Rösta på mig i provvalet

Jag är före detta slöseriombudsman som driver en av landets största politiska bloggar sedan 2014 och söker nu ditt förtroende att gå från ord till handling i de frågor jag drivit som debattör de senaste åtta åren. 

Nu vill jag ta en plats i riksdagen. 

För att lyckas med det måste det gå bra i provvalet – jag behöver fler kryss än de 7 personer som idag är riksdagsledamöter för Stockholms Stad för att kunna ta en plats. 

Du som är medlem i Moderaterna i Stockholms stad får mellan 11 och 17 oktober rösta i provvalet.

 • Sätt mig som etta, då får jag 6 poäng som är maximalt
 • Kryssa 4 andra personer och tänk på att jag måste få fler kryss än de som redan sitter i riksdagen.

Vad får ni med mig i riksdagen?

Förutom en person som ägnat de senaste 10 åren åt opinionsbildande från höger varav de senaste 7 åren på heltid får ni en person som inte gjort karriär inom MUF eller partipolitiken utan en person som har arbetat 20 år i näringslivet. En person med nya perspektiv som jag kan ta med mig in i partiet, där min erfarenhet som egen företagare under det senaste decenniet är en av mina viktigaste. 

Jag kommer aldrig säga att vi behöver fler kvinnliga företagare eller att det måste bli lättare att starta företag. För jag vet att det svåra med att vara företagare är inte att starta det – det är att tjäna pengar. 

Att få behålla mer av de pengar du dragit in kommer vara ett av mina huvudfokus i riksdagen. Bara den som aldrig drivit eget kan hävda att det är svårt att starta bolag idag. Men sedan ska man inte bara dra in sin egen lön utan kvävas med regler, lagar och skatter. 

Min största fråga är dock det jag ägnat mitt professionella liv åt som debattör – att jaga slöseri med skattemedel. 

Jag har efter att ha granskat makten och systemen i 1500 blogginlägg och hundratals artiklar i media genom åren en bra bild över hur vi hittar hålen och täpper till. Ett i taget. 

För ett av våra största problem är att staten läcker pengar som ett såll. Det handlar delvis om det mest spektakulära, det som är kriminellt men tyvärr försvinner ännu mer pengar genom att vi ställer för låga krav, för att vi inte har ordentliga kontroller och för att vi litar för mycket på folk. 

Vi måste göra upp med på-heder-och-samvete-kulturen i svensk offentlighet. 

Tillit är bra men kontroll bättre och jag har några förslag.

 • Bygg in kontrollen i systemen från början.
 • Genom att skriva in följande i regleringsbrevet till bidragsgivande myndigheter kan man direkt göra det: ingen får bidrag till hemsida utan alla sökande ska ha en fungerande hemsida. Där ska följande framgå: styrelse och kansli samt kontaktuppgifter till samtliga, verksamhet samt tre senaste årens årsredovisningar. Ingen får ha lekmannarevisor utan det ingår att ha en riktig revisor som kontrollerar årsredovisningen. 
 • Förbjud att statsbidrag ges vidare. Den förening som mottagit det får inte ge bort pengarna. 
 • Ingen ska kunna försörja sig helt på föreningsbidrag – sätt regeln att inga bidrag lämnas för löner över 40 % av en medianlön och kräv medfinansiering i form av egna intäkter, som EU-bidragen är konstruerade. 
 • Inga paraplyorganisationer kan få statsbidrag, dessa får medlemsföreningarna själva bekosta med egna medel.
 • Lägg ner hela systemet med samordningsnummer och ersätt med ett utlännings-id byggt på biometrisk data.
 • Ta bort rättigheten för förmåner i socialförsäkringssystemet som bara bygger på folkbokföring och ersätt med rättigheter som byggs på inbetald skatt.
 • Bidragsgivande myndigheter som Försäkringskassan etc måste samarbeta med gränspolisen för att öka kunskapen om när bidragstagare lämnar landet och dra in bidraget direkt om det visar sig. 
 • Dra in uppehållstillstånd för flyktingar som semestrar i hemlandet. 
 • Om du lever på bidrag för att du är arbetslös ska du inte kunna lämna landet för semester. Du ska söka jobb och du kan inte ha semester om du inte jobbar. Gäller alltså även arbetslösa på försörjningsstöd. 
 • Om du lever på bidrag som till exempel förtidspension eller äldreförsörjningsstöd måste det finnas regler att man inte får lämna landet mer än max 3 månader i en följd per 12-månadersperiod utan att bidraget dras in. Varför ska folk kunna ta med sig bidrag och emigrera oavsett skäl? Då får man försörja sig själv. Idag kan du åka på flera 3-månadersvistelser varje år om du kommer hem emellan. 
 • Avskaffa flerbarnstillägget. Vi har inga problem med nativiteten och det har bara blivit en bidragskran bland många andra. 

Här kan ni se mig under en timme utveckla mina tankar om jakt på slöseriet i programmet Hotspot som Världen Idag har. 

Jag är en moderat som inte slåss med finbyxorna på och redan under 7 år utmanat vänsterns problemformuleringsprivilegium. 

Som politiker tänker jag fortsätta vara stridbar, slakta heliga kor i debatten och sätta ljus på alla skuggiga i hörn i statens budget och verksamhet. 

Ni kan läsa min artikel i Expressen i september här, där jag först lyfte frågan om semestrande flyktingar och som några veckor senare blev moderat politik. 

En av alla kostnadsdrivare i budgeten är myndigheter och de existerande sväller så väl som nya myndigheter poppar upp varje år. Staten ska vara liten men stark och fokusera på sina kärnuppgifter, som vår trygghet till exempel. 

Jag tänker driva på för att vi lägger ner och konsoliderar så många myndigheter vi kan.

Här har ni några exempel:

 • Vi ska inte längre tillåta att myndighetsuppdrag läggs ut på entreprenad till föreningar och därför ska Folkbildningsrådets verksamhet istället läggas på Skolverket så att de miljarder de delar ut till folkhögskolor och studieförbund hanteras av en riktig myndighet. 
 • Ta bort stödet för trossamfund och lägg ner den myndigheten. Religion är en privatsak och om staten inte heller finansierar försvinner debatten om innehållet. I Frankrike ges inte längre statsbidrag till några kyrkor och kyrkorna vill inte gå tillbaka till systemet med bidrag. 
 • Lägg ner: Jämställdhetsmyndigheten, Delegationen mot segregation, MUCF, Tillväxtverket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, Nämnden mot diskriminering, Tillväxtanalys, Klimatpolitiska rådet,
 • Slå ihop: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg och Myndigheten för vårdanalys till en myndighet.
 • Slå ihop: Myndigheten för radio och TV, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillgängliga medier, Statens medieråd.
 • Slå ihop: Statens konstråd, Statens kulturråd, Konstnärsnämnden.
 • Slå ihop: Nämnden mot diskriminering med Diskrimineringsombudsmannen
 • Slå ihop: Statens centrum för arkitektur och design och Boverket
 • Slå ihop: Trafikanalys med Trafikverket
 • Slå ihop: Myndigheten för arbetsmiljökunskap med Arbetsmiljöverket
 • Slå ihop: Specialpedagogiska myndigheten med Skolverket

MUCF orsakar massa fusk och låter bidragsentreprenörer försörja sig heltid på bidrag istället för att starta företag. Bidrag till föreningar kan istället en annan myndighet ge så kan man städa i korridoren genom att helt sonika börja om. 

I linje med det har jag sedan 2017 drivit frågan om att göra om Arvsfonden till en statlig offerfond för att döda människors pengar ska kunna ersätta människor som på olika sätt kränkts av staten. Offer för terrorism, för brott, för dåliga fosterhem, för felbehandlingar. På olika sätt där staten misslyckats med sitt uppdrag ska människor kunna söka ersättning från de 700 miljoner per år som bara avkastningen av fonden är varje år. På så sätt kan döda människors pengar göra verklig nytta och förändra drabbade människors liv. 

Våra grundlagsskyddade fri-och rättigheter är centrala för mitt politiska engagemang och jag har till och med skrivit en bok om hoten mot yttrandefriheten. 

Jag var med och stoppade grundlagsändringen som hade inskränkt yttrandefriheten och jag kommer under hela min politiska karriär att vara en vakthund för våra fri- och rättigheter. 

Som en klassisk moderat är min ledstjärna frihet med en politik där förnuft och inte känsla styr.

Kryssa mig i provvalet. 

…………

Efter den 17 oktober när provvalet är över kommer vår valberedning, den så kallade nomineringskommittén, ha sina möten och då diskuteras alla aspekter av listan och kandidaterna samt provvalets resultat. Provvalet betyder mycket för Moderaterna men inte allt. Efter 2-3 veckor ungefär presenterar kommittén sitt eget förslag på lista som läggs fram på nomineringsstämman. Vid samma tillfälle blir även provvalets resultat offentligt så alla medlemmar kan se hur det gick och hur deras lista skiljer sig från medlemmarnas val. Vid nomineringsstämman kan det ske omflyttningar men de brukar vara få och små. Men inte förrän listan är klubbad på stämman är den fast och nomineringsperioden är över för den här gången.

Står jag då på valbar plats, som är 1-7 om vi får lika många mandat som i valet 2018, kommer jag vara en av Stockholms toppkandidater och står då på valbar plats. Det är målet med min kandidatur. 

Jag kommer att uppdatera här så fort jag har någon information. 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!