Hej då, äganderätt

Många verkar tycka att Vänsterpartiet är harmlösa. Att för att de tog bort ”kommunisterna” från partinamnet 1991 och bara har mellan 6 och 8 % väljare val efter val så är de ofarliga.

I valrörelsen var nog första gången de av media fick ordentliga frågor om vad de egentligen tycker. Att de faktiskt har avskaffa den privata företagsamheten i sitt partiprogram. Jonas Sjöstedt gjorde sitt bästa för att vifta bort det men lyckades inte. Vilka företag ska förstatligas? De vill börja med bankerna, men sedan vill de stjäla hela landets företag. Och de kommer göra de om de får chansen.

Den socialdemokratiska regeringen, och oavsett vad man säger om sossar är de socialister i grunden, har använt utredningsväsendet som en personlig Manpower för diverse socialister av mörkröd, röd eller grön form. Många är utredarna som är politiska och inte alls objektiva. Tyvärr, de har förstört utredningsväsendet genom sin politisering. Söndra och härska.

Så de gav Nooshi Dadgostar från kommunisterna uppdraget att utreda ”Ett snabbare bostadsbyggande” (SOU 2018:67).

Hon tyckte under Transportstyrelseskandalen att V skulle få arbetsmarknad, finans och utbildning. Där har du verklighetsuppfattningen.

Jag skriver kommunisterna för om man tills för ca 5 minuter sedan i politisk tidsenhet hade en partiordförande som kallade sig kommunist och man ger pengar till kommunistiska partier runt om i världen spelar det ingen roll att man inte heter kommunister. Man är det. Och vill man avskaffa äganderätten är man alltså kommunist. I sitt partiprogram står också att de inte utesluter väpnad revolution. Det är ”sista utvägen”. Det vill Vänsterpartiet.

De som opponerar sig får gärna förklara för mig att Nordiska Motståndsrörelsen inte alls är nazister för de har inte nazister i partinamnet. Eller att en person måste kalla sig själv rasist för att de facto vara en rasist. Då så. 

Dadgostar har som alla i kommunisterna svårt för det här med ditt och mitt. Och att respektera grundläggande mänskliga rättigheten att äga. Artikel nr 17.

Så givetvis är hennes naturliga slutsats för hur man ska kunna bygga bostäder snabbare att man ska införa en rätt för kommuner att utan kostnad expropriera mark de vill ha ”för allmännyttiga ändamål”.

Ni läste rätt. Den rätten markägare idag har att få ersättning tycker hon är helt orimligt.

Ironi är ett bra verktyg om man ska stå ut med att läsa förslag som kommer från Vänsterpartiet. Alltså kan man nästan, bara nästan, skratta åt att hon anför som argument att det inte finns någon anledning att i exploateringsavtal, som alltid skrivs mellan byggherrar och kommuner, ska kunna innehålla krav på att byggherren åtar sig att bygga skolor, dagis eller andra sådana byggnader för att det är skillnad på att ett privat bolag äger huset och att en skola sedan driftas av kommunen.

Så låter det inte i friskoledebatten. Men konsekvens är sådant proffs håller på med å andra sidan.

Men det stora fokuset för att snabba upp byggtakten för Dadgostar ligger som för alla kommunister på att ge sig på privata ägandet. Alltså är det centrala i utredningen att ordningen idag att kommuner visserligen kan få expropriera mark men då måste betala 125 % av marknadsvärdet inte ska modifieras, den ska bort. Helt. Ersättningen till de privata ägarna tycker hon ska vara 0 kr.

Sedan kommer det mest illustrativa över det här planekonomiska förslaget:  hotet om expropriering av mark utan ersättning ska användas som utpressning mot byggherrar. Hon kallar det ”smörjmedel”.

Ett verktyget att kunna hota med att om du inte gör som vi säger tar vi din mark utan ersättning. Vilket vittnar på en helt horribel syn på Artikel 17 i de mänskliga rättigheterna.

Men fullständigt naturligt för en kommunist – om vi inte får som vi vill ”för att vi representerar det allmänna, folkviljan” så hotar vi dig att göra som vi säger med att vi annars tar allt du äger. Så har despoter alltid söndrat och härskat.

Kolla på Venezuela – där är just den här sortens expropriering i full gång. Men den har utökats till alla privata företag, precis som Dadgostars partiprogram stipulerar.

Staten ska kunna ta folks företag och förstatliga dem.

Så här anser hon att lagen ska skrivas: 

”Den som äger mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för allmän plats är skyldig att utan ersättning upplåta marken eller utrymmet till huvudmannen för den allmänna platsen”

Man måste ge sin mark till kommunen om kommunen, efter beslut av Länsstyrelsen, vill använda den till ”allmän plats kommunen ska vara huvudman för eller för byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg”

Vid varje gång detaljplanen ändras har således Länsstyrelsen möjlighet att vid det tillfället helt sonika bestämma att någons privata mark ska exproprieras.

Länsstyrelsen har rätt att ange hur mycket av marken som man har tänkt att stjäla. Om man som markägare får sin mark stulen måste man utrymma marken senast den dagen då ”marken eller utrymmet behöver tas i anspråk för det avsedda ändamålet”.

Vad betyder utrymme förresten?

Jag antar att till exempel en lagerlokal som man äger och kanske hyr ut och som står på mark man äger ingår i det begreppet. Som kommunen alltså kan stjäla ihop med marken.

Räcker det här då?

Nej, vi har med kommunister att göra. 

Så inte bara ska privata markägare tvingas ge bort värdefull mark till kommunen utan en enda krona i ersättning, i praktiken stjäl kommunen marken. Utan den som drabbas av detta är enligt lag skyldig att även själv lösa in de inteckningar som gjorts. 

Om du använt marken som pant för ett lån måste du alltså, efter att Länsstyrelsens på kommunens begäran fattat beslut om att du inte äger marken längre, hosta fram pengarna för att även lösa in lånen. Om du inte gör det blir du ersättningsskyldig till kommunen.

Men den är utredningen kastades väl ändå i papperskorgen, tänker ni.

Fel, för i regeringen sitter fortfarande de demokratiska socialisterna.

Så de har nu skickat denna Venezuela-doftande utredning på remiss för att sedan kunna läggas fram i riksdagen. 

Är då det här förslaget, som nu verkar bli ett faktiskt lagförslag, förenligt med svensk grundlag och regeringsformen?

Så här säger en jurist jag rådfrågat:

”Förslaget uppenbart oförenligt med egendomsskyddet i Regeringsformen samt Europakonventionens första artikel i första tilläggsprotokollet.

Vad som bör kommenteras i det sammanhanget är att Sverige må självständigt ha befogenhet att ändra i regeringsformen, men den befogenheten saknas med avseende på Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll. Det medför att bestämmelsen om ”inlösen utan ersättning” för att den skall äga giltighet förutsätter Sveriges utträde ur konventionen och därmed även sannolikt även EU. ”

Vidare bör också kommenteras att HD så sent som den 9 oktober meddelade ett vägledande beslut som styrker vad jag framför. Det hittar du här:

Så för all del, fortsätt hävda att Vänsterpartiet inte är kommunister och att de är ofarliga.

Men detta är vad man får med kommunister i stugvärmen. Rätt för kommuner att godtyckligt stjäla vilken mark de vill av privata ägare. 

Kom aldrig och säg att de inte är farliga. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!