Överklagan Pensionsmyndigheten

 Ni som följt mig vet att jag just nu har en pågående diskussion med Pensionsmyndigheten huruvida de ska lämna ut handlingar jag begärt eller inte. 

Första ronden vann de, de vägrade nämligen. Så jag har nu överklagat till Kammarrätten. 

Jag är, som ni jurister noterar, inte någon jurist själv men tycker ändå att mina poänger går fram, så ni får ursäkta de brister överklagan har i era ögon. 🙂

Jag tror att jag vinner. Men den som lever får se.

…………

 Överklagande gällande beslut  dnr/ref VER 2019—322-2 Pensionsmyndigheten

Jag begärde den 12 september via registrator ut den allmänna handlingen, enligt min grundlagsskyddade rättighet offentlighetsprincipen reglerad i TF kap 2:

  • statistik om efterlevandepension för barn fördelat på år, total summa samt född i Sverige, inom Europa eller utanför Europa. Ännu hellre, fördelat per födelseland.

Jag fick beskedet omgående att begäran avslogs, men jag fick inget skriftligt beslut. Det begärde jag och fick senare, där Pensionsmyndigheten skriver följande:

Bilden nedan är hämtad från det beslut som bifogades, med ovanstående diarienummer och som denna överklagan gäller.

 

Argument för min överklagan

Enligt TF 2:6 reglerar en typ av sammanställningar en myndighet faktiskt är skyldiga att göra. I den handlingstyp som kallas upptagningar ingår potentiella handlingar, och databaser.

En potentiell handling existerar inte när du begär ut den men som myndigheten utan större svårigheter kan skapa på begäran.

Enligt Pensionsmyndigheten är skälet till avslaget att handlingen inte finns och de hävdar att den heller inte kan skapas inom ramen för rutinbetonade uppgifter, men medger i samma motivering att den beräknade tiden är 3 timmar.

JO förklarar begreppet potentiell handling i besluten JO 2000/01 sida 567 och JO 2006/07 sida 478:

 

“…varje sammanställning av sakligt sammanhängande uppgifter som en myndighet kan göra med hjälp av tillgängliga program är att anse som en handling som förvaras hos myndigheten. Förutsättningen är endast att sammanställningen skall kunna göras med rutinbetonade åtgärder. Därmed avses att det skall vara fråga om en begränsad arbetsinsats och utan nämnvärda kostnader.”

 

Utgångspunkten för begreppet ”rutinbetonade åtgärder” är den så kallade likställighetsprincipen. Detta innebär att om en potentiell handling kan sammanställas av myndigheten för eget behov med hjälp av sina dataprogram, personal och databaser ska de också lämnas ut om någon begär det, även om det handlar om en handling som inte är allmän.

Att myndigheten aldrig tidigare sammanställt uppgifterna har ingen betydelse för min rätt att få ut dem som handlingar enligt offentlighetsprincipen, med hänvisning till JO 2006/07 sida 478.

Så även om lagen kräver ”rutinbetonade åtgärder” har jag enligt samma lag rätt att kräva en dln ansträngningar av Pensionsmyndigheten. Att myndigheten i sitt beslut hänvisar till att de inte har detta register idag tillgängligt kan därför anses som irrelevant då lagen ger mig rätt att ändå kunna kräva ut handlingen, som en potentiell handling.

De anser inte att tre timmars arbete med befintliga dataprogram, personal och databaser kan anses som rutinbetonade. Men enligt Regeringsrätten RÅ 1974 ref. 8 kan de vara skyldiga att på begäran sammanställa ett urval av uppgifter till en potentiell handling. En myndighet är också skyldiga att göra vissa anpassningar av sina standardprogram om detta krävs för att kunna göra urvalet, enligt RÅ 1976, ref 122. Men inte skyldighet att ta fram ett helt nytt dataprogram (RÅ 1988 ref 84).

Vad gäller rutinbetonad åtgärd bedömde Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 4266-14 att 4-6 timmars arbete inte utgör detta, med andra ord är arbete under 4-6 timmar således att betrakta som rutinbetonad åtgärd.

Det jag begärde ut var ett simpelt registerutdrag ur befintliga databaser myndigheter redan förfogar över och äger, som kan behandlas enligt standardprogram som Excel etc. Det kräver varken anpassning av program eller ett nytt dataprogram. Det bevisas också av det mail Hanna Linnér skickade den 5 september. Bakgrunden är att jag vid den första kontakten hänvisades till Statistikenheten direkt. Jag gjorde sedan en begäran via registrator för att testa den vägen också.

Även här medger myndigheten att det handlar om jobb som understiger 4 timmars arbete, samt att informationen finns i databaser de förfogar över.

Men som Kammarrätten också kan se hävdar Pensionsmyndigheten att de har rätt att ta betalt, trots att min begäran var en allmän handling.

Det beslut Linnér i maiiet stödjer sin bedömning på bifogades i ett senare mail och är ett beslut fattat 2018, med hänvisning till §4 i Avgiftsförordningen. Inte § 16 som reglerar allmän handling.

De ansåg således även här att det inte var en allmän handling men detta meddelades aldrig mig och ej heller bifogades ett beslut om avslag. Som jag sedermera fick vid min begäran via registrator och som denna överklagan gäller.

Enligt Ekonomistyrningsverkets allmänna råd och föreskrifter angående Avgiftsförordningens tillämpning (1992:191), länk till hemsidan bifogas nedan står det:

https://www.esv.se/ea-boken/?page=eabok_ch_2_sec_Avgiftsf%25C3%25B6rordning

ESV föreskrifter till §4, första stycket, punkt 4:

Innan en myndighet beslutar om att ta ut en avgift för rådgivning eller annan liknande service ska myndigheten pröva att

 

  • Tjänsten är förening med myndighetens uppgift
  • Tjänsten innebär en service som går utöver den hjälp som ska utföras avgiftsfritt enligt förvaltningslagen §4

 

Vidare står det i ESV 2005:27:

https://www.esv.se/contentassets/d496a0b9745049e79b9ef5842ba1338f/avgift-for-kopia-av-allman-handling.pdf

”De avgifter för kopia av allmän handling som föreskrivs i förordningen är beräknade med utgångspunkt i en genomsnittlig timkostnad i statsförvaltningen och förväntad tidsåtgång för framställning och distribution.”

Nyckelordet är ”genomsnittlig timkostnad i statsförvaltningen”.

Även om myndigheten, om det man begär bedöms härröra till det som lagstiftaren avser i §4 i Avgiftsförordningen, får man bara debitera upp till full kostnadstäckning. Det vill säga inget överskott får räknas in utan bara täckning för faktiska kostnader.

Med tanke på att registerutdrag och sammanställning ur egenägda databaser inte innebär någon extern kostnad och leverans och bearbetning sker via redan införskaffade dataprogram bör man anta att de enda kostnader som ska täckas är den anställdes lön. Som myndigheten prissatt till 850 kronor per timme. Detta motsvarar en faktisk lönekostnad per anställd på 136 000 kronor per månad, inklusive sociala avgifter, pension och andra förmåner.

Det är svårt att tro att en offentligt anställd handläggare på statistikenheten på Pensionsmyndigheten verkligen kostar detta. Snarare verkar prissättningen härröra till antingen ett pris som ska generera överskott till myndigheten eller som baserat på någon slags marknadsmässigt timpris för motsvarande tjänst utförd på privata marknaden. Inget av det kan anses rimligt.

Vidare har Pensionsmyndigheten inte i sitt mail där de avkrävde 850 kr/h redovisat hur summan räknats ut, inte heller redogjort för bakgrunden till uppskattningen att arbetsinsatsen skulle motsvaras av 3 timmars arbete.

Enligt egen erfarenhet kan personer som arbetar med databaser via några knapptryckningar få ut data ur databasen. Sedan bearbetas detta enkelt i statistikprogram eller databehandlingsprogram som Excel, det senare är en vanlig leveransform från just myndigheters statistikavdelningar då jag har mycket med dem att göra i mitt jobb. Att detta helt automatiska arbete och lite handpåläggning i Excel etc skulle generera 3-4 timmars arbete är osannolikt utan mer sannolikt är att myndigheten genom sitt mail ville avskräcka mig från att fortsätta min begäran. 3 600 kronor är en betydande summa pengar för en privatperson.

Detta är också anmärkningsvärt att Pensionsmyndigheten avslår en sådan enkel och vanlig begäran som utdrag av befintliga databaser när de flesta myndigheter jag har kontakt med i mitt jobb, som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, inte en enda gång i kontakten med dem avslagit en begäran om registerutdrag trots att handlingen inte anses upprättad utan är en potentiell handling. Det har bara tagit lite extra tid.

Medan Pensionsmyndigheten avslog begäran omedelbart.

 

Sammanfattning

Pensionsmyndigheten nekar mig min grundlagsskyddade rättighet att avgiftsfritt få ta del av offentliga handlingar när de den 12 september per mail avslog min begäran, med hänvisning till att handlingen inte är upprättad och det inte handlar om rutinbetonade åtgärder att ta fram dem. De ansåg därför inte att det var en allmän handling.

Men en potentiell handling ska också ges avgiftsfritt och behandlas som en allmän handling. Det spelar ingen roll om myndigheten inte besitter själva handlingen i sig, det räcker att den kan upprättas genom data myndigheten förfogar över och ska då likställas med en allmän handling.

De har i mail bekräftat att de utan problem kan ta fram den data som efterfrågas. Denna data har de medgett att de besitter utan att det krävs att köpa in nya datorprogram och de har heller inte hänvisat till sekretesskäl eller att informationen finns i databaser de inte förfogar över. Enligt likställighetsprincipen ska min begäran behandlas som om myndigheten själva önskade att ta fram informationen.

Min begäran ska därför bedömas vare en potentiell handling.

 Uppgifterna ska därför betraktas enligt likställighetsprincipen då myndigheten har dem tillgängliga i egna databaser. Och eftersom min begäran är en potentiell handling har myndigheten inte rätt att avslå den.

 Är 3-4 timmars arbete rutinbetonad åtgärd eller inte?

Pensionsmyndigheten hävdar att det inte är det och anför detta som skäl varför de avslår min begäran. Jag hävdar att det är det med stöd av följande:

  • Som jag bevisat genom de prejudikat som finns från beslut från HFD 4266-14 kan inte 3 timmars arbetsinsats bedömas annat än som just rutinbetonat arbete.

Och även om min begäran inte kvalificerar som allmän handling ska den bedömas som en potentiell handling enligt TF 2:6. Att handlingen inte upprättats tidigare, vilket Pensionsmyndigheten anför som argument, är därför ett ogiltigt skäl att neka mig uppgifterna avgiftsfritt. Likaså är myndighetens bedömning att 3 timmars arbete inte är rutinbetonat arbete giltigt skäl då det med stöd av domen i HGF bör bedömas att då tidsintervallet understiger 4-6 timmar så handlar det om rutinbetonad åtgärd.

Jag överklagar härmed beslutet och hoppas att Kammarrätten bedömer att Pensionsmyndigheten saknar stöd att avslå min begäran om allmän handling samt att Pensionsmyndigheter därför skyndsamt ska expediera min begäran avgiftsfritt.

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!