Kriminalitet bland invandrare status 2019


I en ny rapport analyseras beställd Brå-statistik, som inte bara visar att invandrares överrepresentation för våldtäkt kvarstår på höga nivåer utan också att de flesta brotten idag begås av folk med utländsk bakgrund. Och att andra generationens invandrare är en stor faktor i kriminalistatistiken. 

Svensk kriminalpolitisk debatt är ett rätt sorgligt kapitel. Ju mer Brå och politikerna beskylls för att dölja fakta desto tydligare blir det att det inte är en konspirationsteori. För att politiken och Brå bekräftar bilden gång efter annan. 

Det beror bland annat på att eftersom Socialdemokraterna styrt i 60 år har svensk kriminalpolitik fått domineras av ett synsätt att det är synd om förövarna, inte offren.

Och att straff inte hjälper utan man måste “vårda bort” kriminaliteten. Det är så vi kunnat hamna i ett läge där det ger dubbelt så högt straff att begå grovt skattebrott än att våldta någon. Att ju fler brott du begår desto lägre straff i en slags mängdrabatt. Och att politiken när de pratar om det accelererande problemet med skjutningar på allvar försöker göra det svårare för jägare och tävlande i pistolskytte, som om gängbrottslingar använder lagliga vapen. 

Brå styrs av sociologer som i princip uteslutande är vänster, eller drivs av ett vänsternarrativ åtminstone. Men relativiserings-överste Jerzy Sarnecki som ledare. 

Därför var det varken överraskande att Brå i en nyligen släppt rapport försökte konstatera att det handlar om anmälningsbenägenhet som ökat våldtäkterna och att Jerzy Sarnecki sedan gick ut och ytterligare överdrev resultatet. Eller att vid närmare granskning Brå:s slutsatser inte riktigt håller. 

Tino Sanandaji kritiserade direkt rapporten på det metodiska sätt som är hans signum. 

Problemet är att Brå inte undersökte invandrare, de undersöker inte vem som begår brott och de använder korrelationen mellan kommuninskrivna asylsökande 2015  med statistik för sexualbrott 2013-2014 och 2016-2017. 

Som om flyktingar som kom just 2015 på något sätt skulle vara den enda variabeln när samhället det senaste decenniet tagit emot hundratusentals nyanlända. 

Kritiken mot rapporten bemöttes av Stina Holmberg på Brå. 

Tack vare kritiken kan nog så här några dagar senare konstatera att den inte riktigt flög, inte Sarneckis slutsatser i alla fall. Utan att den kan bortses ifrån eftersom den inte mäter det den påstår, inte har använt rätt data egentligen och bara bevisar politiseringen i frågan. 

Det var ett beställningsjobb från den Socialdemokratiska regeringen med stöd av Centerpartiet för att försöka få bort frågan från dagordningen. 

Det är bara att läsa rapporten själv om man inte vill enbart utgå från Sanandajis slutsatser, som på sidan 93 där de själva skriver att utlandsfödda män har en bekräftad överrepresentation.


Brå skriver också uttryckligen att de bland annat kollat våldtäkter kontra kommuner där andelen utlandsfödda ökat mest. Vilket är ett märkligt mått eftersom man vet att flest våldsbrott begås i städer medan de orter som tog emot flest andel nyanlända givet sin folkmängd var små kommuner, då det bara behövs ett mindre antal för en liten kommun att stå för en stor andel. 

Men smart om man vill lägga dimridåer via statistik för att av opinonsskäl försöka påverka debatten. 

Det är så man ska se Brå-rapporten – som ett beställningsjobb från Morgan Johansson att påverka opinionen. Inte som fakta eller vetenskap. 

Däremot kan ni se icke politiserade slutsatser i den nya rapport Det goda samhället idag publicerade. 

Tack vare sociala medier och internet är medborgarna inte längre beroende av politikers och myndigheters officiella rapporter utan kan tack vare offentlighetsprincipen och eget arbete göra och publicera rapporter ändå. 

En av de största slutsatserna i Det goda samhällets rapport är att infödda svenskar, som fram till nu varit i majoritet vad gäller totalt anmälda brott inte längre är det.

Från 2013 ligger bara 42 % av infödda svenskar till infödda föräldrar bakom totala antalet anmälda brott. 

En annan slutsats är att det inte är som kanske en del tror de utlandsfödda som begår de flesta brotten, utan det är deras i Sverige födda barn. Det man slarvigt kallar andra generationens invandrare. 

Idag är den gruppen den mest brottsbenägna. 

Det visar tydligt att de problem med integrationen vi har är oändligt mycket större än vi hittills befarat, för om inte ungdomar och vuxna födda i Sverige som därför är svenskar, är integrerade, var hamnar vi då?

När man studerar integration brukar ett mönster visa sig att första generationens invandrare bara till viss ens går att integrera, medan deras barn födda i landet är medborgare som till mycket stor del är det, även de behåller en del av föräldrarnas kultur och språk. Tredje generationens är fullt ut integrerade i det nya samhället. 

Men att vara kriminellt är att leva utanför samhället. Det är ett icke socialt beteende. 

Inte minst bland de grova våldsbrotten är just andra generationens invandrare helt dominerande.

Vilket bekräftas av bilden av till exempel de skjutningar som härjar, som beror på uppgörelser mellan kriminella gäng just bestående av framför allt unga vuxna födda i Sverige till utlandsfödda. 

Även om man kan se att överriskerna för våldtäkt faktiskt minskat över tid är det fortsatt en mycket stor överrepresentation för det brottet av män födda utomlands, och framför allt i Afrika och Västra Asien, där Syrien, Irak och Afghanistan ligger. De länder där de största antalet män kommer ifrån som sökt asyl i Sverige sedan 2014. 

Ni som vill läsa hela rapporten gör det här. 

Jag tänker i ett kommande inlägg mer i detalj analysera slutsatserna och jämföra dem med Brå:s tidigare studier. 

I tidigare studier som Brå gjord 1995 och 2005 på födelseland konstaterade de att flyktingar är mer benägna att begå brott pga utsatt situation och kanske trauman, att män är överrepresenterade men att även rensat från socioekonomiska variabler var män från MENA kraftigt överrepresenterade i bland annat sexualbrott. 

En spade är en spade. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

 

 

 

 

10 kommentarer till Kriminalitet bland invandrare status 2019

 1. Hej
  Du ser samma sak i England. Kanske man romantiserar sitt ursprungsland och glömmer bort föräldrarnas intention och beslut att flytta
  Mvh Anna

  1. Faktiskt, Gunnar. Här i Finland bordes det också hittas en “Rebecca”. Alltså en sån som median skulle sas låta henne publicera sina åsikter. Men nej, alla såna som avviker från officiellt skitprat dämpas – stryps.

 2. Glöm inte bort alla som ”göms” bakom sjukvårdsstatistiken nämligen alla som blir dömda till rättspsykiatrisk vård vilket är merparten av ”utlandsfödda”.

  Under år 2018 ökade undersökningarna med 16 procent, och ökningen har fortsatt även i början av år 2019. Nu öppnar därför Rättsmedicinalverket (RMV) nya platser för rättspsykiatriska undersökningar. Det rapporterar Rättsmedicinalverket.
  //www.dagensjuridik.se/nyheter/antalet-rattspsykiatriska-undersokningar-okar-kraftigt/

  Invandrare diagnostiserades dock oftare med ett psykotiskt tillstånd vid tiden för brottet än svenskar. //www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/6/6717/LKT0722s1702_1706.pdf

  Vid rättspsykiatrisk undersökning diagnosticeras invandrare i högre utsträckning än svenskar med ett psykotiskt tillstånd, men bedöms trots detta mer sällan lida av en allvarlig psykisk störning (Sturup & Kristiansson 2007). //www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/forskningsrapporter/aterfall-i-brott-hos-rattpsykiatriskt-undersoktapdf

  Utlandsfödda är överrepresenterade bland patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. När det gäller den senare gruppen är de utlandsfödda kraftigt överrepresenterade. Nära var tredje patient är född i ett land utanför Europa. Bland dem som dömts till rättspsykiatrisk vård är våldsbrott som inte lett till någons död den vanligaste orsaken – 42 procent av fallen. 12 procent har begått mord eller dråp. Det tredje vanligaste brottet i den undersökta gruppen är mordbrand, 8 procent har dömts för detta. 5 procent är dömda för våldtäkt och 3 procent för sexuellt övergrepp mot barn //www.dagensmedicin.se/artiklar/2002/01/11/fler-invandrare-tvangsvardas/

  2007: Totalt hade 35 procent av individerna invandrarbakgrund inom rättspsyk. //www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=6717

  Socialstyrelsens inventering i maj 2005 Andelen utlandsfödda bland de rättspsykiatriska patienterna har ökat under den senaste tioårsperioden. //www.regeringen.se/49b6aa/contentassets/bb473ac7a6d84d9584ebe311f1bfe275/vard-och-stod-till-psykiskt-storda-lagovertradare-sou-200691

  (när hedersbrott inte “finns”) Vid dödligt våld mot kvinnor i nära relationer är utlandsfödda kvinnor starkt överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen offer och gärningsmän härstammar ofta från annat land. En större andel gärningsmän än vid dödligt våld generellt dömdes således till rättspsykiatrisk vård .En stor andel av såväl gärningsmän som offer är födda i annat land än Sverige. Nära 40 procent av gärningsmännen och 30 procent av offren är födda i annat land och det är mycket vanligt att de kommer från samma land. Inte sällan är det frågan om familjer som lämnat sina hemländer av flyktingskäl. Majoriteten av de utlandsfödda gärningsmännen kommer från något annat land i Europa. Utlandsfödda är överrepresenterade Med tanke på att utlandsfödda personer utgör ungefär tio procent av den svenska befolkningen, är de kvinnliga offren i nära relationer överrepresenterade cirka tre gånger. Gärningsmännen är det i något större utsträckning, närmare fyra gånger. Övriga offer och gärningsmän är till stor del födda i Asien (cirka 30 procent). Nästan samtliga av dessa kommer från länder i Mellanöstern. Många gånger var de utlandsfödda gärningsmännen och offren gifta med varandra redan innan de
  kom till Sverige. Inte sällan hade de också gemensamma barn. Dessutom är det ofta fråga om familjer som lämnat sina hemländer av flyktingskäl. Det sammanhänger bland annat med den stora andel som får genomgå rättspsykiatrisk undersökning, vilket är en förutsättning för
  att kunna dömas till denna påföljd. //www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800018484/1371914731548/2001_11_dodligt_vald_mot_kvinnor_i_nara_relationer.pdf

  Varje dygn för en patient i rättspykiatrisk tvångsvård kostar närmare 6.000 kronor. Den summan står skattebetalarna för. Landstingen skuldsätter människor som dömts till rättspsykiatrisk tvångsvård, genom att kräva dem på betalning för vården. När SVT ringer runt till landets fem största rättspsykiatriska institutioner, regionklinikerna i Säter, Vadstena, Katrineholm, Växjö och Sundsvall, känner alla igen situationen och tycker att den är ett problem. På den största regionkliniken, Karsuddens sjukhus i Sörmland, finns totalt 114 vårdplatser och 38 procent av patienterna betalar inte sina vårdavgifter. – Den samlade skulden för obetalda vårdavgifter är 5,3 miljoner kronor och skulderna ökar, säger överläkare Kaufner Karel.//www.svt.se/nyheter/inrikes/tvangsintagna-kravs-pa-vardavgift-skuldsatts

  Bonus material……

  Det finns skillnader i hälsa som beror på förhållanden i hemlandet. Utlandsfödda har oftare vissa infektionssjukdomar, som hepatit B och C, tuberkulos och HIV. Utlandsfödda män röker oftare än svenskfödda, Diabetes typ 2 är tre gånger så vanligt bland dem som är födda i utomeuropeiska länder jämfört med svenskfödda. Under de senaste årtiondena har det kommit många studier som visar ökad risk för psykos hos personer med invandrarbakgrund.
  I Sverige har studier visat en ökad risk för utlandsfödda och deras barn. Utlandsföddas barn har högre risk än sina föräldrar för psykos, självmord och för narkotikamissbruk. Självmordsrisken skiljer sig betydligt i olika delar av världen och den som migrerar tenderar att ta med sig hemlandets risk. Personer födda utanför Norden nyttjar mer vård än de som är födda i Norden . Utlandsfödda vårdas oftare i sluten vård för åkommor som skulle ha kunnat behandlas i öppen vård, innan tillståndet blev akut. 65 procent av äldre syriska flyktingar i Libanon hade i en studie tecken på psykiska besvär, vilket var tre gånger så många som hela gruppen av flyktingar

  Arbetskraftsinvandrare kan troligen anses tillhöra den friskare delen av befolkningen i de länder de flyttar från. Detta kallas ibland för »the healthy migrant effect«

  sthlms landsting
  //www.transkulturelltcentrum.se/globalassets/verksamheter/transkulturellt-centrum/kunskapsstod/publicerat-av-centret/studiehafte-migration-psykisk-ohalsa-och-trauma-2018.pdf

 3. Sverige behöver inga kriminella invandrare. Utvisning. Och invandrare behöver inte bli svenska medborgare om de inte lärt sig svenska, jobbat och visat engagemang. För dessa ska skickas hem. Åka tillbaka till sitt hemland på semester, då nekas inträde vid ankomst i Sverige.

  Säpo borde oxå ta i med hårdhandskar och eliminera hot mot rikets säkerhet. Just nu daltas det med kriminella invandrare och terrorister.

  Islamiseringen måste förbjudas och religionen som har koppling till terror, hedersmord, könsstympning, förtryck av kvinnor hör inte hemma i en demokrati samt att vi är en historiskt kristet land efter asatron.

  Återvandringsverket

 4. Det mår ju vara sant att invandrare är överrepresenterade när det gäller brott. Det är ett stort och växande problem med parallellsamhällen i förortsområden, med gängkriminalitet etc. Men som vanligt i denna typen av forum blir det snabbt inlägg som drar åt det rasistiska hållet. Det är så enormt lätt att man generaliserar och drar stora grupper över en kam på grund av relativt få personer. Jag läste att av 843 våldtäktsdomar (källa SVT) de senaste fem åren, är 58% av de dömda födda utomlands. Detta är ju allvarligt. Att 40% av våldtäkterna begåtts av personerna som varit i Sverige mindre en ett år är också mycket allvarligt.
  Men om man gör en matematisk beräkning så blir 58% av 843 = 489 personer. Om vi nu räknar på att utrikes födda är dryga två miljoner så kan vi räkna ut följande. Vi delar 489 med 2 miljoner = 0,0002445. Detta innebär att andelen våldtäktsdomar mot personer födda utomlands de senaste fem åren motsvarar 0,02445% av utlandsfödda. Om vi till det lägger de ca 400 000 personer som är födda i Sverige men vars bägge föräldrar är födda utomlands blir det ca 2,4 miljoner personer som riskerar att betraktas som potentiella brottslingar.
  Även om vi skulle räkna på de 690 000 personer som invandrat till Sverige de senaste fem åren blir det naturligtvis absurt att peka ut, utan någon urskillning och med mycket hat och främlingsfientlighet som följd, invandrare som kriminella, våldtäktsmän etc.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap