Ny inskränkning av äganderätten

Idag råkade jag se ett pressmeddelande. Regeringen vill som alla socialister inskränka äganderätten ännu mer än de redan gjort. 2010 avskaffades den förhatliga förköpslagen, den som innebar att kommuner hade rätt till förköp. 

Om du sålde en fastighet, vilken som helst, hade kommunen alltid rätt att träda in i köparens ställe. Det spelade ingen roll om du sålde till en släkting till exempel för att huset, marken eller gården skulle stanna i släkten. Kommunen hade alltid rätt att kräva förköp. Det var alltså ett rent övergrepp på äganderätten. Observera att detta är skiljt från expropriationsrätten. Den finns fortfarande men får bara utnyttjas vid mycket få skäl, som när kraftnät ska byggas ut eller infrastruktur inte kan ta en annan väg. 

Den fördyrade fastighetsaffärer och gjorde att allt tog längre tid. Förköpsrätten kan i praktiken utövas utan den lagen varför man liberaliserade fastighetsmarknaden genom att 2010 avskaffa lagen. Men nu vill landets socialister införa den igen, i ny förstärkt form som inskränker äganderätten på ett sätt bara jämförbart med drömmarna om löntagarfonderna på 70-talet. 

Ni kan själva läsa direktiven i utredningen här. 

Notera raden av alla skäl sossarna vill att kommuner ska kunna åberopa för att ha rätt att köpa en fastighet före någon annan. 

Först konstaterar regeringen att kommuner idag inte har behov av förköp för att byggaktörer tagit över en del av rollen. För att sedan fortsätta hävda att vi ändå behöver en ny kraftigare förköpslag. 

Nyckelordet ni ska komma ihåg nu är ”ändamålsenliga”. Ett vitt begrepp och det finns starka skäl till varför regeringen formulerat sig just så. 

Regeringen vill införa rätt till kommuner att köpa fastigheter och mark i förköp för att hjälpa stora företag som regeringen gillar att före andra få tillgång till mark. 

Motsatsen mot expropriation alltså. En kommun får inte ta privat mark för att ge eller sälja till företag men med en ny förköpslag kommer alltså kommuner kunna upphäva din rätt att sälja till vem du vill och din rätt att köpa en fastighet som du önskar äga för att ett privat företag som staten, eller kommunen, vill ge saker i utbyte mot annat ska få den. Som Preem till exempel. Ett perfekt exempel. Med en sådan här lag kan regeringen, som redan gett dem en massa gratis förmåner och som därför kan styra priset i pump nu alldeles oavsett marknadspriset på olja, till exempel ge dem rätt till en massa ny mark någonstans där de vill bygga. 

Nummer två på socialiseringsresan av privata fastigheter sker i klimatets namn för sossarna vill också att kommuner ska få förköpsrätt ”som underlättar markåtkomst till samhällsviktiga klimatanpassningsåtgärder”. 

Vet ni vad detta innebär framför allt?

Att kommuner ska ha rätt till förköp av fastighet och mark där staten tycker att man ska bygga vindkraft. Det står inte rakt ut men det är ju det som är det primära syftet. 

Detta är garanterat dessutom en del i en tvåstegsraket för de kommer med stor sannolikhet att återkomma med en lag som gör det möjligt för regeringen att kräva att kommuner löser in sin förköpsrätt vid bland annat vindkraft och hepp, har man avskaffat alla privata markägares möjligheter att säga nej. Om de vill sälja. 

Men det är först när man läser den sista grunden på socialiseringsresan som man förstår – kommuner ska också ha rätt till förköp för ”att minska segregationen”.

För att det ”krävs en mångfald av bostadstyper i alla områden. En blandning av upplåtelseformer, storlekar, boendetyper och prisnivåer i ett visst område bidrar till att minska segregationen”. 

Regeringen hänvisar också till en av sina politiserade utredningar om att markinnehav bör ses som ett ”ett kraftfullt verktyg som kan användas för att styra bostadsförsörjningen i bred bemärkelse”. Och att förköp borde användas mer än idag. 

Den mest socialistiska utredningen Löfven tillsatte var den så kallade Jämlikhetskommissionen som radade upp förslag i sann löntagarfondsocialism-anda. Hela utredningen var som resultatet av en sen bastukväll på Bommersvik efter gratisspriten fått full effekt och folk börjar ventilera drömmar om Marx, DDR och Den femte internationalen. Eller som ett party med fackpampar på Kommunals förra stekar-krog fullt med partydvärgar och bubbelfest.

”En socialt hållbar bostadsförsörjning kan bli mer kraftfull om de dår tillgång till en så stor del av marken inom respektive kommun som möjligt. Privata aktörer kan inte antas väga in sociala värden i den fysiska utformningen av specifika platser i sina företagsekonomiska beslut om förvärv av fastigheter. ”

Med andra ord, kommuner ska, som jag skrev ovan, att på olika sätt uppmuntras och åläggas att när förköpsrätten är lagstadgad att maximera den med hänvisning till förutom skälen som var innan (förtätning och utveckling av bostadsområden) privata företag, klimatet och segregationen. 

En annan sak som inte står – lagen syftar också till att härigenom förbjuda kommuner att sälja skolfastigheter och att låta privata företag köpa andra fastigheter som kan omvandlas till skolfastigheter eller mark som skolor kan byggas på. 

En skräddarsydd lag att både kunna tvinga till sig fastigheter och mark till bolag politikerna vill belöna och gynna, bygga ut vindkraft och solkraft och tvinga in en lösning på segregationen. 

Det står också uttryckligen att man vill bygga bort segregationen genom en blandning av olika bostadssorter och upplåtelseformer, med andra ord ska områden med villor med hjälp av förköpsrätten förvandlas till även hyreshus med utlandsfödda. Kommunen kan då använda sin förköpsrätt till att dammsuga upp varenda villa som säljs i området inom X utvalda kvadratmeter och när man äger dem river man alla och smäller upp stora betonghus och fyller dem med bidragstagare från förorterna för att ”blanda”. 

Kommuner kan också tvinga bostadsrättsföreningar att sälja lägenheter till dem i förköp. I ett för ”vitt” område kan kommunen i framtiden med stöd av förköpslagen köpa en flertal lägenheter i bostadsrättshus och sedan omvandla dem till socialbidragslägenheter om de vill. För att ”minska segregationen” och föreningen kommer inte ha ett dugg att säga till om. En möjlighet som de facto finns idag i Bostadsrättslagen faktiskt. 

Men tonläget i utredningen understryker det jag inledde med. Att lagen bara är en del av flera saker man tänkt införa för att i ett slag både tränga undan äganderätten på ett sätt vi inte sett sedan 70 och 80-talets socialism och med raden av skäl för förköp kunna underlätta för vindkraftverk, solkraft, andra saker i klimatets namn såväl som att stoppa friskolornas skolfastigheter. För utan fastigheterna kan inga friskolor öppna. 

Med hjälp av lagen kan alltså en kommun effektivt dra undan mattan på samtliga friskolor som vill öppna, även de som redan fått tillstånd, genom att blockera varje möjlig lokal. 

Den planerade nya förköpslagens syfte är att ge kommuner en oinskränkt rätt att förköpa all mark och fastigheter.

Grunderna som finns i den nya kommer ge full täckning: bebyggelse, klimat, företag och segregation. 

Med andra styrmedel tänker sig sedan regeringen på olika sätt kunna tvinga fram kommuner att använda sig av rätten, också i klimatets eller segregationens namn. Det tänkta statliga fastighetsbolaget kan till exempel ges juridisk rätt att få utnyttja den mark kommunen förköpt. Allt i klimatets eller integrationens namn. 

Trots att jag liksom ni läsare inte trodde jag kunde chockeras mer av regeringen upphör de aldrig att förvåna mig. 

Större angrepp på äganderätten har inte setts sedan Magdalena Anderssons förslag på en skatt för alla som vill lämna landet, den så kallade exit-skatten som skulle införas för allt kapital över 100 000 kronor men som efter massiv kritik skrotades. 

Detta visar det jag skrivit om tidigare. Att vi måste få en större debatt om äganderätt generellt. Innan sossarna ihop med den marxistiska miljörörelsen avskaffat den. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!