Brottsligheten i Sverige – utveckling

Idag släppte Brå sin rapport om brottsutvecklingen i Sverige sett över tid, med titeln ”Brottsutvecklingen i Sverige

Innan jul kom Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) som görs varje år och som anses bäst spegla detta svåra område. För till skillnad från mycket annan statistik är just brottstatistik begränsad av att alla brott inte anmäls, det finns mörkertal. Om anmälningsbenägenheten ökar kan det se ut som brottsligheten ökar. En ökning av brotten i statistiken har oftast en rad olika orsaker och det går inte på en kort tidsperiod förklara en ökning med bara ökad anmälningsbenägenhet enligt de kriminologer jag pratat med. Men det är en av flera faktorer.

Märkligt nog upprätthåller sig Brå otroligt mycket vid just detta när det gäller sexualbrotten i rapporten och ägnar oförklarligt stor andel av texten att problematisera just kring anmälningsbenägenheten kring sexualbrott. Som läsare får jag intrycket att Brå själva vill lite grann spela ner att sexualbrotten har ökat, något jag inte förstår alls i så fall. Det är viktigt att belysa att anmälningsbenägenheten spelar in. Men just i avsnittet om sexualbrott tas detta upp ett betydande antal fler gånger än för andra brottslighetstyper.

Med detta sagt bekräftar rapporten andra rapporteringar, exempelvis NTU:n i december.

Jag är som bekant mest intresserad av att vi får upp fakta på bordet och en del av det som framkommer i både den här rapporten och NTU:n tycker jag har fått för lite uppmärksamhet. Det finns positiva trender inom brottslighetsutvecklingen. Sedan finns det en hel del negativa som kräver politiskt fokus.

Utsattheten för brott har ökat för människor födda i Sverige men av två föräldrar födda utomlands. De vi slarvigt kallar ”andra generationens invandrare”, trots att de är svenskar.

 

 

De som är både mest utsatta och är störst andel av förövare av brott är unga, arbetslösa, ensamstående, med tillägg av dessutom låg socioekonomisk status. Det som hänt sedan 2011 är att något fler med gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning utsatts för brott än tidigare, och utsattheten i alla åldersgrupper över 24 år ökar medan 16-24 år minskar med 12,5 %.

En kraftig minskning av unga utsatta alltså, samtidigt som andelen utsatta äldre än 24 år  ökar.

 

Fler sambo utan barn och med barn utsätts för brott idag än för 5-10 år sedan medan utsatta i gruppen ensamstående utan barn minskar.

Det är också fler som arbetar som utsätts för brott medan de som studerar och de arbetslösa minskar i utsatthet.

Sammantaget ökar alltså utsattheten för brottslighet i de grupper som är mer etablerade i samhället: äldre med jobb och familj. 

Totalt sett ökar dock inte utsattheten för brott generellt sett över tid även om det varierat kraftigt mellan åren. Andelen är på samma nivå som 2005.

 

Brottsoffren ser alltså lite olika ut idag jämfört med 10 år sedan. Det är fler etablerade i samhället idag som utsätts än tidigare.

Även arten av brott varierar. Rån och misshandel har minskat över tid. Medan sexualbrott, hot och trakasserier ökar kraftigt. 

Störst ökning ser man för kvinnors utsatthet för brott.

 

Samtidigt med denna utveckling har domarna för fängelse minskat för varje år. 2015 låg antalet fängelsepåföljer på den lägsta uppmätta nivån under hela 2000-talet. 

 

Det dödliga våldet ökar också men om utvecklingen fortsätter i samma omfattning är det först nästa NTU som man kommer kunna se rekordhöga nivåer. Det dödliga våldet ligger historiskt inte högst utan i linje med de högst uppmätta nivåerna, även sett över 90-talet om man kollar tidigare rapporter.

Men som man kan se ökar det dödliga våldet snabbt.

 

Framför allt är det kriminellt dödligt våld som ökar medan familje- och partnervåld ligger still på en relativt låg nivå historiskt. 

 

En god nyhet är till exempel att färre kvinnor dödas i nära relationer nu. Antalet per år som dödats i nära relationer har minskat från 17 till 13 kvinnor.

En minskning av 24 %. 

 

En annan god nyhet är att dödligt våld mot barn fortsätter att minska. 

 

Men dödligt våld med skjutvapen ökar tyvärr exponentiellt och har ökat kraftigt varje r från 2012.

 

Familje- och partnervåldet vad gäller dödligt skjutvapenvåld har minskar varje mätperiod. Tidigt 90-talet låg siffran på 35 %, idag är den 22 %. Även spontanbråk och rånmord har ökat, liksom dödligt våld som är okänt eller övrigt.

Den enda grupp där det dödliga skjutvapenvåldet ökat är just inom kriminella kretsar, där andelen mer än fördubblats sedan tidigt 90-tal.

 

Om man läser andra rapporter Brå släppt på denna typ av våld kan man se att fyllebråk med jaktvapen, som var det vanligaste skjutvapenvålden förut har minskat radikalt. Brotten har istället professionaliserats i meningen att det handlar om yrkeskriminella som i berått mod skjuter andra kriminella. Men även sättet detta görs har ändrats över tid. Detta våld har blivit allt mer hänsynslöst och nu skjuter de både för att döda och inte skada samt i högre utsträckning struntar i tredje person. Skjutningarna sker inte längre i bara i avskilda miljöer utan på offentliga platser.

Det är också så att skjutningar idag sker i högsta grad med illegala handeldvapen.

Ändå är politikernas standardsvar på lösningen att förbjuda olika legala vapen och begränsa jaktvapnen. 

 

Det beklagliga i den här utvecklingen är att parallellt har antalet beslagtagna illegala vapen minskat rejält. 

 

En annan kategori som ökar är alltså hot, inte minst bland kvinnor.

 

Sexualbrotten ökar, som vi fick veta redan vid NTU:n. Den senaste ökningen beror på att framför allt mindre allvarliga sexualbrott ökat och inte våldtäkter.

 

Allt färre fängelsedomar döms men också andelen som får rättspykiatrisk vård minskar över tid kontinuerligt.

 

En sak man inte diskuterar så mycket när det gäller sexbrott är när brottsoffren är män.

Men även sexbrotten mot män har ökat mycket sedan 2013. 

 

Som tidigare konstaterats har karaktären på sexbrotten ändrats över tid. Idag är det betydligt större risk att utsättas av någon helt okänd person och på en offentlig plats än hemma. Överfallsbrotten både vad gäller ofredande, övergrepp och våldtäkt har alltså ökat.

Oftare är den utsatta påverkad av alkohol eller narkotika, även gärningsmannen.

Övergreppen i bostäderna fortsätter att minska. Det är helt enkelt farligare att vistas i offentliga miljöer både för män och kvinnor vad gäller sexualbrott. Även om det är fortsatt ett ovanligt brott sett över alla brott som begås.

 

Det pratas mycket om Sveriges internationellt höga siffror men det är inte bara så att sexualbrotten ökar över tid. Vi har även en vidare definition på vad våldtäkter är och ändrade dessutom definitionen under 2000-talet. Dessutom är det till exempel olagligt att begå våldtäkt inom äktenskapet sedan länge i Sverige medan det inte räknas som ett brott i andra länder så siffrorna går inte helt att jämföra heller. Vilket är viktigt att ha i åtanke när man diskuterar våra siffror jämfört med andra länder.

 

Tyvärr har lagföringarna våldtäkt mot vuxen minskat sedan 2008 trots att antalet ökat. 

 

Samtidigt som sexbrotten ökar historiskt mycket sett över den korta tidsperioden (även om en del av förklaringen kan vara ökad anmälningsbenägenhet förklarar det inte allt) så minskar alltså antalet dömda till fängelse.

Idag är den genomsnittliga utdömda fängelsetiden för våldtäkt 2 år och 2 månader. För grov våldtäkt 3 år och 7 månader. 

Sedan 2000 har den genomsnittliga utdömda fängelsetiden för våldtäktsbrott minskat med nästan två år.

 

Här har vi ett av våra största skandaler och något politker omedelbart borde göra något åt. Det är faktiskt helt ofattbart att drygt 2 år är straffet för våldtäkt. 

En annan människa, oftast en man,  har med våld penetrerat en man eller kvinna på ett eller flera sätt, en eller flera gånger under samma tillfälle.

Och straffet när domstolen bevisat att personen är skyldigt till detta fasansfulla övergrepp blir 2 år? Vad är det frågan om ?

Minimistraffet för en våldtäkt borde vara 10 år. 

En positiv nyhet i rapporten är att misshandeln minskar för varje år.

 

Kvinnor är ofta underrepresenterade vad gäller våldsbrott men det betyder inte att de inte är förövare.

Och inom just misshandel av små barn, det vill säga barn upp till 6 år, utgör kvinnor hela 41 % av förövarna. 

 

En annan brottstyp som minskar är rattfylla. 

 

Även narkotikabrotten minskar, men sett över tid ser statistiken deprimerande ut.

 

Beslagen av narkotika ökar av tull och polis och den vanligaste sorten är cannabis och läkemedel. Heroin utgör den minsta andelen och minskar över tid.

 

I veckan kom nyheten att färre och färre ungdomar dricker alkhol och trenden är detsamma för knark.

 

Bilstölderna är den brottstyp som minskat allra minst, mest beroende på att bilarna blivit så tekniskt avancerade att det helt enkelt är för svårt att stjäla dem.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att risken för att utsättas för grupp tyvärr ökar mest  i grupper som är mest etablerade i samhället: gymansieexamen och högre utbildning, sambo med barn som arbetar och över 24 år.

Det dödliga våldet ökar men är ännu inte rekordhögt. Men det dödliga våldet sker allt mer med handeldvapen via skjutningar i kriminella kretsar och det våldet har blivit mer hänsynslöst. Det sker också oftare i offentliga miljöer där fler oskyldiga drabbas av det.

Jaktvapen blir mindre och mindre vanliga att användas vid dödligt våld, ändå fokuserar politiker på att försvåra just detta ägandet samtidigt som tillslagen av illegala vapen sjunker som en sten.

Farligast har svenskar det med två utlandsfödda föräldrar, de har högst sannolikhet att utsättas för brott.

Varför man mäter bakgrund på brottsoffer men inte förövare är mycket märkligt och Brå borde få uppdrag att återigen samla in all data de kan, även födelseland.

Sexualbrotten ökar markant sedan några få år. Våldtäkter står däremot inte för den största ökningen utan brott med mindre allvarlighetsgrad.

Även mäns utsatthet av sexualbrott ökar.

Hot och trakasserier ökar också kraftigt och kvinnor utsätts betydligt mer än tidigare.

Samtidigt minskar en rad brott, som bilstölder, narkotikabrott och misshandel.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!