All makt till rikspolischefen


En av de sakerna som poliserna i kåren kritiserar allra mest, vid sidan om Dan Eliasson alltså, är den nya organisationen. Det var också den Eliasson hänvisade till i sitt numera berömda “jag är utvilad”-brev. 

Jag har kollat lite mer på organisationsprojektet. 

Och hittat en soppa av vänskapskorruption, märkliga organisationsteorier byggda på psykoanalys och kopplingar till Advokatssamfundets nätverk Ruben. 

Det börjar redan 2009. Då hade vi en moderat Justitieminister – Beatrice Ask. 

Enligt en artikel i Dagens Juridik gav 2008 Justitiedepartementet, via direktupphandling, ett uppdrag åt konsultbolaget Enhancer, som vid tidpunkten hade inga eller någon enstaka anställda förutom ägaren Ulf Lindberg. Men de saknade ramavtal med regeringskansliet och därför använde man Cordial AB, som hade ramavtal.

För att slippa upphandla. Jag vet inte hur de känner varandra men de måste ha någon form av relation, varför skulle Cordial annars låta Enhancer fakturera via dem?

Enhancer drivs av en man vid namn Ulf Lindberg. Hur kunde då detta i princip enmansbolag få göra en stor utredning åt Justitiedepartementet, för att undersöka polisens organisation och om det behövs en omorganisering?

Vid tidpunkten hette departementets expeditionschef Nils Öberg. 

Nils Öberg bodde på Lidingö och hade lärt känna Ulf Lindberg genom att de hade barn på samma skola. Det var alltså via Öberg detta lilla okända konsultbolag fick miljonuppdrag åt regeringen. 

Enhancer gjorde en rapport åt Justitedepartement med diarienummer Ju2009/954/PO. Den har jag begärt ut men första leveransen var en helt annan rapport. Nu återstår om jag kommer få ut den eller ej. Det skulle vara väldigt intressant att läsa den rapport som startade hela detta. 

Rapporten låg till grund för direktiven för Polisorganisationskommittén som bildades, i dem hänvisar man just till Enhancers rapport. 

Regeringsbeslutet om kommittédirektiven fattades 8 juli 2010.

I regeringsbeslutet om ny organisation för polisen, som Beatrice Ask fattade den 26 november 2009, hänvisas just till Enhancers slutsatser i rapporten de lämnade (Ju2009/954/PO).

Enhancer föreslog, inte helt otippat av ett konsultbolag, att organisationen behövde göras om. 

Nils Öberg blev utsedd till ordförande i kommittén, inte helt okontroversiellt att ha en hög tjänsteman på departementet att leda en oberoende utredning. Det anser i alla fall Bo Wennström, professor i rättsvetenskap vid Uppsala Universitet som skrivit en hel del om polisorganistionen och Enhancers roll. Bo Wennström forskar om polisen. 

Hösten 2011 blev Nils Öberg utnämnd till generaldirektör för Kriminalvården och började där i januari 2012, en post han fortfarande har. 

I sin nya roll ville han även på sin nya arbetsplats se över organisationen. Och ett förenklat anbudsförfarande beslutades, där Enhancer vann. Igen. 

Bara två företag hade inkommit med bud under anbudstiden. Vid förenklat anbudsförfarande får man bara upphandla max 1,2 miljoner kronor på årsbasis från samma leverantör. 

Enligt en artikel i tidningen Publikt arbetade Enhancer på löpande räkning. Summan blev snabbt mer än det dubbla. 

Att Nils Öberg valde att återigen anlita sin kompis, utan ett korrekt upphandlingsförfarande hade Konkurrensverket synpunkter på och fällde upphandlingen i ett beslut från 12-12-2014.

I beslutet skriver de att annonsen publicerades i november 2012, beslutet togs 17 december och att de enda riktlinjerna för anbudslämnarna om omfattningen på arbetet var “Kriminalvården kommer att avropa arbete i nödvändig utsträckning”. Det vill säga löpande och att ingen begränsning egentligen fanns. 

Timpriset Enhancer vann på var 1 850 kronor per timme. Men Konkurrensverket ansåg att Kriminalvården redan från börjat borde ha insett  att givet myndighetens storlek och att avtalet var på två år borde man ha tillämpat ett annat upphandlingsförfarande än det förenklade. Och när maxbeloppet 1,2 miljoner överskreds skulle de avbrutit och gjort en korrekt upphandling. 

På ett halvår fakturerade alltså Enhancer Kriminalvården mer än det dubbla tillåtna beloppet för ett förenklat förfarande – 2,8 miljoner kronor för sex månaders jobb. 

Tillbaka till polisen.

Enhancer gjorde alltså en första rapport åt Justitiedepartementet 2009, tack vare sin kompis Nils Öberg. En person som också arbetade på departementet vid tidpunkten var Anders Hall, som var stabschef åt Beatrice Ask och alltså var inblandad i upphandlingen av Enhancer, som då skedde via bolaget Cordial AB. 

Anders Hall gick sedan vidare till polisen som chef för polisavdelningen på Rikspolisstyrelsen (idag är han utvecklingschef). När den nya polisorganisationen sedermera skulle tas fram, vilket var den kommitté som Nils Öberg leddes ansvar, upphandlade polisen organisationskonsulter.

Då skrevs upphandlingen på ett sådant sätt så i princip bara Enhancer kunde vinna, något Anders Hall medgav på frågor till tidningen Publik. Han ville “använda samma metod” som kartläggningen. 

Enhancer har som sagt inte ramavtal varför ytterligare en mellanhand togs in, företaget Perlan med vilket avtalet skrevs. Total motsvarade upphandlingen 7 miljoner denna gång. Ytterligare ett faktureringsupplägg för att komma runt avsaknad av ramavtal alltså, precis som första gången 2009.

Notis: jag känner Anders Hall privat

Även i upphandlingen på Kriminalvården styrdes upphandlingen så att i princip bara Enhancer kunde bli aktuella men de fick kritik av Förvaltningsrätten och omformulerade då. Trots detta valde de inte det stora och ansedda konsultföretaget PwC utan fåmansbolaget Enhancer. 

På tre år fick alltså det lilla organisationsföretaget Enhancer tack vare vänskapsband inte ett utan tre stora kontrakt med skattefinansierade myndigheter, värda en bra bit över 10 miljoner kronor. 

Rapporten Enhancer gjorde för Kriminalvården fick en av landets främsta organisationsexperter läsa. Enligt Anders Ivarsson Westerberg skulle rapporten inte ens blivit godkänd som studentuppsats. En veritabel sågning. Ingen inom organisationsforskningen ansluter sig idag till Elliot Jaques teorier. Särskilt illa anser han de vara just för offentlig verksamhet. 

Ändå fick de alltså efter denna rapport 7-miljonerskontraktet för polisens omorganisation, en av landets aboslut viktigaste myndigheter. 

Som jag nämnde tidigare kritiserade professor Bo Wennström Enhancers inblandning i polisen organisering. Bland annat i en debattartikel i Svenska Dagbladet i juni 2014.

I en kolumn i Dagens Juridik skrev Wennström 11 december 2013 återigen om Enhancers inblandning i polisen. Innan artikeln mailade han rikspolisstyrelsen och erbjöd dem att kommentera. De la ut mailväxlingen online 12 december 2013.

Där svarar Tomas Rolén, som var chef över Genomförandekommittén (numera kammarättspresident i Stockholm). Rolén ville för övrigt bli rikspolischef och krävde 2 miljarder extra för att klara uppdraget. Dan Eliasson krävde inga mer pengar. Då. Sedan fick han jobbet och krävde 3,9 miljarder. 

“Företaget Enhancer har engagerats av Rikspolisstyrelsen och vi har deltagit i några seminarier”

Rolén hävdar alltså att Enhancer inte alls har något stort uppdrag. 

En replik till Wennström i juni 2014 av ägaren till Enhancer, Ulf Lindberg, hävdar däremot han att deras bidrag i arbetet “bygger på ett mycket stort antal intervjer”. 

Varför tonade Rikspolisstyrelsen ner Enhancers uppdrag och påverkan i efterhand undrar man ju. 

När de varit med från 2009 och framåt och mycket av arbetet byggt på bland annat deras rapporter. 

När Enhancer anlitades första gången, då av Justitiedepartementet men även då om polisens organisation, fick dåvarande justitieminister Beatrice Ask en interpellation om deras inblandning.  Vänsterpartisten Lena Olsson ville veta om fler frågor skulle utredas av konsulter istället för en parlamentarisk utredning. 

Många gånger är det mer ändamålsenligt att utreda en fråga på annat sätt än genom en traditionell utredning, av resursskäl eller om frågan är mindre, men tekniskt komplicerad, utan uppenbara politiska implikationer.   

Företaget Cordial Business Advisers AB/Enhancer har fått i uppdrag av Justitiedepartementet att kartlägga och analysera ledningsstruktur och hur uppdrag och ansvar har delegerats i de tre översta rapporteringsnivåerna inom Rikspolisstyrelsen. I uppdraget har också ingått att på motsvarande sätt kartlägga och analysera ledningsgrupp och direktrapporterande chefer inom polismyndigheterna i Stockholm och Dalarna”

Hennes andra svar var: 

“Men det ligger i sakens natur att de inte är professionella utredningar i den meningen att man utreder en fråga professionellt”.  

“Bakgrunden till den genomlysning som vi har gjort av bland annat polisens organisation är att regeringen har tillfört väldigt mycket pengar de senaste åren, och det behövs en professionell genomlysning av hur pengarna används och om det fungerar väl.  
En parlamentarisk utredning arbetar inte på det snabba sättet och på det viset. Men i allmänhet blir också den här typen av analyser och utredningar allmänna handlingar. Och insynen är att man faktiskt kan läsa resultatet.” 
 

“Det är också så att kompetensen när det gäller organisation och ledning oftast inte finns i förvaltningen utan hos olika experter. Det är då bra att kunna använda den här typen av metoder”
 

 

Här kallar hon alltså Enhancer experter. Men de har ingen som helst kompetens om polisverksamhet. Vilket en offentligt utredning hade haft i form av experter.

Istället är Enhancer “experter” på just den teori som psykiatern Elliot Jaques utvecklade. Trots total avsaknad av erfarenhet och kunskap om polisiär verksamhet har Enhancer varit inblandade i den största omorganseringen av polisen någonsin, från 2009 och fram till genomförandet. 

För övrigt är Jaques mest känd för att vara den som myntade teorin om medelålderskrisen. 

För att sammanfatta hans organisationsteorier kan man säga att han delar in människor efter vilket “tidsspann” de kan hantera. En VD värderar och tänker i 20-årstermer medan en person på golvet tänker mer dag för dag. Ett rätt fördomsfullt synsätt på människor tycker jag personligen. 

I en artikel från februari 2013 i VD-tidningen citeras just Ulf Lindbergs företags teorier och grundaren av Hemfrid Monica Lindstedt är intervjuad, vilket antyds att de förmodligen anlitat just Enhancer själva. 

En annan av Jaques teorier är den så kallade “speech analysis” som går ut på att anställda via intervjuer ska bedömas vilket potential de har för att nå en viss nivå. Att man via enskilda samtal alltså kan någonstans bedöma hela en persons fulla potential i framtiden. Personligen tycker jag det här inte verkar riktigt klokt faktiskt. Människor utvecklas ju. Med rätt ledarskap, utbildning etc kan personer utvecklas enormt. Men dessa teorier verkar grunda sig på att människor är vad de är och ju snabbare man kan konstatera vilka som aldrig kan befodras desto bättre. 

I en artikel på sajten “Psychometrics” från februari i år går man igenom det här. 

Slutsatsen är att hans teorier “inte lämnat något större avtryck i den internationella forskningen om organisationsutveckling”. 

Vilket bekräftar det Anders Ivarsson Westerberg sa om Enhancer angående deras rapport till Kriminalvården. 

Enhancer och teorierna de arbetar med går kortfattat ut på att “tidsspannet”, det vill säga vilken horisont efter man kan jobba utefter, likställs med förmågan att hantera komplexitet. Ju längre tidsspann man kan hantera, desto större komplexitet kan man hantera. Men detta går inte att lära sig. Antingen föds man med förmågan eller inte. Det gäller därför att identifiera vilka av de anställda som besitter denna gudasända gåva. Det är alltså förutbestämt från födseln i princip, vem som kan bli högsta chef och inte. De här teorierna finns det andra historiska exempel på, ett av dem är “‘übermensch”, ett annat  A-personlighetstyp. 

Tydligen slutade Jaques från ansedda Tavistock Institute i England för att han ansåg att en individ är mycket smartare än ett team. Tavistock baseras på en utveckling av Human Relations-skolan, vilken poängterar betydelsen av gruppen. 

Teorierna som legat till grund för polisen omorganisering är alltså att människor är predestinerade ledare, att utveckling av att behärska komplexitet inte är möjlig och att indivder är smartare än team. 

Om man då läser på Enhancers hemsida om verksamheten kan man se att Elliot Jaques personligen var aktieägare av Enhancer och satt i styrelsen fram till sin död 2003. 

Ägaren Ulf Lindberg sitter också själv i styrelsen för Elliot Jaques bolag. Det heter Requisite, startades 1999 och är också ett konsultbolag inom organisation, som de själva kallar “science based management”.

Hur går då Enhancer?

Jag har kollat på deras ekonomi. Först ville jag se hur deras omsättning var 2009, då de kunde fakturera sitt första uppdrag gällande polisen. 

De omsatte mycket pengar de åren och 2009 beviljade Ulf Lindberg sig själv en utdelning på 2,1 miljoner via en extra bolagsstämma. 

Året de jobbade år Justitiedepartementet betalade de inte in sina skatter och avgifter i tid. 

Att omsätta 12 miljoner kronor på bara 4 personer är imponerande. Det innebär att nettointäkter per konsult var 4 miljoner kronor. Ett resultat vilken konsultfirma som helst skulle vara mycket nöjd med. 

Som man kan se i flerårsöversikten ökade omsättningen rejält från 8 miljoner till 12 miljoner 2006. Man undrar ju om det beror på att den framgångrika offensiven mot myndighets-Sverige inleddes redan då. 

Men när man läser det finstilta kan man se att Lindberg själv inte räknas in bland de anstäldla i Enhancer. För han har ett till bolag – Predictive Capital AB vars enda verksamhet är bemanning. 

Han hyr helt enkelt ut sig själv från det bolaget till Enhancer. 

Varför gör han det undrar man. Och vad säger Skatteverket om att ens ena bolag bara har som verksamhet att hyra dig själv till ditt andra bolag, år efter år. 

2015 har omsättningen gått ner rejält från guldåren och landade på knappt 6 miljoner kronor. 

Omsättningen har halverats men antal anställda har bara sjunkit från 4 till 3 anställda. 

Eller, från 5 till 4. För Lindberg har fortsatt att hyra ut sig själv.

Ca 30 % av Enhancers kostnader är inköp av honom själv, från hans andra bolag. För han står angiven som VD och enda firmatecknare för bolaget, alltså måste det vara han som hyrs ut. 

Som ni kan se omsätter Predictive Capital bara uthyrningen av Ulf Lindberg varje år. Det är dess enda kund och enda verksamhet. 

Om vi återgår till polisreformen, ett led i kunskapsinhämtningen inför den polisomorganisering som nu genomförts gjorde även Riksrevisionen en rapport om effektivisering.

I deras referensgrupp kan vi hitta nuvarande rikspolischef Dan Eliasson. 

När Nils Öberg fick jobbet som generaldirektör för Kriminalvården ersattes han av Martin Holmgren i Polisorganisationskommittén som ordförande. 

En annan av de rapporter som gjordes innan projektet sjösattes var Ekonomistyrningsverkets rapport “Polisen -styrning och uppföljning” (2009:6)

Dåvarande rikspolischef hette Bengt Svensson.

Som av en händelse sitter alla dessa herrar i Advokatsamfundets nätverk Ruben.

Nätverket bildades den 17 maj 2011, så innan Öberg valde Enhancer till det första uppdraget för Beatrice Ask men efter att de fick resten av jobben. 

Ska vi sammanfatta vad som hänt här är alltså följande:

Nils Öberg lärde känna en pappa på skolan där hans barn går, Ulf Lindberg. Detta leder till att Lindbergs lilla bolag Enhancer 2008 får uppdraget att göra en rapport om polisen. Utan att ha någon som helst erfarenhet själva av polismyndigheten, de baserar hela sin rapport på dels teorier från en psykoanalytiker innan mest känd för sina teorier om medelålderskrisen, dels på intervjuer. 

Teorien går i korthet ut på att organisera verksamheter efter hur lång tidshorisont besluten måste ha, och att vissa människor klarar av en viss typ av dessa, andra inte. Vilka som klarar av mer komplicerade tidshorisonter som krävs för högsta nivåerna i en struktur kan man bedöma redan vid samtal med anställda, där deras framtida potential bedöms vid några enskilda tillfällen och samtal. 

Rapporten Enhancer gjorde har jag inte fått ut trots att jag lämnade exakt diarenummer. Myndigheten skickade istället länk till ESV-rapporten 2009:6. Om jag kommer få ut Enhancers första rapport återstår att se. 

Professorn i statsvetenskap Bo Wennström var tidigt detta på spåren, redan 2013. 

Enhancers rapport ligger till grund för det regeringsbeslut om ny organisations för polisen som dåvarande justitieminister Beatrice Ask fattade den 26 november 2009. Året därpå, den 8 juli 2010, fattas regeringsbeslut om kommittédirektiv för Polisorganisationskommittén. Även här refereras till Enhancer. 

Ordförande utses expeditionschef Nils Öberg, vars kompis driver Enhancer och det var Öberg som föreslog och presenterade bolaget för departementet. Sedan får han leda gruppen som ska föreslå hur polisen ska organiseras. Baserat på slutsatserna kompisen fattat. 

När Öberg lämnar ordförandeposten upphandlar han nästan direkt Enhancer själv för Kriminalvården, en rapport som sedan sågas av ledande organisationsexperter. Uppdragets upphandling fälls sedermera av Konkurrensverket som olaglig för Öberg inte använt rätt sorts förfarande. Tidigare tvingade Förvaltningsrätten honom att ändra formuleringarna så att flera bolag än Enhancer skulle kunna lämna anbud, ändå vann Enhancer över jätten PwC. Öberg betalar Enhancer 2,8 miljoner kronor på ett halvår. 

Anders Hall som var med när Enhancer valdes som leverantör redan 2009, går vidare till polisen och även han riggar upphandlingen så att Enhancer ska vara de som vinner den. De får uppdraget av Rikspolisstyrelsen 2012.

Den 20 december 2012 fattar regeringen det officiella beslutet att göra om polisen.

När Polisorganisationskommittén lämnar in sitt betänkande den 30 mars 2012 figurerar Enhancer även här, men bara en gång. Däremot står det i löptext: “för många ledningsnivåer i en organisation utgör ett hinder för effektiv ledning och styrning”. 

Enligt professor Bo Wennström är detta en direkt referens till inflytandet Enhancer haft på processen. 

När Rikspolisstyrelsen får kritik av professor Wennström avfärdar den ansvariga för genomförandet Enhancer som “att de arrangerat några seminarier”, trots att Enhancers ägare själv i en artikel betonar att de lagt ner mycket stort jobb. Den som var ansvarig för projektet var Tomas Rolén, som själv sökte jobbet som rikspolischef.

Dan Eliasson, som fick jobbet och varit rikspolischef sedan 1 januari 2015, satt själv 2011 i Riksrevisionens referensgrupp till den rapport som var en del av beslutsunderlaget för hur polisens organisations skulle se ut. Han har sedan 1 januari ansvarat för att leda den nya organisationen, som var på plats då. 

En omorganisation som byggt på en psykoanalytikers sågade teorier, bland mycket annat. 

Vad har då hänt sedan den 1 januari 2015?

Ett enda ord sammanfattar: katatrof. Brottuppklarningsprocenten dyken, polisen är missnöjda och slutar, personalen gör uppror.

Mitt i allt detta har vi historiens sämsta polischef, mer mån om sitt eget personliga varumärke och S-märkt partibok, än om poliskåren. Det är viktig att Dan får vara Dan, för att citera hans kompis Anders Danielsson, fd generaldirektför för Migrationsverket och tidigare Säpo-chef när Eliasson jobbade där.

23 separata polismyndigheter har blivit en, och därmed har också makten hos rikspolischefen ökat då flera nivåer av chefer tagits bort. 

Det passar Dan Eliasson alldeles utmärkt är jag rätt övertygad om. 

Nog för att polisen behövde göras om, det var såväl kår som experter eniga om. Men resultatet av hur det blev talar sitt tydliga språk, tyvärr. 

Och i bakvattnet av projektet utkristalliserar sig en gigantisk soppa av märkliga psykoanalytiska teorier förkastade av forskningen som fått stort inflytande, via olika turer av vänskapskorruption. Av nyckelfigurerna i den här historien sitter dessutom en överväldigande majoritet i samma nätverk, styrt av Anne Rambergs Advokatsamfund. 

47 kommentarer till All makt till rikspolischefen

 1. Poliser sedan urminnes tider,vi har aldrig haft så mycket läkare. ändå får inte människor hjälp av poliser eller sjukvård. Vad betalar vi för? Du och Sten Arne Persson med flera har helt rätt. idag är det dårar som styr Sverige. hur kan de fått sådan makt? De begår självmord,dessvärre.

 2. Hvordan kan det være at jeg som Dansk Borger .. i et ferie hjem i Blekinge ..Sverige er blevet Bestjålet af svenske polisen og landstyrelsen og en fantast til idesætter med hele 17 personer i mit hjem til at true , mig med køller og ko jern . jeg var i total chok storme hjemmet og vride om mine arme og smide mig ud af hjemmet ude ude Dommererkendelse eller politianmeldelse eller anden papir med i hånden .. , Nægte mig Tolk . viden eller U uvildig -dyrlæge på pladsen hele 4 gange .til at hævde deres ordsagen til at de brød ind i hjemmet med et falsk dyrforbud ,man har forsøgt at tvingen ned over hovedet på mig .og hele 6 andre borger i min sag .. Men det hele blev gjort med fuld overlagthed og had til min person . man har forsøgt at delgive mig hele 13 , ude min vide eller notits Dette er også gjort på falsk grundlag Man har eks aldrig til skrevet denne hændelse som var indgået i mit hjem ,som en gyldig sag ! men opfundet nye datum og tider og domme ,som man har opfundet internt ved at holde tingen hemmeligt .. De politimænd som deltog i hjemmet sidder og ligger ned ens anmeldelse eller henvendelse som var dette en fest og en go skämt .. af værken min eller mine kunders henvendelse som Eu borger kan få deres ejendoms ting ., er for min opfattelse det samme som at Tyvstjæle i andre hjem .( og det er der jo en lov i mod ) men den eksisterer ikke i jeres land .. . .. At disse Interne folk sidder med en personlig agenda i dette erne og fra lurre mig og mine danske borger deres Eu retten , Samt tyvstjæler ens ejendomret og misbruger alt Embede logik , for at slippe for et ansvar der gør dem forpligtet i dette sammenhæng .. , De har i følge loven pligt til at lever ud oplysninger for alt der er mit og andres ejendoms ting .. men nægte dette ved at dækker også over andre i deres interne spil .. , man tilsviner folk med beslut og domme som de ej er en del af ., pludselig dukker der et forbud register op !! også dette er i strid med EU§ . Hvor ” Mit navn stå på ” vel vide at jeg ikke op dags daton , fik en fair behandling eller var politiandmeldt inde man tyvstjal hele livet fra en .. og aldrig hade være politianmeldt eller et mistanke om et brud mod mine eller andres dyr , eller bevis for ude de som de selv har fikset til internt .. husk nu på at man nægte mig en vidne tolk eller en dyrlæge ude fra til at tale min sag af den falske påhit .på pladsen .. Og dette aldrig har vært for en tingsret domstol!!! . så bevis kunne bek

 3. Plötsligt hörde jag arbetsförmedlingens GDs ord om hur ledare på olika nivåer ska tänka i olika långa tidsperioder. Exakt samma tänk. Undrar om denna konsult varit i kontakt med honom eller om det kommer från departementet.

 4. Redan för 2500 år sedan frågade grekerna sig, när de skulle finna det bästa sättet att organisera ett samhälle: “Vem vaktar väktaren?”
  Ständigt lika aktuellt, oavsett samhälle, oavsett väktare.
  Att Advokatsamfundet har ett internt nätverk för korruption tillhör en av de mest skrämmande uppgifterna i denna soppa.
  Vi har några få skrå-yrken kvar i Sverige, läkare, advokat, renskötare och konung. Vi skulle behöva avskaffa samtliga dessa skrån!

 5. Komplettering till föregående inlägg
  I tron på att mangementteorierna ska kunna göra polisen kostnadseffektiv och rationell har byråkraterna och politikerna bakom polisreformen bortsett från polisiära grundpinciper och polisens syfte. Genom polisregionerna har man också kringått naturliga samarbetsregioner och andra, såväl statliga som landstingskommunala, myndigheters samarbetsregioner, t ex trafikverket, domstolarna och vården. Således har Myndighetssverige blivit mycket spretigt. Politikerna har i sin okunnighet och anammadet av nyliberala tankegångar okritiskiskt köpt hela konceptet oavsett partifärg. De tror tydligen att det ska sätta sig det här med polisens omorganisation och att det ska bli så bra så bra och effektivt. Detta kan de faktiskt glömma, då polisens omorganisation har visat sig vara totalt kontraproduktiv genom sin centralisering, byråkratisering och okunniga organisering.

 6. En mycket bra och klargörande redogörelse om de suspekta turerna bakom arbetet med polisens omorganisation. Inte undra på att det har gått som det har gått.

 7. Vill bara säga att Din granskande journalistik har min beundran. Jag har arbetat i Försvarsmakten i 37 år. Vi gick också från en organisationsstruktur med flera lokala myndigheter, till en central. Utredarna saknar insikt i vad vardagsarbetet har för behov. Man flyttar beslutsprocessen till central nivå, men har inte förstått att på den administrativa beslutsvägen tappar man oerhört mycket produktivt arbete. Kärnverksamheten tappar effektivitet. Om man i utredningarna inkluderar personal som har kunskap i vad grundarbetet ställer för krav, får man ett balanserat utredningsförslag. Många utredningar av denna typen uppfattas som “akademiska” och har redan innan genomförandet ett dåligt utgångläge inom organisationen.
  En reflektion:
  Vad har Dan Eliasson för “hållhake” på våra politiska beslutsfattare. Att komma ifrån ett katastrofresultat som GD för försäkringskassan till utnämningen som rikspolischef, måste ha en förklaring som är dold för allmänheten.
  MVH
  Roland Johansson
  0708-651454

 8. Vilken soppa. Efter läst detta förstår jag mer varför det blivit så illa. Många fel beslut. Vid rekryteringen av chefer togs ingen som helst hänsyn till polisiär erfarenhet eller kunskap. Var du över 60 år var du helt ointressant. Blev själv drabbad då jag var 61 år och trots alla goda vitsord var jag ointressant. Finns mycket att berätta. Försök sälja in detta till Kalla Fakta och Jan Josefsson. Mvh./Fd. Kriminalkommissarie vid länskrim Stockholm

 9. > Att omsätta 12 miljoner kronor på bara 4 personer är imponerande. Det innebär att nettointäkter per konsult var 4 miljoner kronor. Ett resultat vilken konsultfirma som helst skulle vara mycket nöjd med.

  Rimligtvis borde nettointäkter per konsult vara 3 miljoner då 12/4 = 3

 10. Detta är nog den mest väl genomarbetade analys, av hur den nya polisorganisationen implementerats, som jag har läst. Jag blir förskräckt, men egentligen inte förvånad, över vad som skett. Här handlar det uppenbart om den typ av vänskapskorruption som jag hoppades vi var förskonade från. Denna analys borde leda till en utredning och granskning där hela upphandlingsförfarandet genomlyses.
  Att jag inte blir förvånad beror på att jag efter 46 år i myndigheten tror mig veta hur polis-verksamheten i Sverige borde ha organiserats för att ge mesta möjliga effekt för medborgarna och skattebetalarna.
  Redan de första utkasten till denna organisation visade att ingen av de inblandade oraklen hade ens ett uns kunskap om polisverksamhet och hur denna ska fungera optimalt. De har i tankarna skapat en tulipanaros som aldrig kommer att kunna förverkligas. Nu kommer det nog att behövas en ordentlig bottenkänning där hela den polisiära skutan riskerar fastna innan någon tar tag i denna fråga.
  Den organisation som genomfördes den 2015-01-1 var bara på en enda punkt riktig och det var genomförandet av en enda polismyndighet. Allt annat som skapats är en polisorganisation som aldrig kommer att fungera. Redan 1997, då länsorganisationerna genomfördes, såg man en miniatyr av vad som sedan sker 2015-01-1.
  Så än en gång villa säga att denna analys är fantastisk och värd ett betydligt öde än att bara bli läst och glömd.

 11. Är Eländesson vår version av Berija eller Gestapo-Müller? Han raderade på Försäkringskassan väl mellan 100 och 1000 gånger fler mejl än vad Hillary gjorde på sin privata server. Riktigt kusligt blir det när man betänker att han inte fälldes av JO eller JK – för detta var ett grundlagsbrott, undertryckande av urkund.

 12. Detta superba journilstarbete måste leda till något konkret!
  Men vad?
  Förr anmälde man till JO eller är det JK
  Men de sitter väl i samma korrumperade båt…

 13. Tack för alla dina gräv! Tystnaden i blajmedia om det du nystar upp om myndigheter och dess företrädare belyser är både slående och skrämmande. Ingen tvekan om att under den polerade ytan pågår en systemkorruption motsvarande vilken stat i upplösning som helst. Mörkertalet i moraliskt moras vågar vi väl inte ens tänka på… /G.

 14. Korruptionen breder ut sig och vårt fina land är på väg att bli en kriminell bananrepublik. Tack för redogörelsen, bra jobbat.

  Det är många som ska skämmas i dagens krackelerande Sverige

  Tack för ordet

 15. Har tyckt det är obegripligt att en organisation med behov av snabb insatstid över hela landet blir centraliserad. Det kan inte bygga på några välgrundade analyser. Och uppenbart så gör det inte det heller. Tack för bra grävinsats. Hoppas detta blir som med Riksrevisionen – utbyte av korrupta i centrala positioner. Hoppas pååtergång till en organisation som är genomtänkt och har genomförandekraft.

 16. Jisses vilken makalös grävförmåga du har!
  Kunde inte sova så jag skulle bara slå ihjäl lite tid med lite intressant läsning. Klarvaken nu kan jag meddela och ska läsa igenom allt en gång till.
  Kan man gissa på att rapport Ju2009/954/PO ligger nära till hands att med diverse luddiga säkerhetsskäl få sekretesstämpel? Det är väl så lite “jobbiga” situationer har hanterats historiskt…

 17. Denna historia är jag säker på att många skulle uppskstta om t ex “Uppdrag granskning” kunde gräva i och göra ett tv program om. Svenska folket måste få veta hur detta har gått till. Hur är våra politiker inblandade i detta? Både höger och vänster? Jag tänker på Ygeman och andra i hans ställning. När den här soppan är klar och färdigutredd, är i vart fall min förhoppning att man försöker återanställa de som har slutat.

 18. Du är fantastisk, vilken duktig journalist superbra något för DN eller SVD att ta upp? ?? Nej dom aktar sig nog

 19. Rebecca, du är fantastisk !
  Bananrepubliken Sverige, vänskapskorruption, vem eller vilka är det egentligen som styr landet ?

 20. Efter att ha hämtat mig en aning tänker jag att man i varje fall inte kan anklaga de goda vännerna i Alliansen för att överanstränga sig i sina försök att åtgärda det Sverige som uppenbart går åt fel håll.Kanske är man som Hagen och Ramberg du och kindpuss? Stämningen skulle kunna bli lite sordinerad vid någon middag om man försökte på riktigt?

 21. Att säga att ditt gräv är sanslöst bra vore en underdrift. Finner inte ord. Det är iallafall Carin Götblad-klass på myglet och korruptionen, och då är det riktigt illa.

 22. Man får verkligen hoppas att nästa regering avknoppar Hilda, Ruben och Advokatsamfundet från alla former av myndighetsutövning, samt gör en total genomlysning av den som redan skett. Men frågan är om någon politisk sida vågar?

  Tack för intressant men ytterst obehaglig läsning.

 23. Så går det när en hårfrisörska blir justitieminister!
  hon är ju fortfarande utan att skämmas moderaternas juridiska talesperson.
  Ack ja! Det parti som en gång stod för lag och ordning.

 24. Rebecca, Alice T & Inga-Britt – 3 kvinnor med patos och en divenhet att ifrågasätta & driva debatt som sätter ljuset på den fundamentala “dyslexi” som råder bland de “rättrogne”!
  Tack för att Ni finns tjejer! Orka fortsätta!!

 25. Vilken monumental soppa! Svågerpolitik och tjänst- mot gentjänst. Detta är kanske vanligare än vi tror?! Du har återigen gjort ett otroligt bra arbete. Tack och åter tack för din insats.

 26. Åh herregud. Vad tusan gör alla “journalister” egentligen, det är sådant här som de borde gräva och rapportera om hela tiden. Det finns säkert massor av skit som borde komma upp till ytan. Att enskilda bloggare som du Rebecca gräver, gräver och gräver, och sedan presenterar det på din blogg är ovärderligt. Du är så fantastiskt bra och VIKTIG, sluta aldrig med detta! Det är en fröjd att läsa även om man samtidigt blir så jäkla less på att se hur illa mycket här i landet sköts numera. Tack tack tack! (Jag är fortfarande förbannad efter att jag läste inlägget om vår s.k RPC om allt han har gjort och kommit undan med, det ena “misstaget” efter det andra, jag förstår inte varför det gullas med honom på det här sättet. Det är en skandal.)

 27. re Pelle: Snälla, jämför inte Rebeccas grävande med DN och Riksrevisionen. Hon spelar i en annan division. Men du får gärna referera/länka till vad DN och Riksrevisionen presterat i detta ärende.

 28. Kan man använda detta och skicka till ex Konkurrensverket eller anmäla någon stans ? Måste ju finnas något man kan göra.

 29. Tack Rebecca! Ett grävande i klass med DN och Riksrevisionen. Vem är ansvarig för att tag i korruption och inkompetens av detta slag?

 30. Hej.

  Så hur många som läser den här bloggen tror att det system som orsakar de här problemen består av människor med vilja och insikt i att omskapa systemet för att lösa problemen?

  Att bloggägaren inte är redaktionschef eller chefredaktör för ett rikstäckande nyhetsmedium är egentligen ett gott betyg – sådan blir man knappast av att avslöja fel personer.

  Håll spaden vass! Du, och andra som du, inger hopp mitt i eländet, för skall man mögelsanera sitt folks hem så måste först all röta gräva fram.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 31. Helt otroligt vilken soppa! Frågan är ifall något av de etablerade medierna vågar i den här korrupta historien? Tack för en utmärkt och viktig rapportering!

 32. Det finns inte ord för hur dessa korrupta personer inom rättsväsendet beter sig mot samhället som de har sin lön för att sköta av oss invånare. Tack Rebecca bra jobbat.

 33. Tack Rebecca för att du delar ditt fantastiska gräv med oss andra. Inte förvånande vad du hittat, men likväl blir man deprimerad och känner sådan uppgivenhet. Med nätverken och korruptionen undrar man om de någonsin kommer att få stå till svars för vad de ställer till med.

 34. Man blir ju mörkrädd när man läser sånt här! Uppenbarligen behöver ljus verkligen kastas på hur saker fungerar i vårt “välfungerande demokratiska” samhälle.
  Otroligt bra grävt, Rebecca.

 35. Ja detta är korruption och är inte ett dugg förvånad över detta alls. Snarare är det så att detta byggts upp under åren lopp. Detta är nog bara ett skrap på ytan. Detta är nog så utbrett kan jag garantera inom politiska sfären.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap