Sekretess

Jag jobbar på en sak och begärde därför ut upptifter från Arbetsförmedlingen. 

Jag vill veta vilka företag i Sverige som under 2015 mottog störst summa av anställningsbidraget nystartsjobb

Det tog myndigheten någon dag bara, sedan kom beslutet: avslag på grund av sekretess. 

Enligt uppgift från en tipsare är just Arbetsförmedlingens strategi att konstra så mycket de kan, de lämnar inte ens ut uppgifter till polisen som utreder bedrägerier med skattemedel. Så beslutet var väntat. 

Bry er inte om min slarviga formulering i mailet till dem i min begäran om nyanlända, jag kollade upp först efter mailet skickades att just detta bidrag inte bara gäller dem. Vilket instegsjobb gör.

De hänvisar till ”offentlighets- och sekretesslagen (28:12) för sitt beslut. 

Så vad står det i den då?

Kapitel 28 reglerar ”Sekretess till skydd för enskild när det gäller
socialförsäkringar, studiestöd, arbetsmarknad, m.m”. Paragraf 12 säger så här: 

Sekretess gäller om anställningensfrämjande åtgärder för uppgift om en enskilds affärs- eller driftsförhållande om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada

 

Som det står i beslutet kan jag överklaga. Vilket jag gjorde. 

Så här skrev jag i min överklagan:

Överklagan Diarienr 2016/00250902
 
Jag överklagar härmed sekretessbeslutet Arbetsförmedlingen fattat på grundval av min begäran om följande handlingar:
 
–       de tio företag som 2015 mottog störst summa av bidrag för nystartsjobb
 
Arbetsförmedlingen hänvisar till Offentlighets- och sekretesslagen 28:12 i sitt beslut. I den står det ordagrant:
 
12 § Sekretess gäller i ärende om arbetsförmedling och ärende
enligt lagstiftningen om anställningsfrämjande åtgärder för
uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde lider skada.

 
Jag jobbar med journalistik och min uppgift är bland annat att granska vart våra skattepengar går och hur de används. Kravet Arbetsförmedlingen ställer på mottagarna av olika anställningsstöd är att de ska ha F-skattsedel, inte ha betydande anmärkningar och vara registrerad som arbetsgivare.
 
Är bolaget aktiebolag, vilket jag förutsätter är majoriteten av de bolag Arbetsförmedlingen godkänt som mottagare av statligt anställningsstöd av olika slag är, måste den ekonomiska redovisningen publiceras offentligt. I årsredovisningen framgår om anställningsstöd tillämpats eller ej. Samhällets krav på offentlighet är alltså långt gången även för privata företag som inte omfattas av offentlighetsprincipen. Varför de inte kan anses lida skada av att Arbetsförmedlingen häver sekretessen. Uppgiften om anställningsstöd måste ändå redovisas publikt.
 
Jag kan bara tolka Arbetsförmedlingens sekretessbeslut som ett sätt att försvåra granskningen av sitt eget arbete på myndigheten.
 

För upptäckt av oegentligheter, som vi i media regelbundet gör tack vare såväl begäran om offentlig handling som av tips, handlar till syvende om sist att myndigheten inte gjort ett tillräckligt bra jobb.
 
Den kritiken vill således Arbetsförmedlingen med stor sannolikhet undvika, varför man tillämpar mycket restriktiv hållning till vad som ska omfattas av offentlighetsprincipen.
 
Vidare kan utnyttjande av olika former av statligt subventionerade anställningar betraktas som en konkurrensfördel för ett företag då deras konkurrenter som inte utnyttjar dessa stöd har betydligt högre lönekostnader, ergo måste de ha ett högre pris på sina produkter/tjänster för att göra vinst. Att företag ”dopar” sin ekonomi genom anställningsstöd via Arbetsförmedlingen är alltså snarare att betrakta som en fördel på marknaden. Att denna ekonomiska fördel blir känd för marknaden är således att betrakta som något som bidrar positivt på just marknaden.
 
Varför Arbetsförmedlingen gör den snäva tolkning av lagen att ett dylikt bolag kan ”lida skada” för att myndigheten låter journalister ta del av uppgifter om hur stor lönesubvention man mottagit totalt på ett år, utan att för den del avslöja namnet på enskilda individer som anställts, är mer än märkligt.
 
Ett aktiebolags årsredovisning är som sagt redan en publik handling, i den redovisas även lönesubventioner offentligt. Ett bolags inbetalda moms och arbetsgivaravgifter är också offentlig information, även innan bokslutet är publicerat. Skatteverket är skyldig att meddela summorna vid efterfrågan. Fordonsregistret är skyldig att meddela hur många och vilka bilar företag äger. Vet man vilka som jobbar på ett företag är Skatteverket skyldiga att informera om enskildas senast deklarerade inkomst av tjänst och kapital.
 
Vi har mycket långt gående offentlighetsprincip även för privatpersoner och företag, som inte omfattas av Tryckfrihetsförordningen alltså. Det finns nästan inget man inte idag kan få reda på om man bara vet vem man ska ringa.
 
En privatperson eller för delen företag kan inte åberopa någon som helst sekretess idag utan myndigheter är skyldiga att vidarebefordra informationen.
 
Jag kräver därför att Arbetsförmedlingen specificerar på vilket sätt ett aktiebolag kan lida skada för att de meddelar hur stor summa anställningsstöd de mottagit på årsbasis?
 
Subventionen gäller en minskning av vissa individers lönekostnad. Inte intäkter. Det är intäkter som i huvudsak innehåller affärshemligheter, det vill säga vilka kunder man har, vad de betalar etc. Min begäran rör som sagt inte detta utan en lönesuvention som minskar bolagets kostnad. Total personalkostnad är en offentlig uppgift enligt bokslut, likaså ersättning till VD och styrelse, hur många anställda bolaget har, summa inbetald sociala avgifter etc.
 
Notera här att begäran från mig inte innehöll begäran om namn på individerna subventionen gäller. Utan endast organisationsnummer och summa till de tio största mottagarna av stödet.
 
Arbetsförmedlingens egna internrapporter visar att det fuskas med stöden. Tack vare just information om utbetalat stöd per företag kunde Expressen för något år sedan avslöja att etableringslotsarna i mycket hög grad utnyttjats av kriminella. Lotsarna togs efter detta avslöjande bort. Detta till gagn för samhället då kriminella utnyttjade systemet och dränerade staten på skattepengar. Fusk måste stävjas så mycket vi kan, då måste också uppgifter om till exempel mottagna summor anställningsstöd per företag vara offentliga.
 
För att kontrollen av hur skattepengar används ska fungera måste media få tillgång till sådana uppgifter.

Varför Arbetsförmedlingen väljer att försöka gömma sig bakom sekretess och därmed försvåra det arbetet kan bara de svara på.
 
Min bedömning är att givet att bolagen som mottagit stödet är aktiebolag, vars ekonomi redan idag avkrävs vara helt offentligt i och med att samtliga årsredovisningar måste vara publika, inte kan anses lida någon skada av att uppgiften om summa på mottagen anställningssubvention är offentlig handling.
 
Sekretess ska tillämpas restriktivt.
 
Jag uppfattar att Arbetsförmedlingen inte har stöd i lagen för sitt sekretessbeslut och att Kammarrätten därför  borde besluta att sekretessbeslutet inte var förenligt med lagen och hävs med omedelbar verkan samt att begärda uppgifter enligt originalbegäran skyndsamt skickas till mig via e-mail.
 
 Med vänlig hälsning
 Rebecca Weidmo Uvell

………………………………………………………..
Fortsättning följer. 

Men jag passade på att skicka in ett gäng andra begäran när de nu svarade med att konstra. Vis av erfarenhet vet jag att när en myndighet inte vill lämna ut saker så väljer de bokstavstolkning av begäran. Därför har jag ändrat min begäran något nu för att se om detta kan fungera.
 

Jag tror bestämt att jag även ska begära ut uppgifter på andra former av subventioner. Deras beteende signalerar att det finns något att ta reda på här. 

Personligen är jag inte överraskad över att Arbetsförmedlingen inte på något sätt vill underlätta granskningen av vart skattepengar går och till vems fickor. De har själva en dyster historia av slapphet i interna kontroller som möjligjort och möjliggör just det bidragsfusk som enligt Brå nu ökar stadigt för varje år. 

Jag nämnde har vi exemplet med lotsarna som Expressen avslöjade

 

Trots 360 klagomål 2013 och 432 klagomål 2014 så fortsatte Arbetsförmedlingen betala ut ytterligare ofattbara 758 miljoner kronor bara under 2014. Av våra pengar. För att de struntade i att kontrollera bolagen och stänga av alla de som helt uppenbart fuskade. 

Pengar vi aldrig får tillbaka. Nu vill de hindra att vi som vill granska deras verksamhet kan avslöja andra oegentligheter. 

 

Men varje gång myndigheter obstruerar och vägrar att leva efter den offentlighetsprincip vi andra håller som helig måste man protestera. Offentligt.

Så att detta beteende slutar sanktioneras. 

Jag kommer uppdatera hur det går här på bloggen. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!