Checklista till politiker för att förhindra slöseri


Jag är som bekant mycket engagerad i frågan om slöseri av skattemedel och det är en röd tråd i allt jag skriver om. 

Det senaste var avslöjandet att studieförbundet Ibn Rushd köpt ett hotell för statsbidrag.

Jag har länge föreslagit ett antal åtgärder för att bygga in kontrollsystem i själva systemen från början för att motverka slöseri och fusk.

Här har jag sammanställt dem till en checklista för politiker, på såväl kommunal som riksnivå, att enkelt implementera och som kommer stävja en del av det fusk och slöseri som idag tyvärr är institutionaliserat genom våra myndigheter. 

Alla tips grundar sig i vikten av transperens. För ju mer transparens vi bygger in i systemet från början desto svårare blir det för fuskare. Skattebetalarna som betalar ska ha rätt att själva kunna kontrollera hur deras pengar används och det är lätt att genomföra tack vare internet.

  • Inga bidrag ges till en förening som inte har en hemsida
  • På hemsidan ska tydligt framgå kontaktpersoner, styrelse, personal, besöksadress, stadgar, protokoll och där ska även årsredovisningarna inklusive utförlig verksamhetsberättelse publiceras för samtliga år föreningen mottagit bidrag.
  • Hemsidan ska dessutom uppdateras regelbundet och löpande med information om de aktiviteter man fått bidrag för.
  • Om detta inte uppfylls under tiden föreningen konsumerar bidraget ska delar av bidraget automatiskt krävas tillbaka. Transparens är nyckelordet. Uppfyller man inte transparensvillkoret ska bidraget återkrävas.
  • Samtliga bidrag ska avkrävas en auktoriserad revisor för, precis som Arvsfonden har i sina regler. Ideella revisorer i form av en kompis eller släkting godkännes inte. Idag kräver MUCF bara det för bidrag över 220 000 kronor.
  • I regleringsbrev till bidragsgivande myndigheter ska ingå ett särskilt ansvar för granskningar och internt initierade kontroller av bidragen samt redovisas särskilt i varje bidragsgivande myndighets årsberättelse under rubriken “Granskningar och kontroll”
  • Bestäm en minimi-nivå av varje bidragsgivande myndighets anslag i X % som varje år ska gå just till aktiva kontroller av hur bidrag används.
  • Myndigheterna ska i sin tur publicera alla de granskningar de gjort på sin hemsida, de årsredovisningar föreningarna lämnat in, beslut och bidragsansökningar. Allt för att underlätta transparensen för skattebetalarna.
  • Vid upptäckt av oegentligheter ska hela bidraget betalas tillbaka och föreningen blir automatiskt diskvalificerad från att söka nya bidrag av myndigheten 3 år framöver.
  • Inga bidrag finansierar uppbyggnad av hemsidor.
  • Inga bidrag ges till mer än 40 % av lönekostnaden utan alla föreningar avkrävs att hitta även egna intäkter, exempelvis sälja föredrag. Att driva en ideell förening ska inte bli ett sätt för att få hela sin lön betalad för all tid och framtid. Bidrag ska enbart vara medfinansiering, inte totalfinansiering.
  • Inga bidrag kan kombineras med bidrag för samma verksamhet av andra myndigheter.
  • Skriv in i alla villkor för alla bidragsgivande myndigheter att bidrag som ges inte får ges i sin tur som bidrag till andra föreningar. Det är myndigheter som ansvarar för kontrollen av skattebetalarnas pengar och att delegera den kontrollen över pengarna genom att tillåta att föreningar som får bidrag i sin tur får ge detta bidrag till föreningar underminerar den kontrollen.
  • Alla externa parter som en myndighet delegerat myndighetsansvar till, till exempel Forum Syd för bistånd, ska i sitt uppdrag avkrävas att följa offentlighetsprincipen och därmed vara skyldiga att lämna ut alla handlingar medborgare vill få se.
  • Personer i en förening som blivit av med bidraget på grund av oegentligheter flaggas i systemet och kan inte i en ny förening söka bidrag igen för något annat på tre år. Idag kan en person direkt starta en ny förening med nytt namn och hitta på något annat.
  • Fusk med bidrag ska alltid polisanmälas.

Jag tycker dessutom att myndighets-Sverige borde ha en gemensam databas eller tillgång till varandras för att lätt kunna utesluta att en förening inte fått pengar från annat ställe för samma sak. Idag bygger detta på att sökande försäkrar själva, det vill säga det finns ingen som helst uppbyggd kontrollmekanism.

Om en företagare av misstag gör ett enda fel i sin verksamhet kan Skatteverket driva hela rättegångsprocesser mot enskilda personer. Är de en dag sena med skatten påförs straffavgifter på tusentals kronor. Men lever du på bidrag kan du helt uppenbart fuska i grandios stil utan några som helst repressalier.

Det är dags att uppgradera kontrollen över skattebetalarnas pengar rejält för det är helt uppenbart att mycket inte fungerar idag. 

Om man bygger in så mycket transparens som möjligt redan från början vad gäller bidrag kommer de vars verksamhet inte är seriös automatiskt försvinna och välja bort bidragsfinansiering.

Det är dags att ställa betydligt hårdare krav. 

28 kommentarer till Checklista till politiker för att förhindra slöseri

  1. Helt klart en rationell och på sunt förnuft grundad checklista.

    Men skulle ett försök till implementering av dessa förslag hjälpa? Jag tvivlar på det.

    Det skulle sannolikt dessutom behövas ett regelverk om att bidragsbeviljande tjänstemän skulle kunna bli personligen (åtminstone delvis) återbetalningsskyldiga, ifall det kan ledas i bevis, att de har satt i system att bevilja bidrag på klart felaktiga beslutsgrunder.

    Naturligtvis är det bidragsmottagaren som i första hand ska avkrävas återbetalning av bidrag, vilka har blivit utbetalade på felaktiga och/eller bedrägliga grunder. Men den tjänsteman som har struntat i att närmare kolla upp påståenden, vilka förekommer i en bidragsansökan och som i efterhand visar sig vara dels felaktiga och dels visar sig ha varit lätta att kontrollera och därmed falsifiera, den bidragshandläggaren bör också ställas till svars.

    Annars lär checklistan inte lösa bidragsslöseriproblematiken.

    Det är på tok för lätt i dag att vara generös med andras pengar (läs: skattemedel), om man som bidragshandläggare på statlig eller landstingskommunal myndighet inte tar sitt handläggaransvar på fullaste allvar.

  2. Det här är utmärkta förslag. Vilka politiker och institutioner har eller kommer du skicka detta till? Samt, låter du oss läsare ta del av hur det går?
    Tyvärr, är ju risken stor att detta förslag helt ignoreras. Så det vore intressant att ta del av tankar kring hur det går att motverka den “stora tystnaden”.

  3. Hej Rebecca, och tack för en enormt bra blogg!

    Jag har en fråga angående MUCF och Sveriges Unga Muslimer; fick inte de ett bidrag som senare krävdes tillbaka? (Ca 500 000 SEK tror jag att det rörde sig om.)

    Var det du som satte bollen i rullning där? Vet du om den återbetalningen har skett?

    (Eller kommer detta som en blogpost i framtiden…?)

    1. SUM fick inte bidrag för 2017 ihop med en rad andra organisationer som ingick i min granskning 2015, bland annat Booster och Ungdom mot rasism. Sveriges Muslimska Råd fick betala tillbaka bidrag efter Sofie Löwenmarks granskning i mars som byggde på den granskning jag gjorde.

  4. Jag tycker att arbetsförmedlingen inte ska jobba utifrån “Ärlighetspricipen”. Blir förbannad på slöseriet och fusket med bidrag. Bra att du gräver Rebecca!

  5. Jättebra lista. Samma krav borde ställas på partierna som slösar oerhört med skattemedel, mycket mer än föreningarna. I de flesta fall gör de mindre nytta också. Partierna har totalt isolerat sig ifrån väljarna genom att stjäla deras pengar.

  6. Bra !
    Fråga. Finns det inte redan lagar, förordningar och regler som organisationer och myndigheter måste följa för handhavande av statliga medel? Krav från
    Riksrevisionen, ESV mfl på korrekt och effektivt användade? Och mot vilka man kan anmäla de org som inte sköter sig?

  7. Får man föreslå en förenklad checklista?

    1. Skattemedel skall inte gå till föreningar.

    That’s it! Vi behöver ett riktigt civilsamhälle och ett sådant är per definition oberoende av det offentliga. Detta gäller oavsett hur ömmande ändamålet är. Antingen utförs det av offentliga pengar i offentlig verksamhet eller så utförs det med privata pengar i föreningar eller näringsliv. Enkelt!

  8. Det är inte många politiker i detta land som har hjärnkapacitet nog för att följa din eminenta checklista. De politiker och tjänstemän som vanstyr och ställer i vårt land beter sig i alla lägen mer som papegojor än mänskliga varelser.

  9. Jag har ett enklare och effektivare förslag. Ta bort alla bidrag till alla typer av föreningar, religiösa samfund mm

  10. Lade Du märke till att Stefan Löfvens adress Strömgatan 18 blivit med illegal inneboende enligt Skatteverket. Det är mycket i Sverige som aldrig fungerat i brist på kontroll nu!
    Keep up your good work!

  11. Rebecca du är fantastisk! …..men jag vill ändra ordet “slöseri” till “organiserad stöld” med Statens Goda Minnet.

  12. En checklista är väl inte fel och många av punkterna håller jag med om. Den här känns dock väldigt inriktad på tidigare granskningar och sveper därför lite väl urskiljningslöst. De föreningar jag har varit engagerad i har främst varit idrotts- och kulturföreningar som sliter som djur för att få pengar och frivilliga resurser att räcka till.
    – Krav på hemsida och tillhandahålla dokument, jag är med på kravet men då skulle jag hellre se nån slags statligt register/hemsida där man kan nå alla dessa kontaktpersoner och dokument. Idag har åtminstone min kommun ett föreningsregister men det är inte alltid uppdaterat eller lättåtkomligt. Bättre att tillhandahålla utbildning och granskning av något sånt än att kräva att alla ska driva sin egen sida.
    – Utförlig verksamhetsberöttekse, absolut, men de allra flesta föreningar är ju av typen “klubben har bedrivit träningsverksamhet samt anordnat en cup”. Hur utförligt kan man kräva?
    – Auktoriserad revisor, nu vet jag inte vad detta krav grundar sig i, men utifrån den kunskap och bakgrund jag har känns det som ett bisarrt förslag. Isf ska det vara en kostnad som den granskande myndigheten ska stå för och inte föräldrar som säljer kakor för att deras barn ska få åka på träningsläger.

    Jag gillar många av dina förslag och jag tycker att granskning är bra, men det känns som att du skjuter mygg med kanoner. Det finns säkert en del missbruk som ska beivras, men man ska inte ge sig ut med eld och grepar på jakt efter de som försöker ge våra barn en meningsfull fritid och bara gör så gott de kan. Gärna mer granskning men också mer hjälp och utbildning.

  13. Ideella organisationer/föreningar ska inre stöddas med offentliga (skatte) medel.
    Detta borde gälla även politiska partier. Vill man driva sin sak ska man göra de,t just på ideellt sätt!

  14. Mycket bra. Har du någon uppfattning om hur mycket skattepengar som går till offentligt finansierade bidrag från kommun, landsting och stat till olika organisationer som ideella organisationer, idrottsföreningar, hjälporganisationer, förbund som RFSU/RFSL, kyrkor etc ?
    Har funderat över om det vore bättre att en viss del av allas lön, säg 1%, öronmärks för ideelt engagemang, och att var och en avgör själv vad man vill stödja (inom vissa gränser). Då kommer krav på transparens ställas och den organisation som missköter sig förlora intäkter.
    Man kan fundera över om ett sådant system skulle bli självreglerande, mer effektivt och med ett ökat samhällsengagemang hos medborgarna. Byråkratin skulle minska och vi skulle slippa politiseringen av bidrag och bistånd. Bidrag skulle ges proportionellt utifrån lönenivå.
    Ett problem är vem som ska sätta gränsen för vilka föreningar/organisationer som ska finnas med på listan men det bekymret finns ju redan idag.

  15. Mycket bra förslag! Förvånande att det inte redan finns på plats. Ett ytterligare bevis på en dysfunktionell stat. Dock, bort med alla föreningsbidrag. Om inte föreningarnas medlemmar vill betala skall inte skattebetalar behöva göra det.

  16. Jag skulle vilja gå ännu längre. Avskaffa helt alla föreningsbidrag. Folk ska betala sina egna fritidsaktiviteter och sin eventuella idealism. Framför allt ska alla skattepengar till religiösa samfund och föreningar stoppas. F.d. Statskyrkans historiska kyrkor skall återföras till kommunerna, socknarnas arvtagare. De behöver inte nödvändigtvis bara upplåtas till Svensdka Kyrkan. Inte heller bidrag till “etniska föreningar”.

  17. Man kan låta alla föreningar som får bidrag att vara underkastade offentlighetsprincipen. Transparens är sin egen kontroll.

  18. Ser bara ett problem med listan och det gäller kvinnojourer eller andra ideella föreningar som har skyddat boende för kvinnor/familjer/andra hotade personer. Dessa föreningar har ofta svårt att kunna leva på något annat än just bidrag (både stat/kommun/privatpersoner) samt att de ofta inte har någon offentlig adress eftersom de som jobbar ideellt ofta kan hotas/förföljas också. Men det skulle kunna finnas undantag till annars bra regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap