Sekretess


Jag jobbar på en sak och begärde därför ut upptifter från Arbetsförmedlingen. 

Jag vill veta vilka företag i Sverige som under 2015 mottog störst summa av anställningsbidraget nystartsjobb

Det tog myndigheten någon dag bara, sedan kom beslutet: avslag på grund av sekretess. 

Enligt uppgift från en tipsare är just Arbetsförmedlingens strategi att konstra så mycket de kan, de lämnar inte ens ut uppgifter till polisen som utreder bedrägerier med skattemedel. Så beslutet var väntat. 

Bry er inte om min slarviga formulering i mailet till dem i min begäran om nyanlända, jag kollade upp först efter mailet skickades att just detta bidrag inte bara gäller dem. Vilket instegsjobb gör.

De hänvisar till “offentlighets- och sekretesslagen (28:12) för sitt beslut. 

Så vad står det i den då?

Kapitel 28 reglerar “Sekretess till skydd för enskild när det gäller
socialförsäkringar, studiestöd, arbetsmarknad, m.m”. Paragraf 12 säger så här: 

Sekretess gäller om anställningensfrämjande åtgärder för uppgift om en enskilds affärs- eller driftsförhållande om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada

Som det står i beslutet kan jag överklaga. Vilket jag gjorde. 

Så här skrev jag i min överklagan:

Överklagan Diarienr 2016/00250902
 
Jag överklagar härmed sekretessbeslutet Arbetsförmedlingen fattat på grundval av min begäran om följande handlingar:
 
–       de tio företag som 2015 mottog störst summa av bidrag för nystartsjobb
 
Arbetsförmedlingen hänvisar till Offentlighets- och sekretesslagen 28:12 i sitt beslut. I den står det ordagrant:
 
12 § Sekretess gäller i ärende om arbetsförmedling och ärende
enligt lagstiftningen om anställningsfrämjande åtgärder för
uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde lider skada.

 
Jag jobbar med journalistik och min uppgift är bland annat att granska vart våra skattepengar går och hur de används. Kravet Arbetsförmedlingen ställer på mottagarna av olika anställningsstöd är att de ska ha F-skattsedel, inte ha betydande anmärkningar och vara registrerad som arbetsgivare.
 
Är bolaget aktiebolag, vilket jag förutsätter är majoriteten av de bolag Arbetsförmedlingen godkänt som mottagare av statligt anställningsstöd av olika slag är, måste den ekonomiska redovisningen publiceras offentligt. I årsredovisningen framgår om anställningsstöd tillämpats eller ej. Samhällets krav på offentlighet är alltså långt gången även för privata företag som inte omfattas av offentlighetsprincipen. Varför de inte kan anses lida skada av att Arbetsförmedlingen häver sekretessen. Uppgiften om anställningsstöd måste ändå redovisas publikt.
 
Jag kan bara tolka Arbetsförmedlingens sekretessbeslut som ett sätt att försvåra granskningen av sitt eget arbete på myndigheten.
 

För upptäckt av oegentligheter, som vi i media regelbundet gör tack vare såväl begäran om offentlig handling som av tips, handlar till syvende om sist att myndigheten inte gjort ett tillräckligt bra jobb.
 
Den kritiken vill således Arbetsförmedlingen med stor sannolikhet undvika, varför man tillämpar mycket restriktiv hållning till vad som ska omfattas av offentlighetsprincipen.
 
Vidare kan utnyttjande av olika former av statligt subventionerade anställningar betraktas som en konkurrensfördel för ett företag då deras konkurrenter som inte utnyttjar dessa stöd har betydligt högre lönekostnader, ergo måste de ha ett högre pris på sina produkter/tjänster för att göra vinst. Att företag ”dopar” sin ekonomi genom anställningsstöd via Arbetsförmedlingen är alltså snarare att betrakta som en fördel på marknaden. Att denna ekonomiska fördel blir känd för marknaden är således att betrakta som något som bidrar positivt på just marknaden.
 
Varför Arbetsförmedlingen gör den snäva tolkning av lagen att ett dylikt bolag kan ”lida skada” för att myndigheten låter journalister ta del av uppgifter om hur stor lönesubvention man mottagit totalt på ett år, utan att för den del avslöja namnet på enskilda individer som anställts, är mer än märkligt.
 
Ett aktiebolags årsredovisning är som sagt redan en publik handling, i den redovisas även lönesubventioner offentligt. Ett bolags inbetalda moms och arbetsgivaravgifter är också offentlig information, även innan bokslutet är publicerat. Skatteverket är skyldig att meddela summorna vid efterfrågan. Fordonsregistret är skyldig att meddela hur många och vilka bilar företag äger. Vet man vilka som jobbar på ett företag är Skatteverket skyldiga att informera om enskildas senast deklarerade inkomst av tjänst och kapital.
 
Vi har mycket långt gående offentlighetsprincip även för privatpersoner och företag, som inte omfattas av Tryckfrihetsförordningen alltså. Det finns nästan inget man inte idag kan få reda på om man bara vet vem man ska ringa.
 
En privatperson eller för delen företag kan inte åberopa någon som helst sekretess idag utan myndigheter är skyldiga att vidarebefordra informationen.
 
Jag kräver därför att Arbetsförmedlingen specificerar på vilket sätt ett aktiebolag kan lida skada för att de meddelar hur stor summa anställningsstöd de mottagit på årsbasis?
 
Subventionen gäller en minskning av vissa individers lönekostnad. Inte intäkter. Det är intäkter som i huvudsak innehåller affärshemligheter, det vill säga vilka kunder man har, vad de betalar etc. Min begäran rör som sagt inte detta utan en lönesuvention som minskar bolagets kostnad. Total personalkostnad är en offentlig uppgift enligt bokslut, likaså ersättning till VD och styrelse, hur många anställda bolaget har, summa inbetald sociala avgifter etc.
 
Notera här att begäran från mig inte innehöll begäran om namn på individerna subventionen gäller. Utan endast organisationsnummer och summa till de tio största mottagarna av stödet.
 
Arbetsförmedlingens egna internrapporter visar att det fuskas med stöden. Tack vare just information om utbetalat stöd per företag kunde Expressen för något år sedan avslöja att etableringslotsarna i mycket hög grad utnyttjats av kriminella. Lotsarna togs efter detta avslöjande bort. Detta till gagn för samhället då kriminella utnyttjade systemet och dränerade staten på skattepengar. Fusk måste stävjas så mycket vi kan, då måste också uppgifter om till exempel mottagna summor anställningsstöd per företag vara offentliga.
 
För att kontrollen av hur skattepengar används ska fungera måste media få tillgång till sådana uppgifter.

Varför Arbetsförmedlingen väljer att försöka gömma sig bakom sekretess och därmed försvåra det arbetet kan bara de svara på.
 
Min bedömning är att givet att bolagen som mottagit stödet är aktiebolag, vars ekonomi redan idag avkrävs vara helt offentligt i och med att samtliga årsredovisningar måste vara publika, inte kan anses lida någon skada av att uppgiften om summa på mottagen anställningssubvention är offentlig handling.
 
Sekretess ska tillämpas restriktivt.
 
Jag uppfattar att Arbetsförmedlingen inte har stöd i lagen för sitt sekretessbeslut och att Kammarrätten därför  borde besluta att sekretessbeslutet inte var förenligt med lagen och hävs med omedelbar verkan samt att begärda uppgifter enligt originalbegäran skyndsamt skickas till mig via e-mail.
 
 Med vänlig hälsning
 Rebecca Weidmo Uvell

………………………………………………………..
Fortsättning följer. 

Men jag passade på att skicka in ett gäng andra begäran när de nu svarade med att konstra. Vis av erfarenhet vet jag att när en myndighet inte vill lämna ut saker så väljer de bokstavstolkning av begäran. Därför har jag ändrat min begäran något nu för att se om detta kan fungera.
 

Jag tror bestämt att jag även ska begära ut uppgifter på andra former av subventioner. Deras beteende signalerar att det finns något att ta reda på här. 

Personligen är jag inte överraskad över att Arbetsförmedlingen inte på något sätt vill underlätta granskningen av vart skattepengar går och till vems fickor. De har själva en dyster historia av slapphet i interna kontroller som möjligjort och möjliggör just det bidragsfusk som enligt Brå nu ökar stadigt för varje år. 

Jag nämnde har vi exemplet med lotsarna som Expressen avslöjade

Trots 360 klagomål 2013 och 432 klagomål 2014 så fortsatte Arbetsförmedlingen betala ut ytterligare ofattbara 758 miljoner kronor bara under 2014. Av våra pengar. För att de struntade i att kontrollera bolagen och stänga av alla de som helt uppenbart fuskade. 

Pengar vi aldrig får tillbaka. Nu vill de hindra att vi som vill granska deras verksamhet kan avslöja andra oegentligheter. 

Men varje gång myndigheter obstruerar och vägrar att leva efter den offentlighetsprincip vi andra håller som helig måste man protestera. Offentligt.

Så att detta beteende slutar sanktioneras. 

Jag kommer uppdatera hur det går här på bloggen. 

30 kommentarer till Sekretess

 1. Dom ska alltid lämna ut det dom kan men maska de sekretssbelagda uppgifterna så här brukar ja skriva
  Begäran om utlämnande av kopia på allmänna handlingar

  Jag begär kopior på allmänna handlingar gällande xxx. Begäran görs med stöd av offentlighetsprincipen.

  Skulle sekretessprövning visa att sekretess föreligger för någon uppgift i handlingarna önskar jag kopia på de begärda handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna maskade och ett beslut med besvärshänvisning för varje sekretessbelagd uppgift.

  Jag förutsätter att handläggningen av denna begäran sker utan onödiga dröjsmål enligt de i TF 2:13 och av Justitieombudsmannen fastställda principerna om utlämnande av allmän handling.

  Jag önskar de begärda uppgifterna levererade på ett så ekonomiskt sätt som möjligt. Jag föredrar om handlingarna kan skickas digitalt per epost till xxx men jag kan också ta emot papperskopior med de begärda uppgifterna.

  Min adress:
  Xxxx
  Xxxx
  Xxxx

  Dom måste alltid skicka med en besvärsbilaga. PÅ detta sätt är det tjorvigare för dom då dom måste skicka med en besvärsbilaga på varje enskild maskning

 2. Fantastiskt arbete du lagt ner. Du är riktig vass med pennan. Du ska ha all heder för att du orkar strida mot myndigheter som af. Jag hoppas jag får veta hur det går mvh Micke

 3. Som jag läser lagtexten så är du i din fulla rätt att begära ut handlingar om bidrag till juridiska personer, möjligtvis skulle enskilda firmor undantas med utgångspunkt från texten. Sekretessen är dock uppdelad i flera nivåer, myndigheten kan maska vissa uppgifter etc, men även om det är sekretessbelagt så har du rätt att ta del av handlingen. Vissa uppgifter får man i det fallet kanske inte sprida. Teoretisk och det skall framgå i din överklagan, förutom grundlagsrättigheten, att bidrag från tex arbetsförmedlingen kan gå till personer med personliga kopplingar till arbetsförmedlingen, sk. jävsituationer. Är det så att du får avslag i förvaltningsrätten, kammarrätten etc, vilket skulle förvåna, får en anmälan till JO göras. Men först skall du begära en fullständig förklaring från de berörda myndigheterna på vad sett din begäran skulle påverka enskild person eller näringsidkare. Analogt så skulle man hindra dig från att ta reda på via myndigheter hur stora stöd Volvo eller Ericsson erhåller från staten. Det bästa är att stövla upp till Arbetsförmedlingen och begära ut handlingarna så får de förklara tete a tete varför de inte kan lämnas ut. Du har enligt lagen rätt att vara anonym. Lycka till!

 4. Fortsätt ligga på som en blåslampa i baken på AMS.
  Det behövs för den där kolossen på lerfötter har inget naturligt förhållande till rätt och fel, lagar och bestämmelser.

 5. Så typiskt, börjar kännas som om Sverige snart är lika korrupt som vilken “bananrepublik” som helst 🙁

 6. Fel person att konstra med…helt klart! Avundas ditt engagemang och vilja att bryta igenom denna ridå av floskler och mumbo jumbo som kommer som svar från AF. Kepp up!

 7. Jag och fem andra personer startade föreningen Social Design för fyra år sedan med målsättningen att starta riktiga sociala företag som efter alla konstens regler skulle få folk att komma tillbaka till arbetslivet istället för att slussas runt i en evig cirkel i systemet. Vi hade stora lämpliga lokaler på G och en nedlagd fotbollsklubb med två spelplaner men AF påstod att de hade “glömt” att göra det de hade lovat oss att göra. Sådär höll det på i ett par år innan vi gav upp.
  När man vet att det socioekonomiska budgetunderskottet är över 200 MILJARDER årligen borde väl det vara incitament nog att samarbeta.
  Idag är föreningen nedlagd.

 8. Bra jobbat Rebecca. AF behöver granskas. Deras hänvisning till offentlighets- och sekretesslagen (28:12) är helt uppåt väggarna fel. Den hänvisar ju till enskild vilket betyder person och inte organisationer.

 9. Riktigt bra gjort. Hoppas att du begär ut uppgifter från försäkringskassan också. Det finns ofta personer som jobbar heltid och har full sjuklön. Olika myndigheter lämnar tips till varandra när man stöter på oegentligheter.

 10. När jag arbetade på Skatteverket tog jag bl a emot anonyma anmälningar. Det hände allt som oftast att personen själ eller anhöriga ringde och berättade utförligt att personen de företrädde fick arbeten hos företag genom arbetsförmedlingen som utbetalade lönesättning.
  Det var häpnadsväckande att Arbwtsförmedlingen skickade iväg arbetssökanden som fick lönearbeta hos verkligen oseriösa företag. Jag tog emot dessa anmälningar och vidarebefordrade anmälningarna för fortsatt utredning. Vet dock inte hur det gick men att Arbetsförmedlingen hänvisar människor till vad jag upplevde, till både oseriösa och rent brottsliga/kriminella företag var mycket frustrerande.

 11. Det är inte pengarna som avgör integrationspolitikens lyckat mål än kravet på individen själv att göra sitt bästa att integrera sig i det nya landet genom språkfärdigheter och beteende …Arbetsförmedlingen styrs politik av vänsteranhängare vilket intresse är klassmakten och diskriminerar högutbildade invandrare och utbildar analfabeter till bland annat terrorister.

 12. Det är i branschen ganska välkänt att en stor del av AF:s upphandlingar går till AF-anställdas, eller f.d. AF-anställdas, egna bolag, liksom att en stor del av de handläggare som fattar beslut om placeringar hos externa aktörer, har rekryterats från samma externa aktörer, och därav oviljan att redovisa kopplingarna.
  SVT försökte granska det här för några år sedan, men det blev av okänd anledning inget av det.
  Kämpa!

 13. Arbetsförmedlingen är också köpare av tjänster, men är så usla på upphandling att en evig följetong av klagan och överklagan uppstår.

  Själv så har jag drabbats av dessa klåpare, jobbade som specialpedagog mot människor med psykiska funktionshinder (ADHD, Bipolär, etc) där AF köpte utbildning samt vårt stöd. De velade med upphandlingen, Förvaltningsrätten bedömde att upphandlingen var så usel genomört att de måste göras om, vilket innebar att tusentals människor förlorade jobbet tack vare deras velighet.

  Det är ganska ironiskt att AF gör människor arbetslösa…

 14. Märkligt att vår nuvarande regering inte reagerar kraftfullt emot AF och deras slöseri med skattemedel ?

 15. Underbart! Kanonbra att du utmanar dem, och att du delar med dig av din korrespondens. Det kan förhoppningsvis inspirera andra också att granska makten. Demokratin måste försvaras varje dag.
  Nu ska jag begära ut handlingar från FK, för att höra vad som hände med den försäkringskassejurist som förfalskade läkarintyg för att kunna neka en sjuk person ersättning. När det uppdagades hävdade FK att de skulle tillsätta en internutredning.
  Nu är det dags att försöka få reda på vad de kom fram till …
  Tack för att du delar med dig!
  Håll mig gärna uppdaterad, det här är högintressant; jag delar det i Fb-gruppen “Upprop för ökad insyn i svenska regeringars agerande”.

 16. Tack för din beundransvärda ihärdighet i allehanda grävande. 🙂
  Mest bekymmersamt tycker jag det är, att alldeles oavsett hur mycket rätt en journo o/e för den delen vem som helst har i att få reda på info eller, värre, få rätt i domstol, så är vägarna till prövning(ar) av ansvariga tjänstemäns(-kvinnors) agerande & beslut ytterst begränsat respektive försvårat via allehanda lagar och deras ‘tolkningar’. Det krävs således prövningstillstånd för att lyfta en fråga ett steg högre frö prövning och vem bestämmer om prövningstillstånd ges/inte ges? Jo, det är den prövande domstolen – ergo ett systematiserat moment 22-förfarande som helt enkelt, beroende på ‘tolkning’ o/e belastningen av fall/frågor att handlägga är som att kasta tärning. Att föra frågan(-orna) vidare till högre, internationell instans är för de flesta ogörligt, ergo kan/ och gör / en/fler offentligt tjänstgörandes subjektiva beslut få ödesdigra konsekvenser. Landet har ju inget tjänstemannaansvar, medvetet så enligt Olof Palmes intentioner, och utan slikt kommer det svenska rättssystemet att fortsatt vara förankrat i sitt fria sönderfall.

 17. Tyvärr saknar flera myndigheter tillräckliga kunskaper om vad framförallt TF (tryckfrihetsförordningen) säger om allmänna handlingar! Vem som helst kan begära ut handlingar som inkommit till eller upprättats av myndigheten. Myndigheten är då skyldig att skyndsamt behandla begäran och pröva om handlingen omfattas av sekretess. Om den gör det kan den i vissa fall lämnas ut till del, t ex maskad.

  Det många “granskande” missuppfattar (och jag kan inte bedöma om detta gäller dig, Rebecca) är att offentlighetsprincipen skulle innebära något särskilt ansvar för myndigheten att *sammanställa* information. Detta blir i allmänhet ett arbete för granskaren. De du har listat som begäran 1-4 KAN motsvaras av handlingar som redan finns eller som sammanställas genom “rutinbetonade åtgärder” som det står i TF. Om dessa villkor inte uppfylls kan begäran avslås med hänvisning till att handlingen inte finns.

  Exempel ang begäran 2: Ponera att AF inte har den statistik du efterfrågar. Du får då begära ut samtliga beslut om ersättning för nystartsjobb och sen skapa statistiken själv. Hästjobb är bara förnamnet… Dessutom kommer då AF ta betalt för kopieringskostnaden vilket kan bli kännbart.

 18. Tack Rebecca för din ständiga kamp för rättvisa och för den “lilla” människans rätt i vårt komplexa samhälle. Stå på dig!

 19. Fantastisk argumentation som du stegvis bygger upp till den milda gräns att det vore en omöjlighet att neka dig dessa uppgifter. Tyvärr tolkar jag deras sekretess i ämnet som ytterligare en myndighet, likt Polisen, vars ledning mörklägger information om brottsstatistik och dess utövare, inte får lämna ut gärningsmannabeskrivningar eller antyda något om förövarens etnicitet. Det verkar som att regeringens vilja är att dölja vilka enorma kostnader (inte bara ekonomiska) vi bär för den stora mängden asylsökande och ensamkommande som kommit till Sverige det senaste två åren.

 20. Hej.

  Ett berömvärt initiativ, och värt all respekt.

  Jag har egen erfarenhet av att vara i Af-åtgärd, och kan utifrån detta säga att kontrollen är ett skämt, Af-handläggarna inte sällan privat bekanta med företagaren, och företagen i sig ofta i branscher med rejäl överlappning med svart arbete som regel och rutin.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 21. Stort tack för ditt fantastiska arbete att avslöja hur arbetsförmedlingen slösar med våra skattepengar!

 22. Lysande arbete som vanligt. Det är nog fler myndigheter som bänjer på lagen för att undvika granskning.

 23. När sekretesslagen anger att det råder sekretess “om det inte står klart att uppgiften kan lämnas” utan att någon skadas så är det en stark presumtion för att uppgiften omfattas av sekretess. För att dom ska lämna ut uppgiften ska dom alltså vara säkra på att inte den som det gäller kan drabbas av en (i det här fallet) ekonomisk skada. AFs tolkning i ditt fall verkar faktisk helt rimlig utifrån hur “sekretesslagen” fungerar. (Och jag är inget fan av arbetsförmedlingen).

 24. Det där har varit på tapeten länge. Det är många som fått avslag när de velat ha ut uppgifter om vilka som får bidrag. Har skrivit en hel del om det på min gamla blogg också. //fasan.svenskablogg.se/ samt en debattartikel i denna inte helt rumsrena tidning men dock den enda som var villiga att publicera. Vissa branscher är helt beroende av dessa bidrag. Minst hälften av taxibolag,städbolag och mindre restauranger skulle gå i kk fortare än kvickt om inte staten stod för en stor del av företagens lönekostnader. På sikt är det mycket farligare med bidragsberoende företag än med bidragsberoende medborgare. //www.d-intl.com/2014/05/18/debatt-sagan-om-den-lilla-kommunen/

 25. Du är en sann hjälte Rebecca ! Du gör det vi alla tänker på men inte orkar genomföra, ska bli väldigt spännande. Om du inte lyckas tror du att det kan gå om tillräckligt många människor begär samma sak ?
  Mvh Mikael Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap