Pensionsskulden till våra barn

Vi pratar en hel del om pensioner men en sak man inte pratar om är den skuld i pensionssystemet vi lämnar till våra barn. Pension betalas både från pensionssystemet och statsbudgeten.

Så här funkar pensionen:

Inkomstpensionen betalas ut av staten med administreras av Pensionsmyndigheten. Om man inte har tjänat in till inkomstpension får man så kallat äldreförsörjningsstöd, som är vad det låter. Det är socialbidrag för pensionärer. Detta ingår i Försäkringskassans budget och räknas som en socialförsäkring, inte pension.

En invandrare har bara rätt till full pension om denna jobbat 40 år i Sverige och tjänat ihop till den. Jag vet att massa myter florerar online om att invandrare får full pension men det stämmer alltså inte. Har man jobbat 25 år får man 25/40-delar, och så vidare. Det finns en hel del myter som florerar men så här är det alltså. Ingen som inte jobbat 40 år får full pension.

De invandrare som kommer är i regel unga. Den största gruppen 2015 är som synes i gruppen under 18 år, där de s k ”ensamkommande” finns. Men även i de andra yngre åldersgrupperna ser man att dessa utgör den stora majoriteten av asylsökande.

Pensionsmyndighetens rapport ”Asylinvandringens ekonomiska effekter” har utgått från 2015 års siffror och att 100 000 får uppehållstillstånd. Alla andra begränsningar för att kunna göra beräkningarna kan ni läsa om i rapporten. 

När en person fått uppehållstillstånd kan denna söka arbetstillstånd och anmäler man sig till Arbetsförmedlingen får man arbetsmarknadsstöd, som inte är skattepliktigt och därmed inte pensionsgrundande. Om personen inte fått arbete skrivs de in i jobb- och utvecklingsgarantin (om de vill, detta är inte ett krav) och får då skattefri ersättning i form av utvecklingsersättning. Eller aktivitetsstöd, vilket är beskattat och detta är pensionsgrundande. Försörjningsstöd är inte heller skattepliktigt och är alltså inte heller pensionsgrundande.

Så de invandrare som inte jobbar tjänar bara ihop till pension om de är med i jobb- och utvecklingsgarantin. De som lever på andra bidrag tjänar inte ihop till pension under tiden de lever på bidrag. 

I sin rapport skriver det Pensionsmyndigheten det som numera är känt, och inte det falska nyheterna som regeringen först ville påvisa – att majoriteten av flyktingarna är lågt utbildade. Dessutom saknar de som alla som invandrar kontakter, språket etc vilket ytterligare försvårar etablering på arbetsmarknaden.

”Det som inte alltid kommer fram i debatten är att sänkta ingångslöner kommer att påverka och minska medelinkomsterna”

Här är du elefanten i pensionsdebatten någonstans. 

För allas pensioner bygger på inkomstindex. 

Men Pensionsmyndighetens slutsats gäller inte bara lägre ingångslöner utan också att de invandrare som får jobb även idag med de höga ingångslönerna sänker inkomstindex eftersom så stor andel av dessa jobbande invandrare under lång tid jobbar med de enkla jobb som finns och som därmed också har lägst löner.

I rapporten ”Invandringen och de offentliga finanserna” påpekar författarna att invandrare på arbetsmarknaden påverkar framför allt tidigare anlända lågutbildade invandrare. För att invandrare framför allt konkurrerar med varandra om jobb och inte med infödda.

Eftersom majoriteten av de som kommer nu är i åldern 16-44 år (de flesta i gruppen 13-17 av asylsökande uppger 16 eller 17 år som ålder och inte 13 år) och därmed kommer med många år kvar till pensionen kommer antalet pensionärer i gruppen öka markant först 2035 och framåt, med en topp 2065.

Pensionsmyndigheten har använt sig av tre scenarier som ni kan se, där det pessimistiska är att bara 30 000 personer av de 100 000 personer man använt i exemplet kommer vara sysselsatta.

Eftersom sysselsatt är att arbeta minst 1 h per vecka är även öppet arbetslös en siffra som är relevant. I det pessimistiska scenariet är det öppet arbetslösa 35 000 ända fram till 2035 och därefter sjunker de till 10 000 år 2065.

Tillbaka till inkomstindex.

Inkomstpensionen räknas nämligen årligen om med hjälp av detta index, som i sin tur speglar utvecklingen av genomsnittsinkomsten i åldrarna 16-64 år. Fyller vi på med 100 000 personer i denna ålder som jobbar i liten utsträckning och de som jobbar tjänar mindre än genomsnittsbefolkningen, vilket utlandsfödda utanför EU gör i snitt, så kommer detta index att sjunka för varje år.

Det paradoxala blir att ju bättre integrationen fungerar (invandrare jobbar på riktiga jobb) desto lägre blir allas pensioner eftersom inkomstindex sjunker och då räknas pensionerna ner.

För alla pensionärer. Inte bara utlandsfödda. 

Ett lägre inkomstindex kan påverka inkomstbasbeloppet som används inom det allmänna pensionssystemet för att beräkna taket för den enskildes avgifter till det allmänna pensionssystemet och den maximala pensionsgrundande inkomsten.

Detta innebär i korthet ett finansiellt sparande för pensionssystemet, när man behöver betala ut lägre pensioner för att den genomsnittliga inkomsten sjunker för att invandrare tjänar mindre pengar än de infödda. I figuren nedan ser ni hur Pensionsmyndigheten beräknat dessa pengar, som alltså i princip hålls kvar i systemet för att det följer genomsnittsinkomsterna.

Man beräknar att detta överskott uppgår till 6 miljarder 2040.

Samtidigt så ökar intäkterna då invandrare som går från bidrag (som inte är pensionsgrundande och därmed inte innebär en avgift in till systemet) till jobb, där en andel av lönen betalas in till pensionssystemet.

För hela perioden 2017 till 2100 beräknas pensionssystemet att spara 320 miljarder kronor.

Pensionsmyndigheten tycker att en del av detta överskott (10 % dvs 32 miljarder) borde delas ut till dagens pensionärer och pensionssparare så att den generation som genererat överskottet också är de som får pengarna.

Detta utdelningsbara överskott ska alltså fördelas under en lång tidsperiod, inte tolkas som att 32 miljarder borde delas ut ett enskilt år.

Detta gäller pensionssystemet.

Sedan har vi grundskyddet.

Parallellt väntas statens direkta utgifter för pensioner öka. För grundskyddet belastar alltså statsbudgeten och inte pensionssystemet. Pengarna till pensionärer kommer från två olika källor. BTP står för Bostadstillägg (bostadsbidrag för pensionärer) och ÄFS står för Äldreförsörjningsstöd (socialbidrag för pensionärer fast från staten och inte kommunen, som betalar ut de vanliga försörjningsstöden).

Statens kostnader för grundskyddet fram till 2100 förväntas öka med 400 miljarder. Redan 2020 inleds ökningen från 2 miljarder för att öka kraftigt från 2035.

Och de här pengarna, till utlandsfödda som för att de inte jobbat tillräckligt i Sverige eller inte alls, till pensioner kommer de som nu är barn få betala. Via statsbudgeten. 

Så myten att invandrare kan kassera in full pension är bara en myt men att invandrare som bott i Sverige kort eller lång tid får någon slags pension stämmer. Och den pensionen blir låg och från grundskydd men ska ju betalas av samma personer som betalar pensionen – skattebetalare. Men enda skillnaden är att pension tjänar du ihop till själv. Har du inte gjort det får andra betala inkomsterna du får som gammal, som Äldreförsörjningsstöd.

Gruppen som inte tjänat ihop pension själva kommer öka och därmed ökar gruppen så kallade ”fattigpensionärer” som är ett slarvigt samlingsnamn för både de som tjänat ihop pension själv men låg och de som i princip uteslutande levt på bidrag och även som pensionärer därför lever på bidrag.

Apropå det mansöverskott jag har skrivit om vid flera tillfällen bekräftar också Pensionsmyndigheten detta i rapporten. Den stora majoritet asylsökande är män, unga män.

Idag kan man se att utlandsfödda från utanför Europa har i snitt 42 % av inföddas pensionsgrundande inkomst.

Vilket beror på att så liten andel har ett heltidsjobb och många lever på försörjningsstöd som inte är pensionsgrundande.

Även om du jobbat ihop till en del pension så får du äldreförsörjningsstöd om din totala inkomst inte når upp till den nivån som ÄFS är. Staten toppar alltså upp det en individ får från pensionssystemet så de som jobbar in för lite pengar kommer alltså både få pengar från pensionssystemet och stadsbudgeten.

Om man kollar på deras diagram kan man också se att generellt man man säga att de som kommit de senaste 10 år i ännu långsammare etablerar sig på arbetsmarknaden. Kurvorna är med några undantag mer flacka än för de som kom tidigare.

Om man då kollar i regeringens budget för 2018 för pensioner så kan man se just bland utlandsfödda så utgör dessa de som till största andel just får garantipension, medan infödda män bara utgör en liten andel. De som bara har garantipension, och sedan bostadstillägg om de kvalificerar sig till det, är de vi buntar ihop till ”fattigpensionärer” med de som har äldreförsörjningsstöd.

ÄFS har ökat mycket de senaste åren och regeringen konstaterar själva att ett av de främsta skälen är just alla utlandsfödda som inte har tjänat in pension.

”Antal personer som har behov av ÄFS förväntas öka även de kommande åren”

Det de inte skriver är det Pensionsmyndigheten konstaterar – att ökningen blir markant framför allt när alla dessa idag unga och medelålders som inte heller jobbar eller jobbar för lite, ska pensionera sig.

Så samtidigt som statens utgifter för pensionerna ökar för de invandrare som jobbar lite eller inte alls kommer paradoxalt nog pensionssystemets utbetalningar minska ju fler invandrare som de facto börjar jobba. För att de tjänar för lite och därmed dras hela index ner och drabbar alla det årets pensionärer för att en lägre genomsnittlig inkomst innebär lägre utbetalningar.

Jag har ingen bra lösning på det här problemet. Att vi skickar notan för dagens stora asylinvandring till våra barn. 

Men ju fler av invandrare som jobbar och inte lever på bidrag desto färre kommer hur som helst i framtiden att behöva Äldreförsörjningsstöd utan har i större utsträckning än idag tjänat ihop till sin egen pension. Kanske är lösningen att vi måste börja ta en viss procent på socialbidrag och andra bidrag och därmed sänka bidragen för att minska framtidens kostnader.

Varför ska inte även bidragsförsörjda betala till sin egen pension som att notan tas nu och inte sedan, av våra barn? Och tar man någon procent utan att för den skull höja bidragen så tar man åtminstone kostnaden nu och inte sedan även om kostnaden både nu och sedan tas av andra människor, nämligen skattebetalare.

Att leva på bidrag hela eller stora delar av sitt liv bara för att som pensionär leva resten av sitt liv på ett annat bidrag (ÄFS) är nämligen inte hållbart.

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!