IVL = statlig lobbying

IVL heter ett forskningsinstitut som inte på hemsidan är tydliga med vem som äger dem eller vem som finansierar dem. Inte de egentliga ägarna i alla fall. 

På hemsidan kan man läsa att de är ”ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet”. Affärsidén är att forska på saker som privata företag betalar, ihop med staten. 

 

Men Stiftelsen för vatten och luftvårdsforskning (SIVL) äger i sin tur 100 % av IVL. Alltså, staten äger och finansierar IVL. 

Det är dock inget IVL skyltar med. SIVL är svårt att hitta information om, de verkar inte ha en egen hemsida, vilket ju ger intrycket att man inte vill vara transparent. Men SIVL:s styrelse utses till hälften av regeringen, till hälften av näringslivet.

Och givetvis har regeringens ledamöter majoriteten, 7 av 13 personer inklusive ordföranden. Så i praktiken styr alltså ändå regeringen SIVL, som i sin tur styr IVL. 

Nuvarande ordförande heter Peter Nygårds.

Som av en händelse är han socialdemokrat – han arbetade åt Göran Perssons regering 1994-1997 som statssekreterare på Näringsdepartementet. 

Eftersom det är regeringen som utser ledamöterna är det således lätt att styra IVL:s verksamhet att passa Socialdemokraterna, och tidigare Miljöpartiet när de satt i regeringen. 

 

I regerleringsbrevet för FORMAS – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, står det att av de 1,1 miljarder de får varje år skickas 30 miljoner kronor till SIVL. Och minst 20 Mkr av dessa ska gå till IVL. 


Särskilt oberoende är alltså inte alls IVL, i själva verket är det statens förlängda arm. Det är därför ingen slump att det jobb Åsa Romson gick till när hon tvingades avgå som språkrör för Miljöpartiet är just till IVL. 

Hon fick sedan utreda ”miljövervakningen i Sverige”. och kom givetvis fram till att den var undermålig. Uppdraget redovisades 2019.

Eller att det är IVL som nyligen fått uppdrag från regeringen att utreda ”näringslivets gröna omställning”. För att maskera detta ideologiska projekt har man med en moderat. 

IVL satt också i Nationella Expertrådet för klimatanpassning. Såklart. De sitter lite överallt faktiskt. IVL är nämligen en slags seriositets-tvättning för regeringen, de har ett eget ägt forskningsinstitut som glatt mörkar att det är statens förlängda arm och sedan kan regeringen låtsas att forskningen de bedriver är seriös och oberoende. Win win. 

Oberoende institutet visar sig heller inte vara så oberoende politiskt i sina åsikter om man scrollar runt på deras hemsida. 

Som att de förespråkar nya stjärnskottet på vänster-ekonomisidan, miljöradikalen Kate Raworth, som sedan hon skrev rapport åt vänsterorganisationen Oxfam hittat på en helt egen ekonomisk teori – donutmodellen. 

Så här står det på deras sida:

”Till skillnad från andra hållbarhetsmodeller framställer den inte sociala, ekologiska eller ekonomiska aspekter som likvärdiga, utan understryker att social och ekologisk hållbarhet alltid måste vara överordnade mål. Ekonomi kan aldrig vara ett mål i sig utan ska ses som ett verktyg för att nå målet – välmående samhällen innanför planetens gränser.”

Konstigt, för det låter exakt som alla andra sådana här teorier och modeller socialister i alla tider försökt måla upp som alternativ till marknadsekonomi, som ett argument varför kapitalismen för allt tid och framtid måste avskaffas. De röda drömmarna är nu paketerade som gröna men innehållet är exakt detsamma. 

Det är socialism kort och gott, även om man sminkar det som ”hållbarhet”. 

Om man scrollar vidare ser man exakt hur vinklat IVL är. 

”För att säkerhetskälla en socialt rättvis utveckling inom planetära gränser behövs en omfattande samhällsomvandling.”

”Samtidigt som vi måste röra oss mot en fossilfri energimix så måste vi också se till att hela bebyggelse- och transportinfrastrukturen och relaterade regler, incitament och sociala normer stödjer en mer hållbar organisation av samhället och vardagslivet.”

Med andra ord, man ska styra både näringsliv och människors liv politiskt för att passa denna nya socialistiska ekonomiska nyordning av världen. 

”Det kan inte fortsättningsvis vara ett alternativ att ta bilen ett par kilometer för ett vardagsärende.”

Vi måste förbjuda folk att åka bil på ett sätt som vi politiskt till vänster har beslutat inte är hållbart. med andra ord. 

Detta ska ske genom ”en omfördelning av ytor och privilegier”. Man undrar om de menar expropriation och allmänt förstatligande av tillgångar precis som socialister alltid löst ”omfördelningen”?

Det är beklämmande hur MP och S byggt upp en mindre armé av olika ”fristående” aktörer som alla ändå driver opinion åt dem, betalade av skattepengar såklart. 

IVL verkar ha gått under radarn ett tag men de är alltså lika oseriösa som alla andra statliga lobbyistorganisationer. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!