Inte en myt


Sommaren 2016 har tyvärr dominerats av hemska rubriker. Terrordåd efter terrordåd, med start i Orlando på försommaren och machetedåd senast igår i Belgien. Och sommaren är inte slut. 

Men även andra rubriker har dominerat: sexbrott. 

Statistik från Brå bekräftar också bilden: under första halvåret 2016 registrerades 6 % fler brott än första halvåret 2015 och anmälda sexualbrott har ökat med hela 13 %.

Innan vi går vidare kan det vara bra att förtydliga hur Brå tycker att vi ska tolka statistiken: 

– det faktiska antalet brott är oftast högre än det antal anmälda brott som redovisas i statistiken.

Enda undantaget är dödligt våld, sexualbrott har alltså samma tendenser. Att därför förklara den kraftiga ökningen med ökad anmälningsbenägenhet endast är således inte byggt på Brås egen uppfattning i frågan. 

Förra året anmäldes det färre brott än 2014 men en av anledningarna kan vara att det just under 2014 var flera fall med många brott och i de fallen anmäls alltså varje sexualbrott som ett enskilt trots att det tillhör samma brottsmål. 

I en intervju i Metro i januari 2016 hävdade en forskare på Brå att “det vanligaste sexualbrottet begås i hemmet av en person man känner”

Trots att statistik på Brås hemsida visar precis motsatt: 63 % av gärningspersonerna vid sexualbrott har en okänd gärningsman.

Sedan 2005 registrerar tyvärr inte Brå statistik på etnicitet och den borgerliga regeringen 2006-2014 gjorde inga förändringar i deras uppdrag. Därför är den senaste rapporten från Brå som anlyserar just invandrares brottslighet från 2005. 

I den konstaterar myndigheten att jämfört med studien tidigt 90-tal är bilden oförändrad: utrikes födda hade 2005 överrisken 2,5 att begå brott jämfört med inrikes födda. En ökning från 2,1 men tendensen var alltså densamma. 

Brå konstaterar samtidigt att inte alla invandrare är överrepresenterade. Tvärtom var invandrare från Västeuropa, Sydostasien och Nordamerika tillsammans med Australien och Nya Zeeland väldigt lite brottsbenägna. Utan överrepresentationen fanns framför allt i det vi kallar MENA-regionen: Mellanöstern och Nordafrika, men även andra delar av Afrika. 

Och, här är en viktig slutsats mot bakgrund av läget 2016: det som utmärker dessa områden är att de som invandrat tvingats lämna länderna som flyktingar.

Att inte mäta på etnicitet är inte bara dumt för att ju mer vi vet om verkligheten desto bättre lösningar. Det är också orättvist att klumpa ihop alla invandrare till en homogen grupp, när de är mycket olika inom gruppen och problemen med framför allt brottslighet härrör en viss grupp invandrare. Vilket är den gruppen man alltså borde fokusera insatser emot. 

Tittar man då på vilka typer av brott utlandsfödda var överrepresenterade i var just våldtäkt hela 4,5 överrisk och misshandel 4,0 överrisk.

Givetvis betyder detta inte alls att de flesta utrikes födda begår brott. De allra flesta sköter sig. Men AV de begångna brotten och givet andel av befolkning så måste man också kunna prata om att de är och har alltid varit överrepresenterade givet infödda. En spade är en spade. Jag tycker att ju mer vi vet, desto bättre är det. Att inte mäta skuldbelägger bara gruppen invandrare mer för att det ger utrymme till en massa myter och spekulationer istället som förvandlas till fördomar. 

En annan viktig sak Brå konstaterar 2005 är att det som vi alla vet, att socioekonomiska faktorer är viktiga faktorer. Men ju fler utrikes födda som hamnar i dessa kategorier: förgymnasial utbildning, socialbidrag och låg inkomst, desto högre risk.

Överrisken 2005  ökade från den tidigare studien och här är en annan viktig slutsats: anledningen tros bero på att antalet personer som tillhör riskgrupperna (ex MENA) har ökat. 

Nu har vi som sagt inte mätt på detta sätt sedan 2005, vilket är jättedåligt. Men 2011 skrev Per Gudmundson i Svenska Dagbladet om en norsk undersökning, som konstaterar samma sak som Brå 2005. 

Att utrikesfödda från vissa regioner och länder – MENA och vissa afrikanska länder inkl Nordafrika – var kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken medan andra grupper hade betydligt lägre siffror. 

Nu har vi tagit emot flera hundra tusen personer, majoriteten från just dessa länder, på några få år. Även om söktakten minskat kommer vi landa på 30-40 000 även för 2016, och prognosen för 2017 är högre. 

Sexualbrotten har ökat med 13 % 2016 jämfört med 2015. Det är ingen slump. 

Många av de som kommer få stanna kommer, mot bakgrund av den befintliga statistik som finns, tyvärr hamna även i de andra riskgrupperna: socialbidrag, bostadssegregation och fattigdom. Många har redan bara förgymnasial utbildning, ytterligare en faktor som är överrepresenterad för brott. 

Det enda rätta här är att regeringen ger Brå i uppdrag att återigen mäta på etnicitet. Ingen har anledning att vara rädd för fakta.

Det är i avsaknad av fakta, i det vakuum som uppstår, där fördomar, lögner och myter sprids och får fäste. Vilket i slutändan drabbar alla det skötsamma utrikes födda som vi har. De vi tror att vi vill värna genom att inte ta reda på allt vi kan är alltså de som drabbas hårdas av den typisk svenska, välmenande snällismen som tyvärr så ofta får motsatt effekt. 

Och vad gäller sexualbrott har vi redan en accellererande otrygghet och utsatthet för hela landets kvinnor, oavsett ursprung, som hittills resulterat i huvudlösa förslag om “kvinnozoner”. 

Ge Brå nytt uppdrag. Nu.

27 kommentarer till Inte en myt

 1. Varför nämner aldrig någon av Er debattörer att en av orsakerna till varför svenska folket BÖR KRÄVA att få se brottslighet specificerat efter etnicitet är följande.
  Vi har som nämligen som medborgare en rättighet att få ta beslut fattade efter att ha blivit upplysta om hur VERKLIGHETEN ser ut.
  Samt vilka troliga konsekvenser vi kommer få av invandring från vissa regioner av världen!
  Man har ju konstant mer eller mindre sen invandringen till Sverige tog fart dolt, förskönat mörkat och ljugit både om invandrares brottslighet men även om vad det mångkulturella samhällsexperimentet egentligen innebär!
  Det är hög tid att denna anledning att redovisa brott efter etnicitet börjar användas av debattörer.
  Vi borde även överväga att ställa de politiker som är ansvariga för detta inför rätta! Gärna även retroaktivt! Tex Reinfeldt, Ullenhag, Westerberg med flera!

 2. Ett fråga vad avser prognos för ankommande.
  30-40 000 är i och för sig på tok för många, men är betydligt lägre än 163000.
  Hur många blir det om man räknar in anhöriginvandring och invandring med den cyniska benämningen arbetskraftsinvandring?

 3. Hej Rebecca,

  Lika kul var gång du skriver ett inlägg. Skönt med en förnuftig röst bland allt skräp som skrivs.

  Gillade hur du klämde dit mjukiskommunisten Lena Endre med hennes H&M-förakt och Prada-väska.

  Nu önskar man bara att du kunde ge sommarjobbarna Linnea Swedenmark och Maria Ehlin Kolk på Aftonbladet en riktigt trevlig avskedpresent innan de (förhoppningsvis) avslutar sina uppdrag på Aftonbladets ledarsida. För i sommar har denna vanligtvis ganska enfaldiga ledarsida slått nytt bottenrekord genom att ta in dessa SSU-are. (Eller om de är med i Kommunistisk Ungdom) Hur som, ovanligt mycket dravel har det varit.

  Kämpa på Rebecca!

 4. Den här statistiken är det som oroar oss som kommer få 400 nyanlända, sannolikt män, inpå knuten. 400 i ett kvarter på 12 hus planerar Stockholms stad, som beviljade bygglovet innan midsommar. Men, de förstår vår oro. De medger det olämpliga i så många män, oavsett nationalitet. De anser att vårt samhälle blir ohållbart om det flyttar in så många män. Så de hoppas verkligen på bra fördelning, men kan ju inget lova, så klart. Oppositionen anser det olämpligt och osäkert, men osis, nu är det sommar, vi röstar ja för bygglovet, men hoppas på mindre byggen och bättre info majoriteten nästa gång! För kvarter av denna storlek är ju faktiskt inte bra. Dock, enligt ledamot från KD, det enda realistiska. Som flera fina borgarråd sagt, “vi får se hur det går”. Tack för den! Men även om de inte enligt lagen behöver bry sig om vår säkerhet eller trygghet så ser de att grodornas habitat måste värnas. Det är väldigt viktigt. Det är ju ändå skillnad på folk och folk. Eller i alla fall folk och grodor.

 5. Jo, den som har en politisk agenda som inte överenstämmer med verkligheten har anledning att vara rädda för fakta, dvs vänstern. Och till vänstern måste jag tyvärr också räkna Alliansen då man uppenbart inte har för avsikt att driva någon seriös opposition utan låter istället Löfvén och de andra pajaserna löpa fritt.
  Alliansen hade kunnat ta makten av Löfvén om man ville (med SD:s hjälp förstås) men man vill inte. Då är man inte seriös opposition.

 6. En judinna klagade för Charles Dickens att Fagin i Oliver Twist var jude och att Dickens därmed bedrev antisemitisk propaganda. Dickens svarade att tyvärr var nästan alla av den typen kriminella [hälare och gang masters] som Fagin tillhörde judar och att det vore orealistiskt att beskriva en sådan kriminell som något annat än jude. Dvs: Om alla hälare är judar följer inte att alla judar är hälare.

  Samma slutsats borde kunna göras när det gäller våldtäkter: om 80% av alla gärningsmän vid gruppvåldtäkter kommer från MENA innebär detta inte att 80% av alla MENA är våldtäktsmän. (Jag har för mig siffran 80% är från polisens rapport tidigare i år.)

 7. Ingen kommentar att publicera, bara ett välmenande påpekande om autocorrectfel: “Ingen har anledning att vara rätt (=rädd?) för fakta

 8. Bra genomgång. Men här behöver du korrigera:

  “Tittar man då på vilka typer av brott utlandsfödda var överrepresenterade i var just våldtäkt hela 4,5 överrisk och misshandel 4,0 överrisk.”

  Överrisken (överrepresentationen) för våldtäkt var 5 i den andra rapporten (se sid 43). Det du refererar är från den första rapporten.

  Den andra rapporten är mycket rörig och märklig. De verkar ha ansträngt sig för att man ska bli förvirrad. Till exempel fotnoten på sid 33:

  “Det som här kallas risk motsvarar begreppet participation i Brå:s förra studie. Överrisk är samma sak som den förra studien kallade överrepresentation. I den här rapporten reserveras begreppet överrepresentation för jämförelser mellan en grupps procentuella andel bland de misstänkta personerna och gruppens procentuella andel i hela befolkningen.”

  Ganska så opedagogiskt att ändra betydelsen på centrala begrepp som man använder i båda rapporterna. Viljan att använda det värdeladdade “överrisk” vägde tyngre än att göra rapporten lättbegriplig.

  En annan viktig sak att notera är att standardiseringen är annorlunda i den andra rapporten jämfört med den första. Brå påstår att överrepresentationen minskar från 2,5 till 2,1 efter standardisering. Men då ska man komma ihåg att Brå väger in utbildning och förvärvsinkomst.

  Att ta med socioekonomiska faktorer underkände Brå själva i den första rapporten:

  “Ytterligare en faktor som, förutom kön, ålder och bostadsregion, skulle kun-
  nat vara med är socioekonomisk status. Den har dock uteslutits av två skäl. Dels
  går det inte att kontrollera för hur många faktorer som helst eftersom slumpen
  då kan få för stort spelrum. Faktorerna kön, ålder och bostadsort har således
  prioriterats före socioekonomisk status. Dels torde den socioekonorniska statu-
  sen i högre grad än tex. bostadsort genereras av individens brottslighet. En kate-
  gori i indelningen av socioekonomisk status är tex. arbetslösa. Det statistiska
  samband som råder mellan arbetslöshet och brottslighet kan sannolikt till stora
  delar sägas vara omvänt kausalt, dvs. man har svårare att få arbete om man lever
  som kriminell.”

 9. Innan Brå får nya uppdrag bör personalen bytas ut så att vänsteraktivister som Klara Hradilova Selin, som twittrar om sitt plankande i tunnelbanan och sitt SD-hat, byts ut mot personal som redovisar sanningen och inte en politiskt korrekt version av verkligheten.

 10. Ingen hemlighet att MENA är gravt överrepresenterade, så ser det ut i grannländerna också. Men trolig anledning till att invandrare från Filipinerna, Thailand mm ofta har lägre brottsbenägenhet än infödda svenskar är att därifrån kommer främst kvinnor, män har som vi vet svårare att skilja på mitt och ditt och svårare att förstå vad kvinnofrid innebär.

 11. Okej inte en myt. Det visste vi alla ändå oavsett vad Brå hade knotat ihop, troligen även de som av politiska skäl vill beskriva verkligheten annorlunda, vet bättre.

  Men vems fel är det? Folket har genom att låta ett promille-parti bli ett 20 procent-parti tydligt talat om för våra politiker att något är fel. Men våra politiker och media har inte gjort ett skit. De har ställt till det här och de bör ställas till ansvar. Jag föreslår att vi konfiskerar politikernas pensioner.

  Historien upprepar sig, samma sak händer i USA. Där en elit har ballat ur helt och nu blir utmanad av Trump. Brexit, Österrike, Frankrike, överallt.

 12. Fyller man på med vänsteraktivister så blir det så här, spelar ingen roll om det är Svt, Kyrkan, Brå eller Expressen.

 13. Hej! En sak som många missar – liksom även du – är att jämförelserna med socioekonomiska faktorer är helt felaktig. Beräkning av en grupps “överrepresentation” sker genom att gruppens representation ställs i förhållande till *hela populationens*. Notera att Brå i sin rapport från 2005 i stället introducerar begreppet “överrisk”, med vilket synes menas en grupps representation förhållande till en annan grupps. Detta innebär att överrisk är beroende av båda gruppernas representation, till skillnad från överrepresentation, som bara är beroende av den relevanta gruppens representation.

  För att ta ett exempel: Överrisken för personer med endast förgymnasial utbildning i förhållande till personer med eftergymnasial utbildning längre än 3 år är 5,7. Den siffran beror dels på hur brottsbenägna de förgymnasial utbildade är, men även på hur brottsbenägna de eftergymnasialt utbildade är. Om man vill ha en så hög siffra som möjligt (mer om det nedan) för förgymnasialt utbildade, så väljer man en så brottsobenägen grupp som möjligt att jämföra med, t ex de med eftergymnasial utbildning längre än tre år. Skulle Brå i stället ha redovisat överrepresentation, så skulle siffran ha blivit väsentligt lägre, eftersom då skulle alla med gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning kortare är 3 år ha räknats med.

  Nu kanske du undrar varför Brå gjort på detta sätt. Som du kanske minns föregicks offenliggörandet av Brå:s rapport från 2005 av en del uppmärksamhet, eftersom den tidigare rapporten från 1995 (som endast diskuterade överrepresenation och inte ”överrisk”) så tydligt utvisade invandrares överrepresenation i brottsstatistiken. Det framkom även att ett utkast till rapporten gått till regeringskansliet, som hade synpunkter på hur statistiken redovisades. Det framgick aldrig vilka ändringar i rapporten som föranleddes av regeringskansliets synpunkter, men det statistiskt mycket tveksamma avsnittet om socioekonomiska faktorer är en stark kandidat. Det är tydligt att avsnittet syftar till att sätta invandrares överrepresentation i proportion till andra faktorer och att dessa socioekonomiska faktorer skulle vara viktigare. Men det är de högst sannolikt inte (jag har inte tillgång till dataunderlaget).

  Till sist, det bör understrykas att den omständlig att någon invandrar som flykting – och därmed har upplevt krig och/eller förföljelse – inte är en faktor för att förklara brottsbenägenhet. Ett nyligt exempel är 70-talets vietnamesiska båtflyktingar, som var och är un

 14. Synd att du vaknat så sent!
  Det här vet ju alla som läst alternativ media.
  Och vågat stödja dom som sagt detta i flera år.

 15. Kalmar fängelse hade tills det stängdes pga brister i Brandskyddet (samma brister i Stagneliusskolan 500 meter bort men där var det ok) mellan 68-72 % fläskfri kost så antigen är det många svenska som avskyr fläsk eller kan det möjligtvis ha något med religion att göra?

 16. Jag såg att etnicitet dock verkade viktigt för brå när det handlade om brottsoffer. Fast bara om brottsoffret hade annan etnicitet än den europeiska kanske ska tilläggas.

 17. Detta är och borde vara självklarheter. Men i Sverige 2016 är det väldigt farliga tankegångar som trycks ner och relativiseras av MSM, regering och regeringens tillsatta politruker (Dan Eliasson, BRÅ i allmänhet osv)
  Vi svenskar kvävs snart av allt nyspråk, bortförklaringar och förminskningar.
  Men kanske börjar saker röra på sig. Några tidningar och ledarskribenter har faktiskt adresserat problemen.
  Men tyvärr verkar de flesta myndigheters offentliga kanaler snarare gå åt andra hållet.

  Bra skrivet, och tack för er som orkar hjälpa till att driva förnuftets röst.
  Adam

 18. Visst vore det bra att tjänstemannaansvaret kom tillbaka,såsom trött skriver.
  Men vem ska utreda om något fel har begåtts,nu när alla myndigheter och de flesta medier är PK korrumperade?
  När Palme tog bort tjänstemannaansvaret,så tog han även bort viljan att göra vad som är rätt.
  När Palme tog bort tjänstemannaansvaret,så möjliggjorde han att korrumperingen i stort sett kan ske öppet.
  Detta eftersom alla i maktpositioner har något att förlora,eftersom alla har någon del i något.
  Det behövs en rejäl rensning i både politiken och media för att detta skall upphöra.

 19. Vad som behövs är ett tjänstemannaansvar(långt ord och svårt att förstå för många).
  Inför vad Palme tog bort…

 20. Jag ser gärna en granskning om detta.
  Men inte från PK korrumperade BRÅ eller från PK korrumperade EU”myndigheter”.
  Skulle en granskning utföras,så ser jag helst att den kommer från någon myndighet i t.ex Ungern eller Polen eller liknande.
  Märklig utveckling,detta skulle jag aldrig trott att jag skulle föreslå för en 30 år sen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link