Myndighets-bonanza

När man inte kan fixa de verkliga problemen försöker man lösa problem som inte finns, för de är betydligt enklare att fixa. 

Detta är regeringen Löfvens melodi och följaktligen har de ännu en gång startat en ny myndighet. Utan att lägga ner något gammalt. 

Att hitta på olika myndigheter är också ett gammalt socialdemokratiskt trick för att tillskansa sig makt som går bortom mandatperioder. Så har de gjort i alla tider. De myndigheter de skapar under sitt eget regeringsinnehav sätter de nästan uteslutande sina egna partilojala som chefer och tjänstemän i, och de försöker byta ut så många myndighetschefer de kan av de befintliga. Då försäkrar man sig om att ha partister på alla delar av samhället, ge sina vänner och gamla trogna bra jobb med förmånliga villkor. Och sig själv. 

Nu ska vi ha en Jämställdhetsmyndighet

 

Nästan 1 miljard kommer den nya myndigheten att kosta, varav 400 nya miljoner. De övriga förs över från andra ställen. 

 

Men detta är tyvärr inte den enda nya myndighet regeringen Löfven bildat.

Redan sina första månader meddelade de att de bildar Skolforskningsmyndigheten, och chefen för den blev samma person som tagit fram Miljöpartiets eget skolpolitiska program, Lena Adamsson.

Sedan var det dags för Ardalan Shekarabis favoritområde – upphandling. Den som utreddde var givetvis en gammal sossepolitruck. Han heter Hans-Eric Holmqvist var planeringschef åt Göran Persson och är dessutom son till en gammal socialdemokratisk inrikesminister, Eric Holmqvist

Chefen över den nya Upphandlingsmyndigheten heter Inger Ek och huruvida hon har partibok eller inte låter jag vara osagt. Men hennes retorik är klassisk arbetarrörelse i alla fall

”Schyssta arbetsvillkor”
”Upphandling används som redskap”

Hon var tidigare chef ör Göteborgs Stads Upphandlingar och under hennes ledning utvecklades olika ”sociala krav” för att skapa jobb för folk långt ifrån arbetsmarknaden (utrikesfödda, ungdomar etc).

 

Upphandlingsmyndigheten fick ett ramanslag på 20 miljoner kronor per år, det vill säga 80 miljoner på en mandatperiod 

Samma summa får Skolforskningsinstitutet. 

 

Tre myndigheter på två år.

Upphandlingsmyndigheten har ett 50-tal anställda men planerar att anställa minst 10 till. 

Skolforskningsinstitutet har 13 medarbetare. Syftet med myndigheten är följande. 

”Medvarar till att lärare ges goda förutsättningar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapliga underbyggda metoder och arbetssätt”

Nu har vi universitet och högskolor som kontinuerligt forskar på bland annat vetenskapligt underbyggda metoder. Vi har även olika forskningsinstitut. Dessutom har ju alla lärare i grunden en 3-5 årig utbildning (beroende på om man är försskollärare eller gymnasielärare). 
 

Så här många rapporter har de hittills producerat: 

 

Senast i december utökade regeringen Löfven anslagen och omfattningen för det som kallas JiM – Jämställdhetsintegrering i myndigheter. 

En rad olika myndigheter fick utökad satsning, och pengar förstås. Många hundra miljoner kronor faktiskt, ca 300 Mkr. Jag undrar om de är dessa pengar regeringen nu lägger i den nya myndigheten eller om de 500 miljoner Regnér sa skulle tas från andra ställen är från någon annan källa. 

 

Vilka myndigheter har vi då? Ja, det tror jag få har koll på. 

Jag laddade ner en lista från SCB.

Vi har 240 statliga förvaltningsmyndigheter, 4 myndigheter under riksdagen, 3 statliga affärsverk, 6 AP-fonder, 85 domstolar och domstolsverket och 107 svenska utlandsmyndigheter.

Totalt har vi 445 myndigheter. Inklusive den nya Jämställdhetsmyndigheten. 

Jag har undantagit Länsstyrelserna och högskolorna/universiteten, som rent tekniskt är myndigheter men alla ser dem som självständiga delar av myndighetssverige. Inte heller har jag tagit med alla ambassadader, som räknas som egna myndigheter eller tingsrätter. 

ALKOHOLSORTIMENTSNÄMNDEN
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
ANDRA AP-FONDEN
TREDJE AP-FONDEN
FJÄRDE AP-FONDEN
SJÄTTE AP-FONDEN
SJUNDE AP-FONDEN
ARBETSFÖRMEDLINGEN
ARBETSGIVARVERKET
ARBETSMILJÖVERKET (AV)
ARVFONDSDELEGATIONEN
BARNOMBUDSMANNEN
BOKFÖRINGSNÄMNDEN
BOLAGSVERKET
BOVERKET
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN
CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN
DATAINSPEKTIONEN
DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
DOMARNÄMNDEN
DOMSTOLSVERKET
E-HÄLSOMYNDIGHETEN
EKOBROTTSMYNDIGHETEN
EKONOMISTYRNINGSVERKET
E-LEGITIMATIONSNÄMNDEN
ELSÄKERHETSVERKET
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN
EXPORTKREDITNÄMNDEN
FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN
FIDEIKOMMISSNÄMNDEN
FINANSINSPEKTIONEN
FINANSPOLITISKA RÅDET
FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
FORSKARSKATTENÄMNDEN
FORSKNINGSRÅDET F MILJÖ ARELLA NÄRINGAR OCH SAMH
FORSKNINGSRÅDET FÖR HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD
FORTIFIKATIONSVERKET
FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA
FÖRSVARETS MATERIELVERK
FÖRSVARETS RADIOANSTALT
FÖRSVARSMAKTEN
FÖRSVARSUNDERÄTTELSEDOMSTOLEN
FÖRSÄKRINGSKASSAN
GENTEKNIKNÄMNDEN
GIH
HARPSUNDSNÄMNDEN
HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN
HÄLSO- & SJUKVÅRDENS ANSVARSNÄMND
ILO-KOMMITTÉN
INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING
INSPEKTIONEN FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN
INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER
INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG
INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLITISK UTVÄRDERING
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK
INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN
JUSTITIEKANSLERN
KAMMARKOLLEGIET
KEMIKALIEINSPEKTIONEN
KOMMERSKOLLEGIUM
KONJUNKTURINSTITUTET
KONKURRENSVERKET
KONSTNÄRSNÄMNDEN
KONSUMENTVERKET
KRIGSFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN
KRIMINALVÅRDEN
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
KUNGLIGA BIBLIOTEKET
KUSTBEVAKNINGEN
KÄRNAVFALLSFONDEN
LAGRÅDET
LANTMÄTERIET
LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET
LIVSMEDELSVERKET
LOTTERIINSPEKTIONEN
LÄKEMEDELSVERKET
MEDLINGSINSTITUTET
MIGRATIONSVERKET
MODERNA MUSEET
MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET
MYNDIGHETEN FÖR FAMILJERÄTT OCH FÖRÄLDRASKAPSSTÖD
MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS
MYNDIGHETEN FÖR PRESS, RADIO OCH TV
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
MYNDIGHETEN FÖR TILLVÄXTPOLITISKA UTVÄRDERINGAR OCH ANALYSER
MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR
MYNDIGHETEN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSANALYS
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
NATURVÅRDSVERKET
NORDISKA AFRIKAINSTITUTET
NOTARIENÄMNDEN
NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR
NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST)
NÄMNDEN FÖR STYRELSEREPRESENTATIONSFRÅGOR
NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
PATENTOMBUDSNÄMNDEN
PATENSBESVÄRSNÄMNDEN
PENSIONSMYNDIGHETEN
POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET
POLISMYNDIGHETEN
POST- OCH TELESTYRELSEN
PRÖVNINGSNÄMNDEN FÖR STÖD TILL KREDITINSTITUT
REDERINÄMNDEN
REGERINGSKANSLIET
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LINKÖPING
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LUND
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA
RESEGARANTINÄMNDEN
REVISORSNÄMNDEN
RIKSANTIKVARIEÄMBETET
RIKSARKIVET
RIKSDAGENS ARVODESNÄMND
RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN
RIKSREVISIONEN
RIKSGÄLDSKONTORET
RIKSUTSTÄLLNINGAR
RYMDSTYRELSEN
RÄTTSHJÄLPNÄMNDEN
RÄTTSHJÄLPSMYNDIGHETEN
RÄTTSMEDICINALVERKET
SAMESKOLSTYRELSEN
SAMETINGET
SIDA
SJÖFARTSVERKET
SKATTERÄTTSNÄMNDEN
SKATTEVERKET
SKILJENÄMNDEN I VISSA TRYGGHETSFRÅGOR
SKOGSSTYRELSEN
SKOLFORSKNINGSINSTITUTET
SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND
SOCIALSTYRELSEN
SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN
STATENS ANSVARSNÄMND
STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING
STATENS CENTRUM FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN
STATENS ENERGIMYNDIGHET
STATENS FASTIGHETSVERK
STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER
STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
STATENS HAVERIKOMMISSION
STATENS HISTORISKA MUSEER
STATENS INSPEKTION FÖR FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEVERKSAMHETEN (SIUN)
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE
STATENS JORDBRUKSVERK
STATENS KONSTRÅD
STATENS KULTURRÅD
STATENS MARITIMA MUSEER
STATENS MEDIERÅD
STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR
STATENS MUSIKVERK
STATENS NÄMND FÖR ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR
STATENS SERVICECENTER
STATENS SKADEREGLERINGSNÄMND
STATENS SKOLINSPEKTION
STATENS SKOLVERK
STATENS TJÄNSTEPENSIONS- OCH GRUPPLIVNÄMND
STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
STATENS ÖVERKLAGANDENÄMND
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
STATSKONTORET
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL
SVENSKA ESF-RÅDET
SVENSKA INSTITUTET
SVENSKA INSTITUTET FÖR EUROPAPOLITISKA STUDIER
SVERIGES FÖRFATTARFOND
SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
SVENSKA KRAFTNÄT
SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT
SVERIGES RIKSBANK
SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN
SÄKERHETSPOLISEN
TANDVÅRDS-OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKE T, TLV
TILLVÄXTVERKET
TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI
TOTALFÖRSVARETS REKRYTERINGSMYNDIGHET
TRAFIKANALYS
TRAFIKVERKET
TRANSPORTSTYRELSEN
TULLVERKET
UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN
VALMYNDIGHETEN
VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM
VETENSKAPSRÅDET
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR HÖGSKOLAN
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD

Många myndigheter förstår man direkt poängen med som Valmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen, Säkerhetspolisen etc. 

Men en hel del frågetecken dyker i alla fall upp hos mig.

Till exempel varför vi inte kan ha EN överklagandenämnd, exempel Statens överklagandennämnd? Varför måste vi ha flera stycken? Kan vi inte slå ihop dem och göra varje del till ett affärsområde? Så kan de samsas under samma paraply men fortsätta fokusera på bara sitt område. Hepp, har vi blivit av med flera stycken myndigheter och därmed behövs bara EN generaldirektör och inte fyra. Bland annat. 

Visste ni att vi hade en Alkoholsortimentsnämnd? Inte jag heller. Varför är det en egen myndighet istället för att ligga under Kammarkollegiet, där den ändå ligger rent tekniskt? Eller varför har vi ens en? Vi har en Folkhälsomyndighet. De kan ju sköta de uppgifterna. 

Varför är Sveriges Författarfond en myndighet? 

Och varför har vi både en Rättshjälpsnämnd och en Rättshjälpsmyndighet? Varför ligger inte Rättshjälpsnämnden som en del av Rättshjälpsmyndigheten?

Nämnden för delaktighet? Nämnden för styrelserepresentationsfrågor? Nämnden för hemslöjd?

En sak är säker: FLER myndigheter behöver vi absolut inte. 

Jag hoppas Alliansen tar till sig frågan och har en plan för hur vi kan slå ihop och lägga ner myndigheter när de tar över 2018 för så här kan det ju inte fortsätta. Det ser vem som helst. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!