The original 19 – de som drog igång UD-uppropet

Från mina källor har jag nu lyckats få tag i namnen på de personer som drog igång det så kallade opolitiska uppropet från Utrikesdepartementet som Ledarsidorna var först med att rapportera om och som blivit en nationell nyhet. 261 personer skrev på tills slut och det blev en nyhet den 26 september.

Jag har just nu texten från mailet, en bild på själva mailet eller mailet, hoppas jag att jag kan komplettera med inom kort. 

Ett av de tidigaste mailen skickades från dessa 19 personer till Mikael Granholm, förvaltningschefen. (Det var också han som var mottagare när 261 personer sedermera skrev på).

Det är alltså 19 personer som drog igång allt. Och uppropet skickades till 200 noga utvalda personer på UD så alla var inte del av önskelistan. De som tillkommit har alltså tillkommit under tiden. Personen som var avsändare av detta tidiga mail var Pernilla Nilsson, kansliråd vid Folkrättssgruppen.

……………………….

Regeringskansliets värdegrund

Bäste Mikael Granholm,

Undertecknade skriver till dig, Regeringskansliets (RK) förvaltningschef, tillika högste tjänsteman med ansvar för arbetsgivarfrågor i RK, i egenskap av anställda tjänstemän vid RK.

Vi har placeringar på olika departement i RK. Vi är opolitiska tjänstemän, ingen av oss är politiskt tillsatt. Regeringskansliet har, enligt regeringsformen och regeringskansliets instruktion, till uppgift att bereda regeringsärenden och att i övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet. Som tjänstemän har vi en lojalitetsplikt gentemot regeringen.

Den offentliga makten utövas, enligt regeringsformen, under lagarna. Regeringsformen slår fast människors lika värde och ger skydd mot diskriminering (förbud mot rasdiskriminering m.m.) (RF 1:1, 1:2 mm). Staten har en allmän värdegrund. Regeringskansliet, som arbetsgivare, har också en särskild medarbetarpolicy jämte plan för lika rättigheter och möjligheter. Enligt dessa styrdokument ska RK som arbetsplats vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla medarbetare utifrån individuella förutsättningar. En arbetsplats ska skapas som bejakar olikheter, passar alla oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Många av oss har arbetat som tjänstemän i RK under olika regeringar. Vi har som RK-anställda tjänstemän inte haft anledning att tvivla på att grundlagens bestämmelser om människors lika värde eller RK:s medarbetarpolicy gäller på vår arbetsplats.

Diskussionerna om regeringsunderlag väcker emellertid, för oss som RK-anställda, en del frågor kring framförallt Regeringskansliets värdegrund och policy inom mångfald och icke-diskriminering. Chef för myndigheten Regeringskansliet är statsministern. Statsministern härleder sitt stöd från ett regeringsunderlag i riksdagen. Regeringsunderlaget har därmed bäring på RK:s styrning, förvaltning och verksamhet.

Som RK-anställda tjänstemän vill vi därför ställa följande frågor till dig i din egenskap av förvaltningschef för RK: Kan RK som arbetsgivare garantera att nästa regering eller regeringsunderlag inte kommer att urholka RK:s värdegrund och policys inom mångfald och icke-diskriminering? Står dessa policys fast oavsett regering eller regeringsunderlag?

Om lojalitetsplikten gentemot regeringen och arbetsgivaren RK skulle stå i konflikt med regeringsformens bestämmelse om människors lika värde, skydd mot diskriminering eller RK:s medarbetarpolicy jämte plan för lika rättigheter och möjligheter – vad har företräde?

Vad innebär det för tjänstemännens möjlighet att företräda Regeringskansliet, eller Sverige i utlandet, om företrädare för regeringen och/eller partier i regeringsunderlaget menar att vissa tjänstemän med hänsyn till deras bakgrund – t.ex. judar, samer eller muslimer – inte är ”svenskar”?

Kan RK som arbetsgivare garantera att den psykosociala och övriga arbetsmiljön inte påverkas menligt för RK:s tjänstemän och andra medarbetare, ifall företrädare för regeringen och/eller partier i regeringsunderlaget menar att vissa RK-medarbetare, med hänsyn till deras bakgrund, inte är ”svenskar”?

Vi emotser ditt snara svar på ovan frågor, brevledes eller vid ett möte.

Alexander Peyre Dutrey
Anders Carlsson
Anneli Bailey
Anna Westerholm
Anna Yazgan
Carl Skau
Christian Wohlert
Efraim Gómez
Emanuel Allroth
Gufran Al-Nadaf
Irina Schoulgin-Nyoni
Karin Bolin
Maria Cramér
Michael Hjelmåker
Nicki Khorram Manesh
Pernilla Nilsson
Peter Svensson Kemeny
Tomas Wiklund
Ulf Samuelsson

—————————————————————————–
Pernilla Nilsson
Kansliråd/Deputy Director Folkrättsgruppen/ Section for International Law Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt/ Department for International Law, Human rights and Treaty Law Utrikesdepartementet/ Ministry for Foreign Affairs
Telefon: +4684052XXX Anknytning: 52XXX Mobil: +4672511XXXX

…………………….

Som ni kan se så är flera av de tjänstemän som står nära S med på listan över de 19 som drog igång allt, som Carl Skau och Efraim Gomez till exempel.

Jag har även texten till ett senare mail som skickades i samma veva. Söndag måste syfta på söndag den 23 september. Texten är den från mailet som gick ut till de 200 utvalda tjänstemännen som dessa 19 ville skulle skriva på. Mailet gick som ni vet sedan tidigare inte ut till samtliga opolitiska tjänstemän på UD.

……………………..

Inbjudan ansluta till brev om RK:s värdegrund

I dessa dagar ställer sig en del tjänstemän och medarbetare vid regeringskansliet (RK) frågor om RK:s värdegrund och mångfaldspolicy – står de fast, oavsett regering eller regeringsunderlag?

Vi är i skrivande stund nitton [söndag morgon:43] stycken opolitiska tjänstemän och medarbetare i RK som, i egenskap av RK-anställda, avser lyfta dessa frågor i ett brev ställt till FA-chefen. Brevtexten återfinns nedan inklusive alla våra undertecknares namn.

Brevet skickas till FA-chefen på måndag 24/9. Brevet är öppet för varje opolitisk tjänsteman och medarbetare i RK att ansluta sig till.
Detta mail med inbjudan att ansluta sig till brevet om RK:s värdegrund är ställt till över 200 tjänstemän i dold kopia. Om du är intresserad av att ansluta dig med ditt namn till brevet, ber vi dig att senast kl. 17.00, måndag 24/9 svara till med angivande av ditt namn. Vi anger undertecknarna i bokstavsordning utifrån förnamn, utan att specificera departement eller titel.

Om du tror att någon RK-kollega till dig också skulle vara intresserad att ansluta sig, är du välkommen att vidarebefordra mejlet till hen. Vill hen ansluta sig, bör hen skriva själv till mig, , senast 17.00 måndag 24/9.

Vi vill understryka att detta är ett opolitiskt initiativ som vi företar strikt som RK-anställda, opolitiska tjänstemän och medarbetare, och inte i någon kapacitet kopplad till befattning eller ansvar.

Vänliga hälsningar,

Undertecknarna/ gm Pernilla Nilsson, UD FMR

Mobil: 072 5XXXX

Bilaga: länk till Regeringsformen

Länk till statsanställdas värdegrund:

…………………….
Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!