för bidragsentreprenörer. Istället vill jag göra om fonden till Statliga offerfonden och ge avkastningen till alla människor som fallit offer för offentlig försummelse och vårdslöshet. Människor som drabbats av brott har även drabbats av ett svek av staten, människor som utsätts för terrorbrott, folk som hamnat i fruktansvärda fosterhem, som råkat ut för hemska saker på HVB-hem och SIS-hem. Den sortens skador och utsatthet som idag ersätts inte alls eller alldeles för lite. Folk borde få rejäla plåster på såren istället för att ABF ska kunna söka ännu ett bidrag och en massa skumma föreningar vigga skattebetalarna på pengar på trams. 

 

Delegationen mot segregation
– läggas ner

Givetvis skapad av sossarna nyligen, 2018 bildades denna onödiga myndighet. Men uppsidan är att den redan ska läggas ner. Direktör heter Anders Kessling är förstås socialdemokrat, han var statssekreterare hos Ylva Johansson och utsågs 2020. Myndigheten har bara en vanlig direktör, inte generaldirektör, vilket förmodligen handlar om avtalet. Kesslings avtal är gissningsvis ett ”vanligt” anställningsavtal med en uppsägningstid medan GD-avtalet som bekant har särskilda rättigheter. 

Eftersom jag inte visste att DELMO läggs ner i år tog jag med den i den här listan, jag utgår från att ni inte heller hade koll. One down, alltså. 

Som man kan räkna ut har deras verksamhet varit totalt meningslös. Varmluft i syfte att ge olika sossar jobb bara och det låter som om regeringen brydde sig om segregationen. I själva verket kan ingen myndighet fixa den, det är ett ansvar massa olika delar av staten och det offentliga har gemensamt. 

På DELMO har man gjort av med 18 miljoner kronor per år. Ca 15 personer har sysslat med det här på heltid, att ”kartlägga segregation” och konstruera modeller som den ni ser ovan här. En stor arbetsuppgift är garanterat också att göra årsredovisningen varje år som ska sammanfatta allt man sitter och tänker kring segregation. 

Så ca 100 miljoner kronor har man gjort av med på det här tramset sedan DELMO bildades, tills den nu läggs ner. Pengar som kunde gått till något vettigt istället. 

 

Forum för levande historia
– lägg ner

Göran Persson startade den här myndigheten som låter som ett museum men inte är det. De beskriver själva sin verksamhet så här: 

”Nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.”

Hela 45 personer arbetar här. Till saken hör att alla elever i skolan i ganska stora avsnitt i grundskolan lär sig just om Förintelsens och många har fått höra föredrag från överlevare, idag antar jag att eftersom många dött av ålder detta ersatts av föredrag som filmats tidigare. Jag fick höra Eli Göndörs pappa Ferenc Göndör när jag gick i mellanstadiet eller högstadiet. Det finns alltså ingen egentlig brist på kunskap om just Förintelsen, tvärtom. Idag är den viktigaste målgruppen att nå invandrade från Mellanöstern som kommer med sedan generationer inlärt hat mot judar och det är också därifrån den största antisemitismen kommer, inte från svenska barn och vuxna. Det är bara att läsa i valfri rapport från t ex Brå om just hatbrott. 

Nu ska vi till och med få ett särskilt museum om just Förintelsen. 

Den här myndigheten behövs inte. Vi har redan massa insatser mot antisemitism, det här är en meningslös verksamhet och borde avvecklas. Museet som bildas kan ta över den verksamhet de haft i form av studiebesök av barn och workshops, och samarbete med skolor. Dessutom är myndigheten väldigt ojämställd som ni kan se, ett misslyckande i sig. Bara 20 % män i ledningsgruppen, och bara 33 % män totalt av medarbetarna. Ser nästan ut som om man diskriminerar män vid första anblick. 

54 miljoner kronor per år gör de av med på saker som en massa andra delar av det offentliga redan gör, inte minst alla våra duktiga lärare. Så 220 miljoner kronor på en mandatperiod ungefär. 

Istället borde regeringen ge någon befintlig myndighet i uppdrag att informera om kommunismens brott mot mänskligheten. Lämplig avsändare överlåter jag till experter men eftersom många lärare idag inte hinner eller vill, eller en kombination, lägga någon tid på det i sin undervisning och kommunismens brott mot mänskligheten tyvärr överstiger Förintelsen många gånger om, med en total dödssiffra på 100 miljoner ungefär (red.anm enligt historien Rumsfeldt) vore det angeläget. Särskilt som många ungdomar idag har stora kunskapsluckor om vad kommunistiska diktatorer genom historien, från Lenin och Stalin, via Mao, Enver Hoxha, Pol Pot utsatt sin egen befolkning för. 

Det här inlägget är långt nog att scrolla så jag stannar här och fortsätter i nästa inlägg. 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!