Tolk för livstid


Jag fick ett tips från en läsare som själv invandrat från ett land i Afrika för decennier sedan och som var irriterad över att landsmän som kommit för lika länge sedan kräver och får tolk. Hennes fråga var varför i hela friden då? Hur främjar det integrationen om man inte tvingas använda svenska? Sedan blev materialet liggande på grund av vintern.

Jag trodde som många av oss att tolk, det är något man bekostar själv när man genomgått SFI och varit i landet ett par år. Men glömde att det är Sverige vi pratar om. Landet med oändliga rättigheter.

Rätt till tolk är för livstid, enligt våra lagar.

När en myndighet eller offentlig institution har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad bör de anlita tolk. I resten av inlägget exkluderar jag det sistnämnda, för handikapp är något som inte försvinner medan språkkunskaper förbättras. Om man anstränger sig.

Enligt Förvaltningslagen §8 “är en myndighet som handlägger ett ärende skyldig att anlita tolk när det behövs och tolk finns att tillgå”. Lagen tolkas som att om en klient eller handläggare anser att det finns ett tolkbehov så ska tolk anlitas. Inga begränsningar eller krav finns förutom att rättigheten är oändlig.

Detta förstärker nu regeringen genom propositionen om ny förvaltningslag, som ska börja gälla redan i sommar. 

Från att ha rätt till tolk när som helst hela livet i möten med handläggare och statliga institutioner ska nu alla har rätt till tolk hela livet för att översätta skriftliga handlingar.

Och när tolk behövs avger personerna själva i princip.

Vilka signaler sänder svenska staten ut till invandrare genom det här?

Jo, du behöver inte lära dig svenska och integreras i samhället för vi betalar tolk resten av ditt liv. 

Detta är ett av alla bevis för de björntjänster vi svenskar genom staten har världsrekord i att dela ut sedan decennier. Vi vill vara snälla men slösar skattebetalarnas pengar på kontraproduktiva saker som bara försämrar för både individ och resten av samhället. Incitamenten är obefintliga att lära sig svenska.

En person jag talat med som jobbar på ett av de stora tolkförmedlingarna berättade att i branschen räknar man på att en person i snitt har tolkbehov i 10 år och sammanlagt minst 150 timmar per person.

Eftersom Arbetsförmedlingen är den myndighet som initialt har störst ansvar över nyanlända och invandrare frågade jag dem om deras tolkkostnader. Svaret blev följande.

 • 2014: 174 769 423 kronor
 • 2015: 212 733 202 kronor
 • 2016: 205 884 815 kronor

Men någon samlad summa vad såväl kommuner och landsting som statliga myndigheter lägger på tolkkostnader finns ingenstans. Eftersom det står i Förvaltningslagen utgår inget särskilt stöd för tolk utan det ska rymmas i befintligt anslag och budget.

Tittar man på de största tolkföretagen i Sverige kan man se en enorm intäktsökning de senaste 10 åren (följande bolag är de som bl a Arbetsförmedlingen upphandlat och som anlitas mest).

Observera att omsättningen gäller allt bolaget säljer samt att tolkar även används av företag för översättningar etc. Allt handlar inte om att tolka åt invandrares kontakt med myndigheter. Men siffrorna visar genomgående en stor ökning för samtliga bolag i takt med de stora migrationsströmmarna. 

För 10 år sedan var omsättningen 32 miljoner, nu mer än dubbelt så hög.

Semantik omsätter nästan 450 miljoner kronor.

Språksservice verkar vara det bolag som växt allra mest. Från 34 miljoner för 10 år sedan till 540 miljoner i omsättning bara 9 år senare. 

Även Stockholms tolkförmedling har ökat enormt på 9 år, från 68 miljoner kronor till nästan 300 miljoner kronor i omsättning.

Arbetsförmedlingen uppger i sitt mail att man även anlitar “övriga tolkar”. Då räcker det med endast 30 timmars utbildning. 

Enligt min kontakt utbildar tolkföretagen själva tolkar och i bristspråk räcker det med 30 timmar. Alla myndigheter gör upphandlingar av tolk men eftersom tolkföretagen i princip är förmedlingar och de som anlitas är frilansare kan tolkar jobba åt flera tolkföretag  så oavsett vem som vinner upphandlingen kan samma personer komma att tolka.

De vanligaste språken är arabiska, somali, dari, persiska och tigrinja.

Slöseriet är enligt min källa omfattande eftersom det är lätt att slösa. Den absoluta majoriteten handläggare vill ha tolk på plats då det förstås är mycket jobbigare för dem annars. Det är inte svårt att förstå men när rättigheten är just obegränsad så kommer den också utnyttjas obegränsat. Kontakttolkar är dyrast för de har högre timkostnad men också restid, så kallad spilltid, betald. Av skattepengar.

Handläggare skulle kunna använda telefontolkar istället så skulle kostnaden sjunka direkt. Men återigen, är rättigheten obegränsad är det enklaste att tolken följer med.

Många klienter uteblir från sina möten men tolkkostnaden måste betalas ändå för första halvtimmen. Ett område där min källa uppger drar kostnader är advokater. De jobbar ju för sina klienter, inte sällan betalda av skatt även de och vill därför att de är så nöjda som möjligt så att de får fler uppdrag. Advokater är de kunder till tolkförmedlingar som är kanske den yrkesgrupp som tolkarna tjänar mest pengar på. Så förmedlingarna är väldigt måna om att se till att advokatbyråerna i sin tur är nöjda. Enligt min källa är gruppen ensamkommande afghaner en grupp som ställer mycket stora krav på tolkar för tillfället. Och som därigenom advokater och förmedlingar tjänar mycket pengar på.

Upphandlarna är dåliga på branschen och gör dåliga upphandlingar, vilket leder till märkliga skallkrav och kryphål.

Till exempel har min källa sett upphandlingar vinnas på ett lågt pris första halvtimmen men att påföljande halvtimmar har skyhöga priser. Förmedlingarna vet att uppdrag nästan aldrig är kortare än en timme för kontakttolkar. Eller avtal där priset på auktoriserad tolk är lågt men tolkar med lägre kompetens betydligt dyrare. Då vet förmedlingen att en auktoriserad tolk aldrig skulle ta uppdraget, de kan inte hitta folk och “måste” ta en av de sämre med dyrare timpenning.

Rapporteringen kan man också fuska med. Man kan rapportera att mötet började 1 minut före utsatt tid, för att kunna inkludera hela den första halvtimmen, och slutade 2 minuter efter, vilket ger ytterligare en debiterar halvtimme. Detta har enligt min källa blivit betydligt bättre tack vare att branschen självsanerat men det förekommer fortfarande.

Sammanfattningsvis kan du som invandrare kräva tolk när som helst till vad som helst hela livet ut. Det finns enligt lagen ingen begränsning. Och staten har ingen aning om hur mycket pengar man egentligen betalar.

Jag kräver:

 • att en utredning tillsätts som sammanställer stat, kommun och landstings totala kostnader för tolkar per år och hur kostnaden utvecklats under de senaste 10 åren
 • att riksdagen i Förvaltningslagen skriver in en begränsning på hur länge efter beviljat uppehållstillstånd en person har rätt till av skattepengar betalad tolk.

Det är rimligt att man får tolk innan man gått SFI. Men om man varit här 3 år är det lika rimligt att man får betala tolk själv. Oändliga rättigheter kommer utnyttjas oändligt. Och incitamenten att lära sig svenska ordentligt är noll när man hela livet kan få tolk vid varje givet läge. Om man tvingades fixa egen tolk efter de första åren skulle fler lära sig svenska fortare.

Att tolk finns med på rättegång där komplicerad juristsvenska talas är också rimligt under vissa omständigheter. Man kan till exempel ge advokatfirmor ett schablonbelopp för tolk i de fall klienten bott här mindre än 10 år så får de själva bekosta tolk ytterligare om de vill hjälpa sin klient men denna summa får då byrån själva står för. Vars arvode ändå är bekostad av skattepengar.

Men i kontakt med barnens skola, dagis, med socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen är det inte det minsta rimligt att tolkar bekostas av oss andra 10-20 år efter man fått uppehållstillstånd.

För integrationens skull och av omsorg över skattebetalarnas pengar som ska bekosta det som är nödvändigt – ta bort livstidsrättigheten tolk och begränsa rätten. Och ta för Guds skull reda på hur mycket pengar som idag går totalt till tolkar från skattebetalarnas fickor, vare sig det är från stat, kommun eller landsting.

………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet “Pampens historia

0 kommentarer till Tolk för livstid

 1. I Nederländerna kommunicerar exempelvis skattemyndigheten enbart på holländska. Även om nästan alla handläggare naturligtvis talar engelska blir den som försöker tala eller skriva engelska upplyst om att kommunikation enbart sker på holländska. Ett medvetet beslut för att främja integration av invandrare.

  Går man in på skatteverkets hemsida hittar man information på 23 olika språk… Bland annat tre samiska språk, varav sydsamiska förstås av omkring 500 personer i Sverige och Norge tillsammans. Samtliga dessa klarar sig bra på svenska (eller norska).

 2. Chockerande, Rebecca, även för allt mer luttrade svenskar och naturligtvis måste tolktokerierna stoppas.

  Det är inte rimligt, att utlänningar med oförmåga eller ointresse av att anstränga sig, för att hjälpligt lära sig svenska språket kan slippa lyckas och ändå överösas med förment mänskliga rättigheter – som medborgarskap, rösträtt och “gratis” välfärd här i Sverige.

  Ur ett rent mänskligt perspektiv bör man också kunna fundera över den faktiska livskvaliteten för icke svensktalande, utomvästligt fostrade och självmant segregerade analfabeter i vårt modernt västerländska och utpräglat individuella informationssamhälle.

 3. Jag arbetar i sjukvården och där är det ofta vi personal som ser behovet och “kräver” tolk, även om patienten inte alltid håller med. Vi har skyldighet att säkerställa att patienten tar till sig information vi ger och kan se tydliga tecken på att så inte är fallet. Dessutom kan patienten tro att det räcker att visa upp tex sin fot och få den undersökt, fast det i själva verket är den egna berättelsen om symtomen som är avgörande för diagnos. Jag tycker det är rimligt att man får betala själv för tolk efter en tid men ser att det kan uppstå intressekonflikt här. Jag arbetar dessutom inom demensområdet, och demenssjukdom kan drabba språket. Man kan ha bott i Sverige i 60 år och ha behärskat svenska bättre än genomsnittssvensken, men sjukdomen kan göra att du bara klarar ditt ursprungliga modersmål.

  Ett annat problem är bristande kompetens hos tolkarna. Den lägsta kompetensnivån kan innebära en (1) dags utbildning vilket gör att tolkarna kan utföra jobbet ganska dåligt ibland. Patienten själv kan vilja ha anhöriga som tolkar, inklusive minderåriga barn, vilket inte underlättar för oss som tolkanvändare. Sammanfattningsvis håller jag med dig i princip men ser en del problem som kan uppstå om man ändrar reglerna.

 4. Hej Uvell!
  Kan du förklara för mig hur det är möjligt att invandrande pensionärer får mer än mig i pension?
  Efter att jobbat i snart fyrtio år så vill politikerna att vi skall jobba till 68…….!
  Räcker det inte ?
  Nej!
  Man gör en studie på pappersvändare och tycker att de minsann kan jobba längre.
  Byt valsar och valslås med mig Stefan Löfven en gång……..
  Tror han att det är möjligt vid 67 års ålder.
  Tja….
  Fokus har hamnat helt fel här.
  Sossar ställ er upp och tala om för folket att med nuvarande politik kan vi inte betala pensionerna.
  Pengarna är slut.
  Miljarderna har gått fel väg.

 5. Tack Uvell!
  Kan du kolla vart skattebetalarnas pengar går till.
  är det så att välfärden kostar miljarder till vad?
  Sjukvården vekar underfinansierad.
  Varför finns det inga pengar till Svenne Banan när hen blir sjuk.
  Går inte massor av miljarder till löner i landstinget?
  Gräv där Uvell.

 6. Du har tolkat lagen helt fel. Lagen säger myndigheten bör anlita tolk inte som du har tolkat lagen att myndigheten är skyldig att anlita tolk. För att inte diskutera resten av din text.

  Du är säkert en av de som säger inte rasist men ….

 7. Rebecca!
  Du har alldeles rätt.
  Min kvinna blev utvisad ur riket 2016. Hon kom till Sverige 2010 med ett 1-årigt visa. Vi har känt varann i 4 år, varit sambo i två. Ingen myndighet brydde sig förrän vintern 2015. Då skulle hon ut. Hon kommer från Tanzania ( inget flyktingskäl och illegal eftersom hon inte förnyat sitt visa). I samband med Migrationsverkets utredning anlitades en swahilitalande tolk, från Kongo, med en helt annan dialekt. Min kvinna talar utmärkt engelska och förstår svenska (även om hon slarvat med SFI).Så även myndigheter slösar med skattepengar.
  Vänligen/Rolf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap